งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Source: Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010) Nunta, S., Ooncharoen N. and Jedesadalug V. (2012). Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Source: Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010) Nunta, S., Ooncharoen N. and Jedesadalug V. (2012). Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Source: Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010) Nunta, S., Ooncharoen N. and Jedesadalug V. (2012). Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010).

2 การตระหนักรู้ถึง ความเข้มข้นในการ แข่งขัน ความสามารถในการ เรียนรู้นวัตกรรม ความรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์การใช้ บริการของลูกค้า การรับรู้ความมี คุณค่าของลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับความ คาดหวังของลูกค้า บทสรุป

3 การตระหนักรู้ถึงความ เข้มข้นในการแข่งขัน  การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ธุรกิจต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง เหนือคู่แข่ง ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

4 ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้บริการของลูกค้า  เมื่อธุรกิจได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์ ของธุรกิจ ก็จะทำให้สามารถทราบถึงความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจของลูกค้า และนำ ข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ / ผลิตภัณฑ์ใหม่

5 ความรู้เกี่ยวกับความ คาดหวังของลูกค้า  หากธุรกิจสามารถเข้าใจ และทราบถึงความคาดหวัดของลูกค้าจะทำให้ธุรกิจ พยายามแสวงหาการบริการ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งมอบให้ลูกค้าเกินกว่าความคาดหวัง อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และประทับใจ

6 ความสามารถใน การเรียนรู้นวัตกรรม  องค์กรที่มีความสามารถในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ย่อมสามารถสร้างโอกาส ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับธุรกิจได้ เพราะองค์กรเหล่านี้จะสร้างสรรค์ การบริการใหม่ๆ เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าประทับใจได้เสมอ

7 การรับรู้ความมี คุณค่าของลูกค้า  การเรียนรู้ความมีคุณค่าของลูกค้านั้นจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจพยายาม แสวงหาการบริการที่ดีที่สุด และมีคุณค่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt Source: Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010) Nunta, S., Ooncharoen N. and Jedesadalug V. (2012). Ooncharoen, N. and Ussahawanitchakit, P. (2010).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google