งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 8 การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 8 การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 8 การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการทำงาน ผังงานทั่วไปจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ( ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI ) ประเภทของผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) แสดงภาพการ ทำงานโดยรวมของระบบ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดง รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีเขียนผังงานที่ดี ควรเขียนขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) ทั้งหมดก่อนเขียนผังงาน (Flowchart) ใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI ข้อความที่ใช้ในสัญลักษณ์ควรจะเป็นข้อความ สั้นๆ ที่อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีเขียนผังงานที่ดี ( ต่อ ) ขนาดของสัญลักษณ์ไม่ควรเล็กหรือใหญ่ จนเกินไป ควรเขียนขั้นตอนจากบนลงล่าง หรือจาก ซ้ายไปขวา ควรเขียนผังงานให้จบภายในหน้าเดียวกัน

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบของผังงาน แบบเรียงลำดับ (Sequence) แบบมีเงื่อนไข (Decision หรือ Selection) แบบทำซ้ำ (Repeat หรือ Loop)

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบเรียงลำดับ (Sequence) เป็นรูปแบบของผังงานที่ง่าย สุด ไม่ซับซ้อน และไม่มีการ เปรียบเทียบเงื่อนไขใดๆ โดยแสดงขั้นตอนการทำงาน ไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจน สิ้นสุดกระบวนการ

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีเงื่อนไข (Decision) เป็นรูปแบบของผังงานที่มี เงื่อนไขให้เลือกตัดสินใจ โดยเตรียมขั้นตอนการ ทำงานไว้รองรับสำหรับ เงื่อนไขนั้นๆ

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบทำซ้ำ (Repeat หรือ Loop) เป็นรูปแบบผังงานที่มีขั้นตอน การทำงานซ้ำๆ โดยมีเงื่อนไข เป็นตัวควบคุม ซึ่งจะให้ ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่เป็น จริง (while…do) หรือให้ทำงานขั้นตอนนั้นซ้ำๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง (do…until) เป็นต้น

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำซ้ำแบบ while…do จะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อนการ ทำงาน ถ้าเงื่อนไข เป็นจริงก็จะทำงาน นั้นซ้ำๆ จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดทำงาน

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำซ้ำแบบ do…until หลังจากทำงานไปแล้ว หนึ่งครั้ง จึงจะตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จก็จะทำงานขั้นตอนนั้น ซ้ำๆ จนกระทั่งเงื่อนไข เป็นจริงก็จะหยุดการ ทำงานนั้น ( เงื่อนไขแบบ do…until จะต้องได้ ทำงานก่อนตรวจสอบ เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่ง ครั้ง )

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของผังงาน อธิบายด้วยภาพสัญลักษณ์ และเส้นชี้ทิศทาง ทำให้มองเห็นลำดับขั้นตอนการทำงาน ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย มองเห็นข้อผิดพลาดได้ง่าย ไม่ต้องตรวจสอบ หาความผิดพลาด ตั้งแต่ต้น สามารถนำผังงานไปใช้ได้กับการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกๆภาษา

11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน

12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน ( ต่อ )

13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน ( ต่อ )

14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 8 การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google