งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 8 การเขียนผังงาน ความหมายของผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการทำงาน ผังงานทั่วไปจะใช้รูปภาพสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI ) ประเภทของผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) แสดงภาพการทำงานโดยรวมของระบบ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 วิธีเขียนผังงานที่ดี
ควรเขียนขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) ทั้งหมดก่อนเขียนผังงาน (Flowchart) ใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของสถาบัน ANSI ข้อความที่ใช้ในสัญลักษณ์ควรจะเป็นข้อความสั้นๆ ที่อ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 วิธีเขียนผังงานที่ดี (ต่อ)
ขนาดของสัญลักษณ์ไม่ควรเล็กหรือใหญ่จนเกินไป ควรเขียนขั้นตอนจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา ควรเขียนผังงานให้จบภายในหน้าเดียวกัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบของผังงาน แบบเรียงลำดับ (Sequence) แบบมีเงื่อนไข (Decision หรือ Selection) แบบทำซ้ำ (Repeat หรือ Loop) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 แบบเรียงลำดับ (Sequence)
เป็นรูปแบบของผังงานที่ง่ายสุด ไม่ซับซ้อน และไม่มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขใดๆ โดยแสดงขั้นตอนการทำงานไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 แบบมีเงื่อนไข (Decision)
เป็นรูปแบบของผังงานที่มีเงื่อนไขให้เลือกตัดสินใจ โดยเตรียมขั้นตอนการทำงานไว้รองรับสำหรับเงื่อนไขนั้นๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 แบบทำซ้ำ (Repeat หรือ Loop)
เป็นรูปแบบผังงานที่มีขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ โดยมีเงื่อนไขเป็นตัวควบคุม ซึ่งจะให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง (while…do) หรือให้ทำงานขั้นตอนนั้นซ้ำๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริง (do…until) เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทำซ้ำแบบ while…do จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงาน ถ้าเงื่อนไข เป็นจริงก็จะทำงานนั้นซ้ำๆ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดทำงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทำซ้ำแบบ do…until หลังจากทำงานไปแล้วหนึ่งครั้ง จึงจะตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะทำงานขั้นตอนนั้นซ้ำๆ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงก็จะหยุดการทำงานนั้น (เงื่อนไขแบบ do…until จะต้องได้ทำงานก่อนตรวจสอบเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งครั้ง) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชน์ของผังงาน อธิบายด้วยภาพสัญลักษณ์ และเส้นชี้ทิศทาง ทำให้มองเห็นลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่าย มองเห็นข้อผิดพลาดได้ง่าย ไม่ต้องตรวจสอบหาความผิดพลาด ตั้งแต่ต้น สามารถนำผังงานไปใช้ได้กับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกๆภาษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน (ต่อ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน (ต่อ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 โปรแกรมช่วยสร้างผังงาน (ต่อ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google