งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 ทักษะการเร้าความ สนใจ การเร้าความสนใจมี จุดประสงค์ที่สำคัญคือ 1. ให้ผู้เรียนด้วยมี ความสุข 2. กระตุ้นการเรียนรู้ 3. ทำให้เกิดความพร้อม ตลอดเวลา 4. มีความสนใจบทเรียน อยู่เสมอ 5. สร้างความสัมพันธ์อัน ดีต่อกัน 6. การเรียนการสอนมี ความหมาย 7. เกิดพฤติกรรมที่พึง ประสงค์

3 ทักษะการเร้าความ สนใจ เทคนิคการเร้าความสนใจ อาจกระทำได้หลายวิธี 1. การใช้วาจาและ น้ำเสียง 2. การใช้สื่อ 3. การใช้เพลง 4. การเล่าเรื่อง 5. ท่าทางประกอบ 6. การใช้เกมส์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google