งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ Web Design and Implementation Introduction to web design and web technologies อ. ธวัชชัย สลางสิงห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ Web Design and Implementation Introduction to web design and web technologies อ. ธวัชชัย สลางสิงห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + Web Design and Implementation Introduction to web design and web technologies อ. ธวัชชัย สลางสิงห์

2 + Web design Introduction ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์ ประเภทต่างๆของเว็บไซต์ ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ Technology

3 +

4 + การออกแบบเว็บไซต์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมาย ของเว็บไซต์ ระบุกลุ่มผู้ใช้ การจัดระบบ ข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชั่น การ ออกแบบหน้าเว็บ กราฟฟิก สี ตัวอักษร การจัดรูปวางข้อความบนเว็บ

5 + ความสำคัญของการ ออกแบบเว็บ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด ให้ข้อมูลข่าวสาร และสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจและ องค์กร - เปิดร้านค้าออนไลน์ - เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก - เข้าถึงสื่อได้สะดวกรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง - ค่าใช้จ่ายตำ่กว่าสื่ออื่นๆ สามารถอัพเดท ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้

6 + ประเภทต่างๆของเว็บไซต์ Dynamic website เว็บไซต์สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ แบบ real time Statistic website เว็บไซต์สามารถแสดงผลข้อมูลได้เร็ว ไม่ ซับซ้อน แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้ แบบ real time

7 + ประเภทของเว็บไซต์

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

13 +

14 +

15 + ประเภทต่างๆของเว็บไซต์ Web as software เว็บไซต์ที่ออกแบบ task oriented Web as hypertext system เว็บไซต์ที่ออกแบบ information oriented

16 + ประเภทต่างๆของเว็บไซต์ Web as software

17 + ประเภทต่างๆของเว็บไซต์ Web as Hypertext

18

19

20

21 + ขั้นตอนการออกแบบ เว็บไซต์ Strategy กำหนดเป้าหมาย วางแผน งาน user needs - ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ มาใช้งาน เพราะอะไร ศึกษาความต้องการ ของผู้ใช้ site objectives - ใครเป็นคนต้องการ ออกแบบ และออกแบบไปทำไม

22 + ขั้นตอนการออกแบบ เว็บไซต์ Scope – ขอบเขตของเว็บไซต์ functional specification - มีฟังก์ชั่นการ ทำงานอะไรบ้าง content requirements – มีเนื้อหาของ เว็บไซต์มีอะไรบ้าง

23 + ขั้นตอนการออกแบบ เว็บไซต์ Structure Information Architecture Interaction Design

24

25 + ขั้นตอนการออกแบบ เว็บไซต์ Skeleton - layout Interface design Navigation design information design Readability Understandability

26

27 + ขั้นตอนการออกแบบ เว็บไซต์ colour Typography Visual element Branding Multimedia Emotion

28

29

30

31 + Web design technologies HTTP Servers & Browsers HTML CSS Javascript

32 + Web design technologies Servers & Browsers – Web Server, web clients, browsers, other site. HTML – HyperText Markup Language - standard language, structurally describes content CSS – Cascading Style Sheet – Separate style from content Javascript – provide multi- function available for website


ดาวน์โหลด ppt + Web Design and Implementation Introduction to web design and web technologies อ. ธวัชชัย สลางสิงห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google