งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr.POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School

2 บทนำ เป็นสารที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ ไม่มีขั้ว มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตประเภท polysaccharide เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลัก และลิพิดบางชนิดมีธาตุ ฟอสฟอรัส 2

3 การจำแนก ลิปิดอย่างง่าย (simple lipid) เป็นลิพิดที่ไม่ถูกไฮโดรไลซ์ ( ไม่มี หมู่เอสเตอร์ในโมเลกุล ) ลิปิดเชิงซ้อน (complex lipid) เป็นลิพิดที่ถูกไฮโดรไลซ์ได้ง่าย ( มีหมู่เอสเตอร์ในโมเลกุล ) Triglyceride Phospholipids eg. Phosphoglyceride Sphingolipid Wax Steroids Terpenes Prostagladins Pheromones Vitamins การจำแนกตามโครงสร้าง 3

4 Triglyceride Triacylglycerols หรือ Triglycerides คือ น้ำมันและไขมันที่ ได้จากพืชและสัตว์ น้ำมัน คือไตรเอซิลกลีเซอรอลที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิ ปกติ ไขมัน คือไตรเอซิลกลีเซอรอลที่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิ ปกติ ลิปิดที่เป็นเอสเตอร์ของกรดไขมัน และกลีเซอรอล 4

5 ตัวอย่างโครงสร้างของไขมัน และน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอนของน้ำมันพืชจะมีพันธะคู่มากกว่าไขมัน สัตว์ และมีคอนฟิกูเรชันพันธะคู่จะเป็นแบบซีส ทำให้จุด หลอมเหลวของน้ำมันต่ำ ตัวอย่างโครงสร้าง ไขมันสัตว์ ตัวอย่างโครงสร้าง น้ำมัน 5

6 เลขไอโอดีน (Iodine Number) วัดความไม่ อิ่มตัวของลิพิด เลขซาพอนนิฟิเคชัน (Saponification number) การศึกษาสมบัติทางเคมีของไตร กลีเซอไรด์ จำนวนกรัมของไอโอดีนที่ต้องใช้ ในการทำปฏิกิริยารวมตัวกับส่วนพันธะคู่ของลิพิด ที่มีน้ำหนัก 100 กรัม ลิพิดอิ่มตัวจะมีเลขไอโอดีนเป็น 0 จำนวนมิลลิกรัมของโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ต้องใช้ ในการไฮโดรไลซ์ไขมันหรือน้ำมันหนัก 1 กรัม ค่ายิ่งสูง ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอ ไรด์ที่มีโซ่สั้น ๆ และน้ำหนักโมเลกุล ต่ำจำนวนมาก 6

7 เมื่อเอนไซม์ ในการย่อยอาหาร เอนไซม์ที่อยู่ใน ระบบทางเดินอาหาร จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส กลีเซอรอล กรดไขมัน 7

8 ไตรเอซิลกลีเซอรอลทำปฏิกิริยากับเบสแก่เช่นโซเดียมไฮดรอก ไซด์ หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชัน กลีเซอรอล สบู่ 8

9 น้ำกระด้างเป็นน้ำที่ประกอบด้วย Fe 2+, Mg 2+ และ Ca 2+ ปฏิกิริยาของสบู่ในน้ำกระด้าง ปรับปรุงคุณภาพของผงซักฟอกโดยเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน 9

10 ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน ถ้าน้ำมันพืชมาทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส น้ำมันพืชจะ กลายเป็นไขมัน คือจะแข็งตัว การเติมไฮโดรเจนจะไม่ทำให้ เลขไอโอดีนเป็นศูนย์ เพราะจะทำให้ไขมันนั้นแข็ง เปราะ ปราศจากรสชาติ เนยเทียม ทำมาจากน้ำมันพืชบริสุทธิ์ที่ผ่านการเติม ไฮโดรเจนแล้วนำมาเติมนมและสารบางอย่างเพื่อให้รสชาติ เนยแท้ 10

11 การเหม็นหืน เกิดได้ 2 ปัจจัย ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเอสเทอร์ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของพันธะคู่ แล้วทำให้ เกิดแอลดีไฮด์ 11 น้ำมันพืชเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ยากกว่าไขมันสัตว์ เพราะมีสารพวก  -tocopherol ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidant) อยู่ตามธรรมชาติ แล้ว น้ำมันพืชที่ขายในท้องตลาดบาง ชนิดจะเติมสารกันหืน butylated hydroxytoluene (BHT) Butylated hydroxyanisole (BHA)

12 ขี้ผึ้ง ขี้ผึ้งเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ ที่มีจำนวนคาร์บอนสูง พบตามผิวหนังของสัตว์ เป็นตัวเคลือบใบไม้และผลไม้ 12

13 ฟอสฟอลิฟิด เป็นเอสเทอร์ของกลีเซอรอลกับกรดไขมัน 2 กลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกรดฟอสฟอริก 13 การจัดเรียงตัวของลิปิดเป็นผนังเซลล์สองชั้น

14 สเตอรอยด์ สเตอรอยด์ คือสารประกอบอะลิเฟติกที่มีน้ำหนัก โมเลกุลสูง โครงสร้างของโมเลกุลจะต้อง ประกอบด้วยสเตอรอยนิวเคลียส 14 โครงสร้างหลักของเสตียรอยด์

15 สเตอรอยด์ 15

16 The End 16


ดาวน์โหลด ppt Mr.POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google