งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายโดย ประวีณ ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงาน ก. พ. บทบาทและจรรยา ของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายโดย ประวีณ ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงาน ก. พ. บทบาทและจรรยา ของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายโดย ประวีณ ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงาน ก. พ. บทบาทและจรรยา ของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

2 มีคำที่จะต้องทำความเข้าใจ เสียก่อน 3 คำ คือ 1. บทบาท 2. จรรยา 3. ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ P.E.1

3 บทบาท บทบาท Role หมายถึง หน้าที่ที่พึงปฏิบัติหรือ แสดงออก บทบาทของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ หน้าที่ที่พึงปฏิบัติหรือแสดงออก ของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ P.E 2

4 จรรยา จรรยา ETHICS หมายถึง หลัก ที่พึงประพฤติ จรรยาของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ หลักที่พึงประพฤติของ ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ P.E.3

5 ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 1. ผู้ควบคุมดูแล 2. ผู้แสวงหาและรวบรวมข้อมูล 3. ผู้นำเสนอเรื่องต่อผู้พิจารณา วินิจฉัย 4. ผู้พิจารณาวินิจฉัย 5. ผู้ดำเนินการให้เป็นไปตาม คำวินิจฉัย P.E.4

6 ขั้นตอนในการ ดำเนินการเกี่ยวกับ วินัย อุทธรณ์ และร้อง ทุกข์ 1. ควบคุมดูแล 2. แสวงหาและรวบรวมข้อมูล 3. นำเสนอเรื่องต่อผู้พิจารณา 4. พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 5. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำ วินิจฉัย P.E.5

7 บทบาทของผู้ควบคุมดูแล เกี่ยวกับวินัย มีลักษณะคล้ายตำรวจใน กระบวนการยุติธรรม P.E.6

8 วิธีการ แสวงหา ข้อมูล 1. สอบถา ม 2. สืบสวน 3. สอบสว น P.E.7

9 บทบาทในการ แสวงหาและรวบรวม ข้อมูลมีลักษณะคล้าย พนักงานสอบสวนใน กระบวนการยุติธรรม P.E.8

10 สาระสำคัญในบันทึก เสนอเรื่อง 1. ชื่อเรื่อง 2. ชนิดของเรื่อง 3. ความเป็นมาของเรื่อง 4. ข้อมูลประกอบเรื่อง 5. การวิเคราะห์เรื่อง 6. ความเห็นของผู้เสนอ P.E. 9

11 วัตถุประสงค์ของการ เขียนชื่อเรื่อง - ให้รู้ใจความว่าเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับอะไร - ให้สามารถแยกความ แตกต่างจากเรื่องอื่นได้ - ให้สามารถแยกเก็บและ ค้นหาอ้างอิงได้ง่าย P.E. 10

12 การวิเคราะห์เรื่อง เป็นการพิจารณาหาคำตอบใน ประเด็นที่เป็นปัญหา ของเรื่อง เช่น - ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรือไม่ - อุทธรณ์ฟังขึ้นหรือไม่ - ควรปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้อง ทุกข์อย่างไร โดยใช้หลักเกณฑ์ และเหตุผลสนับสนุนคำตอบนั้น P.E. 11

13 หลักเกณฑ์และเหตุผล ประกอบเรื่อง 1. ตรรกวิทยา 2. จิตวิทยา 3. หลักวิชา 4. กฎเกณฑ์ 5. ผลดีผลเสีย 6. ระดับ มาตรฐาน 1. ความเป็น ธรรม 2. มโนธรรม 3. ข้อจำกัด 4. ความ เหมาะสม 5. ความเป็นไป ได้ 6. นโยบายและ แผนงาน P.E. 12

14 การเสนอเรื่องด้วยวาจา ควรเสนอให้มีสาระสำคัญ ตามลำดับ ดังนี้ 1. เรื่องนี้เป็นเรื่องในลักษณะใด 2. เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร 3. ข้อเท็จจริงได้ความตามเรื่อง อย่างไร 4. มีประเด็นต้องวินิจฉัยอย่างไร 5. ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นอย่างไร 6. ผู้นำเสนอมีความเห็นอย่างไร P.E. 13

15 การนำเสนอเรื่องต่อผู้ พิจารณา เป็นบทบาทที่มี ลักษณะคล้าย อัยการใน กระบวนการ ยุติธรรม P.E. 14

16 บทบาทในการวินิจฉัย เรื่อง การวินิจฉัยเรื่อง เป็น บทบาทของ ผู้บังคับบัญชาและ อ. ก. พ. ซึ่งคล้ายกับ ผู้พิพากษาในกระบวนการ ยุติธรรม P.E. 15

17 การดำเนินการให้เป็นไป ตามคำวินิจฉัย เป็นบทบาทที่มีลักษณะ คล้ายกรมราชทัณฑ์และ กรมคุมประพฤติของ กระทรวงยุติธรรม P.E. 16


ดาวน์โหลด ppt บรรยายโดย ประวีณ ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงาน ก. พ. บทบาทและจรรยา ของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google