งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การนำ พยานหลักฐานเข้าสู่ สำนวนคดี. เมื่อศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทและ กำหนดภาระการพิสูจน์แล้ว ผู้ที่มีภาระการพิสูจน์มีหน้าที่นำ พยานหลักฐานเข้าสืบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การนำ พยานหลักฐานเข้าสู่ สำนวนคดี. เมื่อศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทและ กำหนดภาระการพิสูจน์แล้ว ผู้ที่มีภาระการพิสูจน์มีหน้าที่นำ พยานหลักฐานเข้าสืบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การนำ พยานหลักฐานเข้าสู่ สำนวนคดี

2 เมื่อศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทและ กำหนดภาระการพิสูจน์แล้ว ผู้ที่มีภาระการพิสูจน์มีหน้าที่นำ พยานหลักฐานเข้าสืบได้ ( ม. 85 ) และเฉพาะพยานที่อยู่ในสำนวนเท่านั้น ที่ศาลจะนำมาใช้ในการวินิจฉัยและ พิพากษาคดี ( ม. 84 )

3 การนำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนจะต้อง คำนึงถึงหลักเกณฑ์ 2 ประการ ( ม. 85 ) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ ยื่นพยานหลักฐาน “ ดังนั้นหากไม่พิจารณา 2 หลักเกณฑ์นี้ ม. 86 วรรคแรก ให้ศาลปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น ”

4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐาน การยื่นบัญชีระบุพยาน ม. 87 ( 2 ), ม. 88, ม. 90

5 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่รับฟังได้ ต้องมี องค์ประกอบครบ 2 ประการ ( ม. 87 ) ม. 87 ( 1 ) พยานหลักฐานนั้นต้องเกี่ยวข้อง กับประเด็นข้อพิพาท ( ปัญหาข้อเท็จจริง ) ที่ศาล กำหนด ม. 87 ( 2 ) ได้ยื่นบัญชีระบุพยานถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนด ตาม ม. 88, ม. 90

6 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ มี 2 ประเภท พยานหลักฐานชนิดที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจไม่รับฟัง พยานหลักฐานที่กฎหมายห้ามมิให้ศาสรับฟัง

7 พยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ พยานหลักฐานชนิดที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจไม่ รับฟัง พยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟื่อย หรือ ประวิงให้ชักช้า ม. 86 วรรค 2 พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น ม. 86 วรรค 2, ม. 87 ( 1 ), ม. 118 วรรค 3 พยานบอกเล่า ม. 95/1

8 พยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ พยานหลักฐานที่กฎหมายห้ามมิให้ศาสรับฟัง การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร ม. 94 เอกสารที่ไม่ปิดอากรแสตมป์ ม. 114 ประ มวลรัษฏากร พยานซึ่งไม่สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้ ม. 95(1)


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การนำ พยานหลักฐานเข้าสู่ สำนวนคดี. เมื่อศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทและ กำหนดภาระการพิสูจน์แล้ว ผู้ที่มีภาระการพิสูจน์มีหน้าที่นำ พยานหลักฐานเข้าสืบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google