งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ. สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ. สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ

2 สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร / อาจารย์ ๒. บุคลากร ๓. นักศึกษา ๔. ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล ๕. ประชาชนทั่ว ประเทศ ๖. บริษัทเอกชน ๗. ประชาชนผู้พิการ และ ๘. นักศึกษาผู้พิการ โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผน ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น แจ้งการ เปิด - ปิดการเรียนการสอน แจ้ง สวัสดิการที่พัก แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว และ แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อทางด้าน Website/Internet Facebook/Twitter เสียงตามสาย วิทยุชมชน SMS Calling Tree สื่อพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ พร้อม ของผู้ที่จะดำเนินการติดต่อสื่อสารกรณีที่เกิด ภาวะภัยพิบัติไว้ในแผนการดังกล่าวด้วย

3 กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา สื่อ ผู้รับผิดชอบเนื้อหาส่ง message ผู้รับผิดชอบรับ message และ กระจายข่าวสาร หมาย เหตุ ชื่อ โทรศัพ ท์ / ชื่อ โทรศัพท์ / ๑. ผู้บริหาร / อาจารย์ ๒. บุคลากร ๓. นักศึกษา ๔. ประชาชนใน พื้นที่ อ. พุทธมณฑล ๕. ประชาชนทั่ว ประเทศ ๖. บริษัทเอกชน ๗. ประชาชนผู้ พิการ ๘. นักศึกษาผู้ พิการ - แจ้งการปิดการ เรียน การสอน - แจ้งสวัสดิการที่ พัก - แจ้งสถานที่ ทำงาน ชั่วคราว - แจ้งแหล่งกระจาย ยา / เวชภัณฑ์ - แจ้งเตือนภัย - แจ้งรายละเอียด เรื่อง ระบบ IT - รายละเอียดเรื่อง เงิน เดือน / ค่า รักษาพยาบาล - การรับเงินวาง ฎีกา ประกวดราคา / ยืด การ จ่ายค่างวด - Calling tree - Internet/Websit e Facebook/Twitt er/ sms/ ฐานข้อมูล - เสียงตามสาย / วิทยุชุมชน Cable TV, TV ทาง Internet, ตัววิ่ง TV, วิทยุ - Mobile Unit - Website, sms, , Calling tree - Internet อักษร เบรลล์ - Calling tree รองอธิการบดี ฝ่าย สารสนเทศ / ผอ. กอง เทคโนโลยี สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ : รุจิรารัตน์ / เกษ รี / ฐิติรัตน์ / สุพรรณรัช คณบดีวิทยาลัย ราชสุดา Faceb ook/T witter - เสียงตามสายแยก ผู้นำชุมชน - แยกผู้นำชุมชน - Design message และผู้รับสาร จัดหา Keyman ที่ รับผิดชอบ ในแต่ละพื้นที่ แผนการสื่อสารในภาวะ ภัยพิบัติ

4 ชื่อ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ FacebookTwitter - รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ - ผอ. กองเทคโนโลยี สารสนเทศ - Webmaster - สมชาย - ณัฐพล ประชาสัมพันธ์ - รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและสภา มหาวิทยาลัย - รุจิรารัตน์ - เกษรี - ฐิติรัตน์ - สาธิดา - สุพรรณรัช - วราภรณ์ - กัญญาภัค ผอ. กองคลัง ผอ. กองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

5 ชื่อ หมายเลข โทรศัพท์มือถื อ FacebookTwitter ผู้นำชุมชน - มหาสวัสดิ์ - ศาลายา - คลองโยง กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม - รองอธิการบดี - ผอ. กองกายภาพฯ คณบดีคณะ สิ่งแวดล้อมฯ รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา - ผอ. กองแผนงาน - ผอ. กองกิจการ นักศึกษา -Keyman นักศึกษา / อาสาสมัคร อ. จิราวัฒน์ ปรัตถกร กุล พริษฐ์ ไทย นิยม นพดล ปริย พาณิชย์ สมเกียรติ จันทร์แสง

6 ชื่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ FacebookTwitter ตัววิ่ง TV จม. เรียน - บก. ข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง ๓ - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ - ผู้จัดการฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส - ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (True) โทร Fax โทร. /Fax โทร Fax โทร Fax โทร Fax โทร Fax โทร Fax

7 ชื่อ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ Facebo ok Twitter Cable TV นครปฐม ประชาสัมพันธ์ จ. นครปฐม วิทยุชุมชนนครปฐม - วิทยุชุมชนศาลายา FM วิทยุชุมชนวัดหทัยนเรศวร์ ศาลายา FM สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา แห่งชาติ FM ( วิทยุพุทธ มณฑล ) ระบบ sms รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ สุวิทย์ พึ่งเกษม มรกต คงทน เทวิน กันประชา พระสมเกียรติ กตปัญโญ วิชัย ภู่สีม่วง Fax

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ. สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google