งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ Planning the site อ. ธวัชชัย สลางสิงห์. + PLANNING A SITE Requirements and Specifications Creating a site specification Analyzing your audience Analyzing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ Planning the site อ. ธวัชชัย สลางสิงห์. + PLANNING A SITE Requirements and Specifications Creating a site specification Analyzing your audience Analyzing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + Planning the site อ. ธวัชชัย สลางสิงห์

2 + PLANNING A SITE Requirements and Specifications Creating a site specification Analyzing your audience Analyzing Your Audience Information design and taxonomy creation Identifying the content goal Organizing Information Structure Graphic design and page template creation sketch, mockup wireframe

3 + การพัฒนาเว็บไซต์ Good project plan - วางแผนพัฒนา เว็บไซต์ที่ดี Larger project need a project manager - การพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีผู้จัดการโปรเจ็ก development framework - ขอบเขตของ project web development project lifecycle - วงจรการพัฒนาเว็บไซต์ ต้องครอบคลุม กระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบ

4 + Requirements and Specification ความต้องการ Requirement – the client ให้ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับ เว็บไซต์ และ Users ให้ข้อมูลความ ต้องการในสิ่งที่อยากได้รับบริการบน เว็บไซต์ break down to tasks - ออกแบบการ ทำงานตามความต้องการของลูกค้าหรือ ผู้ใช้

5 + Creating a Site Specification สร้างขอบเขตให้เว็บไซต์ who is the client for the site? Users? - ลูกค้า คือใคร ผู้ใช้เว็บคือใคร can you write a two or three paragraph mission statement that briefly states the site’s goal? - ระบุพันธกิจที่แสดงถึงเป้าหมายของ เว็บไซต์ ภาระกิจหลักที่ต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย what do you envision as the goal of the site? เป้าหมายที่คุณมีต่อเว็บไซต์ what do you gain from creating and maintaining a website? จะได้รับอะไร what are the requirements for the web site? เว็บไซต์มีความต้องการอะไรบ้าง ต้องนำเสนอ อะไรบ้าง

6 + Creating a Site Specification สร้างขอบเขตให้เว็บไซต์ are the requirements feasible? - สิ่งที่ ต้องการสามารถเป็นไปได้หรือไม่บนเว็บไซต์ How will you judge the success of the site? - ตัวชี้วัดความสำเร็จ who is the target audience? – กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์ what is the budget? - ทุนเท่าไร Is this a new site or an upgrade? - เป็นการ อัพเดทหรือสร้างใหม่

7 + Analyzing Your Audience ระบุกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ต้องการอะไรเมื่อเปิดเว็บไซต์นี้ จะทำอย่างไรให้ผู้ใช้สามารถกลับมาใช้ งานเว็บไซต์อีกและบ่อยๆ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตแบบใด ใช้ คอมพิวเตอร์ใด ผู้ใช้ที่จะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง การศึกษา และความรู้เฉพาะทางด้านเทค นิก

8 + Analyzing Your Audience ผู้ใช้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เพื่อ วัตถุประสงค์ใด information download files game web links

9 + Information Design and Taxonomy Creation User analysis ให้ข้อมูลในการ ออกแบบเนื้อหาของเว็บไซต์ เป้าหมายเพื่อสร้างระบบการนำทาง ของเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความหมาย และเข้าใจง่าย การจัดประเภทของเนื้อหาได้อย่างดี

10 + Organizing Information Structure ให้วิเคราะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ และจะ เข้าถึงข้อมูลอย่างไร พิจารณาข้อมูลที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์ แล้วใช้รูปแบบต่อไปนี้ Linear Structure – booklike presentation Tutorial Structure - เหมาะกับสื่อการเรียน การสอน Web Structure – แสดงลิงค์ไปยังทุกหน้า Hierarchical Structure – รูปแบบที่นิยม เป็นแบบลำดับชั้น Cluster Structure - เหมือน hierarchical แต่จะมีเว็บไซต์ซ้อนเว็บไซต์ Catalog Structure - เหมาะ e-commerce website

11 Linear Structure

12 Tutorial Structure

13 Web Structure

14 Hierarchical Structure

15 Cluster Structure

16 Catalog Structure

17 + Identifying the Content Goal พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ที่จะพัฒนา billoard Portal Blog E-commerce Publishing etc. วัตถุประสงค์ของทีมพัฒนาและลูกค้า อาจ แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

18 + Construction and Content Development Plan the filename convention for the site - วางแผนการตั้งชื่อไฟล์ ใช้ตัวอักษร lowercase ใช้ underscores แทน space การเรียกชื่อไฟล์มี 2 รูปแบบ abstract path : compete URL link ระบุชื่อ url เต็มๆ relative path : partial URL link ระบุชื่อ ไฟล์ที่อยู่ในคอมหรือ server

19 link text

20

21

22

23 + Construction and Content Development Plan the filename convention for the site - วางแผนการตั้งชื่อไฟล์ ใช้ตัวอักษร lowercase ใช้ underscores แทน space การเรียกชื่อไฟล์มี 2 รูปแบบ abstract path : compete URL link ระบุชื่อ url เต็มๆ relative path : partial URL link ระบุชื่อ ไฟล์ที่อยู่ในคอมหรือ server

24 + Graphic design and Page Template Creation Sketches and page mockups ใช้ใน การออกแบบ layout ของเว็บไซต์ Wireframe เป็นการออกแบบเว็บไซต์ layout ในแบบที่คงที่ใกล้เคียงตัวงาน จริง

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt + Planning the site อ. ธวัชชัย สลางสิงห์. + PLANNING A SITE Requirements and Specifications Creating a site specification Analyzing your audience Analyzing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google