งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 17 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน. 2 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 17 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน. 2 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 17 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

2 2 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน

3 3 การวินิจฉัยคดีในชั้นศาล ประกอบด้วย 1. การ วินิจฉั ย ปัญห า ข้อเท็ จจริง 2. การ วินิจฉั ย ปัญห าข้อ กฎห มาย

4 4 การวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องวินิจฉัยด้วย พยานหลักฐาน การวินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมาย ต้องวินิจฉัยด้วยหลัก กฎหมาย

5 5 พยานหลักฐานคืออะไร ? สิ่งที่พิสูจน์ว่ามีข้อเท็จจริงหนึ่ง ข้อเท็จจริงใด ที่เกิดขึ้น

6 6 การชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน เป็นขั้นตอนของการวินิจฉัย ข้อเท็จจริงที่โต้แย้งกันด้วย พยานหลักฐาน ดังนั้น เมื่อใดที่เป็นดุลพินิจของศาล ในการวินิจฉัยพยานหลักฐานย่อม ถือว่าเป็นเรื่องที่ศาลวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริง จึงอาจสรุปได้ว่า ปัญหาข้อเท็จจริง เป็นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจาก พยานหลักฐาน

7 7 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำ คำพิพากษา ผลก็คือ คำพิพากษาของศาลในเรื่องการ ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานย่อม ถูกตรวจสอบได้จาก ตามกฎหมายไทยคำพิพากษาของ ศาลจะต้องแสดงเหตุผลของคำ วินิจฉัย ตาม ป. วิ. พ. มาตรา 141 และ ป. วิ. อ. มาตรา 186  คู่ความ  ศาลสูง  สังคม

8 8 เกณฑ์มาตรฐาน ของระดับการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน - พิสูจน์ปราศจากข้อสงสัยตาม สมควร (PROOF BEYOND REASONABLE DOUBTS) (PROOF BEYOND REASONABLE DOUBTS) - ชัดแจ้งและ น่าเชื่อถือ - น้ำหนักที่ น่าเชื่อถือกว่า - มีมูลแห่งความ เชื่อถือ (CLEAR AND CONVINCING) (PREPONDERANCE) (PRIMA FACIE)

9 9 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานบุคคล ความน่าเชื่อถือ (CREDIBILITY) ของคำเบิกความ (TESTIMONY) ของพยานบุคคลที่เบิกความต่อศาล โดย 1. การทดสอบความมั่นคง (INTEGRITY) คำให้การในครั้งก่อนๆ (PRIOR STATEMENT) ตรงกัน หรือ ขัดแย้ง กัน

10 10 2. การชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือ (WEIGHTING)  การรับรู้ (PERCEPTION)  ความจำ (MEMORY)  การถ่ายทอด (NARRATION)  อคติ (PREJUDICE OR BIAS)

11 11 ปัญหาบางประการในการชั่งน้ำหนัก พยานบุคคล 1. พยานโดยตรง (DIRECT) กับ พยาน แวดล้อมกรณี (CIRCUMSTANCE) 2. ประจักษ์พยาน กับ พยานบอกเล่า 3. พยานบุคคลที่มีน้ำหนักน้อย ( ตาม ป. วิ. อ. มาตรา 227/1)  พยานบอกเล่า  คำซัดทอด  พยานที่โจทก์กันไว้ (STATE WITNESS)  พยานบุคคลที่เบิกความไม่ครบ กระบวนการซักถาม  คำให้การของพยานบุคคลที่ไม่ได้มา เบิกความในชั้นศาล

12 12 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานเอกสาร การมีอยู่และความถูกต้องแท้จริง ของเอกสาร (AUTHENTICATION) ( ดู ป. วิ. พ. มาตรา 122 – 127 ทวิ ) มาตรา 125 ไม่ตัดอำนาจศาลใน เรื่องการชี้ขาดการมีอยู่ และ ความถูกต้องแท้จริง

13 13 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานวัตถุ ความถูกต้องแท้จริงและการ เก็บรักษา (CHAIN OF CUSTODY)

14 14 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเรื่องความรู้ เชี่ยวชาญของ พยานประเภทนี้ด้วย

15 15 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ประเภท สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเชื่อถือของลักษณะ หรือ วิธีการ ที่ใช้ สร้าง เก็บ รักษา หรือ สื่อสารข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะ หรือวิธีการ รักษา ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ใน การระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้ง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ที่มา : พ. ร. บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2544 ( มาตรา 11 วรรคสอง ) ความน่าเชื่อถือของลักษณะ หรือ วิธีการ ที่ใช้ สร้าง เก็บ รักษา หรือ สื่อสารข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ลักษณะ หรือวิธีการ รักษา ความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ใน การระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้ง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ที่มา : พ. ร. บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2544 ( มาตรา 11 วรรคสอง )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 17 หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน. 2 หลักการชั่งน้ำหนัก พยานหลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google