งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคความซ้อน หรือ สังกรประโยค คือประโยคใหญ่ที่มีประโยคเล็กตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปรวมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคความซ้อน หรือ สังกรประโยค คือประโยคใหญ่ที่มีประโยคเล็กตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปรวมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยคความซ้อน หรือ สังกรประโยค คือประโยคใหญ่ที่มีประโยคเล็กตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปรวมกัน

2 โดยมีประโยคหัวหน้าหรือประโยคหลักที่ มีใจความสำคัญเพียงประโยคเดียว นอกจากนั้นเป็นเพียงประโยคเล็กที่ทำ หน้าที่ประกอบประโยคหัวหน้าหรือ ประโยคหลักให้ชัดเจนขึ้น

3 ประโยคเล็กที่นำมารวมกันเป็นสังกร ประโยคนั้น ใช้ประพันธสรรพ นาม ( ผู้, ที่, ซึ่ง, อัน ) ประพันธวิเศษณ์ หรือบุพบทเป็นบทเชื่อม ตัวอย่างเช่น ฉันเห็นสุนัข ที่ คาบเนื้อ ( ประพันธสรรพ นามเป็นบทเชื่อม ) เขามาที่นี่ เพื่อ เขาจะได้พบฉัน ( บุพบท เป็นบทเชื่อม )

4 สังกรประโยคประกอบด้วยประโยค เล็ก ๒ ชนิด คือ สังกรประโยค ( ประโยคความซ้อน ) ๑. มุขยประโยค ๒. อนุประโยค

5 ๑. มุขยประโยค คือประโยคหัวหน้าหรือ ประโยคหลัก นับเป็นประโยคสำคัญซึ่งจะ ขาดไม่ได้ และมีเพียง ประโยค เดียวเท่านั้น เช่น ประโยคความ ซ้อน ( สังกร ประโยค ) ประโยค หัวหน้า ( มุขย ประโยค ) ประโยคเล็ก ( อนุประโยค ) คำเชื่ อม คน ที่ปรารถนา ความสุข จะต้อง มีหลักธรรมในใจ คนจะต้อง มี หลักธรรม ในใจ คนปรารถนา ความสุข ที่

6 ประโยค ความซ้อน ( สังกร ประโยค ) ประโยค หัวหน้า ( มุขย ประโยค ) ประโยค เล็ก ( อนุ ประโยค ) คำเชื่อม เขามี หนังสือ ซึ่งฉันไม่มี เขามี หนังสือ ฉันไม่มีซึ่ง แม่นอน เมื่อลูก หลับ แม่นอนลูกหลับเมื่อ

7 ๒. อนุประโยค คือ ประโยคเล็กที่ทำ หน้าที่แต่งมุขยประโยคให้ได้ความดีขึ้น แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ๒. ๑ นามานุประโยค คืออนุประโยคคล้ายกับ นาม อาจเป็นบทประทาน บทกรรม หรือบทขยายก็ได้ เช่น

8 ประโยค ความซ้อน ( สังกร ประโยค ) ประโยค หัวหน้า ( มุขย ประโยค ) อนุประโยค ( นามานุ ประโยค ) คำเชื่อมหน้าที่ของ ประโยค ย่อย คนทำดีย่อม ได้รับผลดี คน... ย่อม ได้รับผลดี คนทำดี - ประธาน ครูดุนักเรียน ไม่ทำ การบ้าน ครูดุนักเรียนนักเรียนไม่ ทำการบ้าน - กรรม เขาพูดให้ ฉันเสียใจ เขาพูดฉันเสียใจให้กรรม อาหาร สำหรับ นักเรียนเล่น ละครมีอยู่ใน ห้อง อาหารมีอยู่ ในห้อง นักเรียนเล่น ละคร สำหรับขยาย ตัวอย่าง ประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นบทประทาน บท กรรม หรือบทขยาย

9 ๒. ๒. คุณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ทำ หน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม เช่นเดียวกับ คำวิเศษณ์ และใช้ประพันธสรรพนามเป็น บทเชื่อม ตัวอย่าง แมวที่จับจิ้งจกมีนัยน์ตาสีน้ำเงิน ฉันรักคนไทยที่รัก ชาติไทย ท่านที่ร้องเพลงโปรดรับรางวัล

10 ข้อสังเกต อนุประโยคที่พิมพ์ตัวสีแดงนั้น ทำ หน้าที่ขยายนามและสรรพนาม เช่นเดียวกับคำวิเศษณ์ แต่เพราะเหตุที่เป็นประโยคจึงชื่อว่า คุณานุประโยค

11 ๒. ๓ วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคซึ่งทำหน้าที่ขยาย คำกริยาหรือ คำวิเศษณ์และใช้ ประพันธวิเศษณ์ หรือบุพบทซึ่งทำ หน้าที่อย่าง ประพันธวิเศษณ์ เป็น บทเชื่อม เช่นคำ ที่ ซึ่ง อัน เมื่อ จน ตาม เพราะ เป็นต้น

12 ประโยค ความซ้อน ( สังกร ประโยค ) ประโยค หัวหน้า ( มุขย ประโยค ) อนุประโยค ( วิเศษณานุ ประโยค ) คำเชื่อมหน้าที่ของ ประโยค ย่อย คนอ้วนที่ นั่งอยู่บน เก้าอี้ มีปากกา สองด้าม คนอ้วนมี ปากกา สองด้าม ที่นั่งอยู่บน เก้าอี้ ที่ขยาย คำวิเศษณ์ เขาพูด ตามฉัน บอก เขาพูดตามฉัน บอก ตามขยาย คำกริยา เขา อ่อนเพลีย จนเขา ต้อง พักผ่อน เขา อ่อนเพลีย จนเขา ต้อง พักผ่อน จนขยาย คำวิเศษณ์ ตัวอย่าง

13


ดาวน์โหลด ppt ประโยคความซ้อน หรือ สังกรประโยค คือประโยคใหญ่ที่มีประโยคเล็กตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปรวมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google