งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ

2 สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ
งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร/อาจารย์ ๒. บุคลากร ๓. นักศึกษา ๔. ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล ๕. ประชาชนทั่วประเทศ ๖. บริษัทเอกชน ๗. ประชาชนผู้พิการ และ ๘. นักศึกษาผู้พิการ โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผน ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น แจ้งการ เปิด-ปิดการเรียนการสอน แจ้งสวัสดิการที่พัก แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว และแจ้งเตือนภัยผ่านสื่อทางด้าน Website/Internet Facebook/Twitter เสียงตามสาย วิทยุชมชน SMS Calling Tree สื่อพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์พร้อม ของผู้ที่จะดำเนินการติดต่อสื่อสารกรณีที่เกิดภาวะภัยพิบัติไว้ในแผนการดังกล่าวด้วย

3 แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา สื่อ ผู้รับผิดชอบเนื้อหาส่ง message ผู้รับผิดชอบรับ message และกระจายข่าวสาร หมายเหตุ ชื่อ โทรศัพท์/ ๑. ผู้บริหาร/ อาจารย์ ๒. บุคลากร ๓. นักศึกษา ๔. ประชาชนในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล ๕. ประชาชนทั่วประเทศ ๖. บริษัทเอกชน ๗. ประชาชนผู้พิการ ๘. นักศึกษาผู้พิการ - แจ้งการปิดการเรียน การสอน - แจ้งสวัสดิการที่พัก - แจ้งสถานที่ทำงาน ชั่วคราว - แจ้งแหล่งกระจายยา/ เวชภัณฑ์ - แจ้งเตือนภัย - แจ้งรายละเอียดเรื่อง ระบบ IT - รายละเอียดเรื่องเงิน เดือน/ค่ารักษาพยาบาล - การรับเงินวางฎีกา ประกวดราคา/ยืดการ จ่ายค่างวด - Calling tree - Internet/Website Facebook/Twitter/ sms/ฐานข้อมูล - เสียงตามสาย/ วิทยุชุมชน Cable TV, TV ทาง Internet, ตัววิ่ง TV, วิทยุ - Mobile Unit - Website, sms, , Calling tree - Internet อักษรเบรลล์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ/ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์: รุจิรารัตน์/เกษรี/ ฐิติรัตน์/สุพรรณรัช คณบดีวิทยาลัยราชสุดา Facebook/Twitter - เสียงตามสายแยกผู้นำชุมชน - แยกผู้นำชุมชน - Design message และผู้รับสาร จัดหา Keyman ที่รับผิดชอบ ในแต่ละพื้นที่

4 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Facebook Twitter - รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ - ผอ.กองเทคโนโลยี - Webmaster - สมชาย - ณัฐพล ประชาสัมพันธ์ - รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย - รุจิรารัตน์ - เกษรี - ฐิติรัตน์ - สาธิดา - สุพรรณรัช - วราภรณ์ - กัญญาภัค ผอ.กองคลัง ผอ.กองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Facebook Twitter ผู้นำชุมชน - มหาสวัสดิ์ - ศาลายา - คลองโยง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - รองอธิการบดี - ผอ.กองกายภาพฯ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - ผอ.กองแผนงาน - ผอ.กองกิจการนักศึกษา Keyman นักศึกษา/อาสาสมัคร อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล พริษฐ์ ไทยนิยม นพดล ปริยพาณิชย์ สมเกียรติ จันทร์แสง

6 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Facebook Twitter ตัววิ่ง TV จม.เรียน - บก.ข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ - ผู้จัดการฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส - ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (True) โทร Fax โทร. /Fax โทร Fax โทร Fax โทร Fax โทร Fax โทร Fax

7 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Facebook Twitter Cable TV นครปฐม ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม วิทยุชุมชนนครปฐม - วิทยุชุมชนศาลายา FM 90.75 - วิทยุชุมชนวัดหทัยนเรศวร์ ศาลายา FM 88.25 - สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM (วิทยุพุทธมณฑล) ระบบ sms รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สุวิทย์ พึ่งเกษม มรกต คงทน เทวิน กันประชา พระสมเกียรติ กตปัญโญ  วิชัย ภู่สีม่วง Fax

8 Calling tree กองบริหารงานทั่วไป

9 งานประชาสัมพันธ์

10 งานบริการกลางและยานพาหนะ

11 งานบริหารเอกสาร

12 งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

13 Calling Tree PR Network

14


ดาวน์โหลด ppt แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google