งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาก ร umaporn. • จำนวนสิ่งมีชีวิต ชนิดเดียวกันต่อ หน่วยพื้นที่หรือ ปริมาตร ความ หนาแน่น ประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาก ร umaporn. • จำนวนสิ่งมีชีวิต ชนิดเดียวกันต่อ หน่วยพื้นที่หรือ ปริมาตร ความ หนาแน่น ประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาก ร umaporn

2 • จำนวนสิ่งมีชีวิต ชนิดเดียวกันต่อ หน่วยพื้นที่หรือ ปริมาตร ความ หนาแน่น ประชากร

3 • จำนวนประชากรต่อ พื้นที่ทั้งหมด การหา ความ หนาแน่น อย่างหยาบ • จำนวน / มวลประชากร ต่อหน่วยพื้นที่ประชากร นั้นอาศัยอยู่จริง การหา ความ หนาแน่น เชิงนิเวศ

4 การสุ่มตัวอย่างแบบ วางแปลง วิธีการวางแปลง สุ่มตัวอย่าง สิ่งมีชีวิตบางส่วน ในบริเวณที่ ต้องการ แล้ว นำมา เปรียบเทียบกับ พื้นที่ทั้งหมด

5 ทำเครื่องหมาย และจับซ้ำ ทำ เครื่องหมาย สัตว์ที่จับ มาแล้วปล่อย เมื่อจับใหม่ จะได้ทั้งตัวที่ มีเครื่องหมาย และไม่มี นำมาคำนวณ

6

7 P = T 2 M 1 M 2 P = จำนวนประชากรที่ต้องการทราบ M 1 = จำนวนสัตว์ที่จับได้ครั้งแรกและทำ เครื่องหมายทั้งหมดแล้วปล่อย T 2 = จำนวนสัตว์ที่จับได้ครั้งหลังทั้งที่มี / ไม่ มีเครื่องหมาย M 2 = จำนวนสัตว์ที่มีเครื่องหมายที่จับได้ ครั้งหลัง

8 ปัจจัยทาง กายภาพที่มีผล ต่อการ แพร่กระจาย ประชากร ความสูง จาก ระดับน้ำท ะเล อุณห ภูมิ ความ เป็น กรด - เบส แสง

9 ปัจจัยทางชีวภาพ

10 ปัจจัยทางชีวภาพ

11 ปัจจัยทางชีวภาพ

12 รูปแบบการ แพร่กระจาย ของประชากร การ แพร่กระจาย แบบสุ่ม การ แพร่กระจาย แบบรวมกลุ่ม การ แพร่กระจาย แบบสม่ำเสมอ

13 Random distribution

14 Clumped distribution

15 Uniform distribution

16

17

18

19

20 การรอดชีวิตต่อ 1,000 หน่วย ร้อยละของ อายุขัย รูปแบบ ที่ 1 รูปแบบ ที่ 2 รูปแบบ ที่ 3

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ประชาก ร umaporn. • จำนวนสิ่งมีชีวิต ชนิดเดียวกันต่อ หน่วยพื้นที่หรือ ปริมาตร ความ หนาแน่น ประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google