งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประโยค จัดทำโดย นางสมบัติ แตร ไชย นางสมบัติ แตร ไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประโยค จัดทำโดย นางสมบัติ แตร ไชย นางสมบัติ แตร ไชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประโยค จัดทำโดย นางสมบัติ แตร ไชย นางสมบัติ แตร ไชย

2 ประโยคคือ อะไร  ความหมายของ ประโยค  ชนิดของประโยค  การแต่งประโยค ตามที่กำหนดให้  การแต่งประโยคจาก ภาพ

3 เรื่อง ความหมาย ของประโยค ชนิดของประโยค ประโยคบอกเล่า ความหมายของ ประโยคบอกเล่า

4 ประโยคคำถาม ประโยค ปฏิเสธ ความหมายของ ประโยคคำถาม การเขียนประโยค คำถาม ความหมายของ ประโยคปฏิเสธ การเขียนประโยค ปฏิเสธ

5 ประโยคคำสั่ง และ ประโยคขอร้อง ความหมายของ ประโยคคำสั่ง การเขียนประโยค คำสั่ง ความหมายของ ประโยคขอร้อง การเขียนประโยค ขอร้อง

6 จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง ข้อเดียว 1. ข้อใดเป็น ประโยคบอกเล่า ก. เธอมาโรงเรียน อย่างไร ข. น้องไม่ชอบกิน เผ็ด ค. ห้ามทิ้งขยะใน ห้องเรียน ง. คุณแม่กำลัง ทำอาหาร

7 2. ข้อใดเป็น ประโยคคำถาม ก. พี่ไปทำงานทุก วัน ข. คุณชอบผลไม้ อะไร ค. ห้ามเดินลัด สนาม ง. คุณแม่ไม่ได้ไป พัทยา

8 3. ข้อใดเป็น ประโยคคำสั่ง ก. นักเรียนกำลัง เรียน ข. คุณลุงนอนหลับ ค. อย่าส่งเสียงดัง ง. น้องกำลังดื่มนม

9 4. น้องไม่ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ เป็นประโยคชนิดใด ก. ประโยค บอกเล่า ข. ประโยค คำถาม ค. ประโยค ปฏิเสธ ง. ประโยค ขอร้อง

10 5. ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อย เป็นประโยคชนิดใด ก. ประโยค คำสั่ง ข. ประโยค บอกเล่า ค. ประโยค คำถาม ง. ประโยค ขอร้อง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประโยค จัดทำโดย นางสมบัติ แตร ไชย นางสมบัติ แตร ไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google