งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารจาก เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความ เสี่ยง ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารจาก เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความ เสี่ยง ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารจาก เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความ เสี่ยง ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ อาหารที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิค การถ่ายทอดกรดนิวคลีอิกภายนอก สิ่งมีชีวิตเข้าสู่เซลล์ ซึ่งรวมถึงเทคนิครี คอมบิแนนท์ดีเอนเอ และการฉีดกรด นิวคลีอิกเข้าสู่เซลล์หรือออร์แกเนลล์ โดยตรง และการรวมกันของเซลล์ที่ แตกต่างกันในระดับวงศ์ ตามหลัก อนุกรมวิธาน อาหารจาก GMOs

3 What is GMOs? Genetically Modified Organisms สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่ได้จากการดัดแปลง หรือตกแต่งสารพันธุกรรมหรือ ดีเอนเอ

4 GMOs on Sale Corn Soy bean TomatoPotatoChicorySquash MelonPapaya Rape seed CottonTobacco

5 GMOs เปรียบได้กับ เหรียญสองด้าน

6 ผลเสียที่อาจเกิดจาก GMOs การเกิดสารพิษในอาหารการทำลายห่วงโซ่อาหารการทำลายสภาวะแวดล้อม

7 สถานการณ์ในประเทศ ไทย ยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูกพืช GM ในประเทศไทย อนุญาตเฉพาะการ ทดลองวิจัยเท่านั้น พืชที่มีการทดลองในระดับแปลงปลูก คือ ฝ้าย มะละกอ และสัปปะรด แต่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือ วัตถุดิบจาก GMOs เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ฯลฯ

8 การวิเคราะห์ความเสี่ยง กรณีศึกษาใน Starlink corn ( แม้ว่า starlink corn จะไม่ใช่อาหาร แต่ก็ เป็นพืชอาหารสัตว์ที่ใกล้เคียงกับอาหาร มนุษย์ มีการศึกษาที่ชัดเจน กรุณาดูบทความแนบ ) กรุณาดูบทความแนบ )


ดาวน์โหลด ppt อาหารจาก เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความ เสี่ยง ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google