งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
อาหารที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายทอดกรดนิวคลีอิกภายนอกสิ่งมีชีวิตเข้าสู่เซลล์ ซึ่งรวมถึงเทคนิครีคอมบิแนนท์ดีเอนเอ และการฉีดกรดนิวคลีอิกเข้าสู่เซลล์หรือออร์แกเนลล์โดยตรง และการรวมกันของเซลล์ที่แตกต่างกันในระดับวงศ์ ตามหลักอนุกรมวิธาน อาหารจาก GMOs

3 What is GMOs? Genetically Modified Organisms สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่ได้จากการดัดแปลง หรือตกแต่งสารพันธุกรรมหรือดีเอนเอ

4 GMOs on Sale Melon Corn Papaya Soy bean Rape seed Tomato Cotton Potato
Chicory Squash Melon Papaya Rape seed Cotton Tobacco

5 GMOs เปรียบได้กับ เหรียญสองด้าน

6 ผลเสียที่อาจเกิดจาก GMOs
การเกิดสารพิษในอาหาร การทำลายห่วงโซ่อาหาร การทำลายสภาวะแวดล้อม

7 สถานการณ์ในประเทศไทย
ยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูกพืช GM ในประเทศไทย อนุญาตเฉพาะการทดลองวิจัยเท่านั้น พืชที่มีการทดลองในระดับแปลงปลูก คือ ฝ้าย มะละกอ และสัปปะรด แต่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบจาก GMOs เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ฯลฯ

8 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
กรณีศึกษาใน Starlink corn (แม้ว่า starlink corn จะไม่ใช่อาหาร แต่ก็เป็นพืชอาหารสัตว์ที่ใกล้เคียงกับอาหารมนุษย์ มีการศึกษาที่ชัดเจน กรุณาดูบทความแนบ)


ดาวน์โหลด ppt อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google