งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ. สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ. สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ

2 สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร / อาจารย์ ๒. บุคลากร ๓. นักศึกษา ๔. ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล ๕. ประชาชนทั่ว ประเทศ ๖. บริษัทเอกชน ๗. ประชาชนผู้พิการ และ ๘. นักศึกษาผู้พิการ โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผน ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น แจ้งการ เปิด - ปิดการเรียนการสอน แจ้ง สวัสดิการที่พัก แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว และ แจ้งเตือนภัยผ่านสื่อทางด้าน Website/Internet Facebook/Twitter เสียงตามสาย วิทยุชมชน SMS E-Mail Calling Tree สื่อพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ พร้อม E-Mail ของผู้ที่จะดำเนินการติดต่อสื่อสารกรณีที่เกิด ภาวะภัยพิบัติไว้ในแผนการดังกล่าวด้วย

3 กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา สื่อ ผู้รับผิดชอบเนื้อหาส่ง message ผู้รับผิดชอบรับ message และ กระจายข่าวสาร หมาย เหตุ ชื่อ โทรศัพ ท์ / E-mail ชื่อ โทรศัพท์ / E-mail ๑. ผู้บริหาร / อาจารย์ ๒. บุคลากร ๓. นักศึกษา ๔. ประชาชนใน พื้นที่ อ. พุทธมณฑล ๕. ประชาชนทั่ว ประเทศ ๖. บริษัทเอกชน ๗. ประชาชนผู้ พิการ ๘. นักศึกษาผู้ พิการ - แจ้งการปิดการ เรียน การสอน - แจ้งสวัสดิการที่ พัก - แจ้งสถานที่ ทำงาน ชั่วคราว - แจ้งแหล่งกระจาย ยา / เวชภัณฑ์ - แจ้งเตือนภัย - แจ้งรายละเอียด เรื่อง ระบบ IT - รายละเอียดเรื่อง เงิน เดือน / ค่า รักษาพยาบาล - การรับเงินวาง ฎีกา ประกวดราคา / ยืด การ จ่ายค่างวด - Calling tree - Internet/Websit e Facebook/Twitt er/ sms/ ฐานข้อมูล E-mail - เสียงตามสาย / วิทยุชุมชน Cable TV, TV ทาง Internet, ตัววิ่ง TV, วิทยุ - Mobile Unit - Website, sms, E-mail, Calling tree - Internet อักษร เบรลล์ - Calling tree รองอธิการบดี ฝ่าย สารสนเทศ / ผอ. กอง เทคโนโลยี สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ : รุจิรารัตน์ / เกษ รี / ฐิติรัตน์ / สุพรรณรัช คณบดีวิทยาลัย ราชสุดา Faceb ook/T witter - เสียงตามสายแยก ผู้นำชุมชน - แยกผู้นำชุมชน - Design message และผู้รับสาร จัดหา Keyman ที่ รับผิดชอบ ในแต่ละพื้นที่ แผนการสื่อสารในภาวะ ภัยพิบัติ

4 ชื่อ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ E-mailFacebookTwitter - รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ - ผอ. กองเทคโนโลยี สารสนเทศ - Webmaster - สมชาย - ณัฐพล ประชาสัมพันธ์ - รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและสภา มหาวิทยาลัย - รุจิรารัตน์ - เกษรี - ฐิติรัตน์ - สาธิดา - สุพรรณรัช - วราภรณ์ - กัญญาภัค ผอ. กองคลัง ผอ. กองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 081-8281347 081-942- 9630 089-0353060 086- 61113754 081-901- 6111 089-8966140 081-4598461 081-6661511 081-4921625 084-0146596 086-7563664 089- 74683070 081-855- 6167 081-9239515 081-8551129 081-1927078 raauk@mahidol.ac.th tetvm@mahidol.ac.th opwww@mahidol.ac.th itmaster@mahidol.ac.th dtpsn@mahidol.ac.th orrbu@mahidol.ac.th opkwt@mahidol.ac.th ortdp@mahidol.ac.th opssc@mahidol.ac.th opspw@mahidol.ac.th opwaraporn@mahidol.ac.th opkcw@mahidol.ac.th dircopfa@mahidol.ac.th dircoppl@mahidol.ac.th sisst@mahidol.ac.th deanrs@mahidol.ac.th

5 ชื่อ หมายเลข โทรศัพท์มือถื อ E-mailFacebookTwitter ผู้นำชุมชน - มหาสวัสดิ์ - ศาลายา - คลองโยง กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม - รองอธิการบดี - ผอ. กองกายภาพฯ คณบดีคณะ สิ่งแวดล้อมฯ รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา - ผอ. กองแผนงาน - ผอ. กองกิจการ นักศึกษา -Keyman นักศึกษา / อาสาสมัคร อ. จิราวัฒน์ ปรัตถกร กุล พริษฐ์ ไทย นิยม 087-1147768 นพดล ปริย พาณิชย์ 086-7733961 สมเกียรติ จันทร์แสง 087-532 8249 082-2243416 084-5254136 088-6506446 081-4876842 081-9239515 081-4833920 083-0403636 rasrk@mahidol.ac.th samld@mahidol.ac.th deanen@mahidol.ac.th dtbjr@mahidol.ac.th dircoppl@mahidol.ac.th opkww@mahidol.ac.th spcpr@mahidol.ac.th

6 ชื่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ E-mailFacebookTwitter ตัววิ่ง TV จม. เรียน - บก. ข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง ๓ - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ - ผู้จัดการฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส - ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (True) โทร. 0-2262-3333 Fax 0-2262-3344 โทร. /Fax 0-2271- 2514 โทร. 0-2 272-0010 Fax 0-2 272-0982 โทร. 0-2 201-6000 Fax 0-2 245-7090 โทร. 0-2275-2053 Fax0-275-6400 โทร. 0-2790-2000 Fax0-2790-2061 โทร. 0-2615-9909 Fax0-2615-9090

7 ชื่อ หมายเลข โทรศัพท์มือถือ E-mail Facebo ok Twitter Cable TV นครปฐม ประชาสัมพันธ์ จ. นครปฐม วิทยุชุมชนนครปฐม - วิทยุชุมชนศาลายา FM 90.75 - วิทยุชุมชนวัดหทัยนเรศวร์ ศาลายา FM 88.25 - สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา แห่งชาติ FM 104.25 ( วิทยุพุทธ มณฑล ) ระบบ sms รองอธิการบดีฝ่าย สารสนเทศ สุวิทย์ พึ่งเกษม 086-5712824 มรกต คงทน 089-8363176 เทวิน กันประชา 085-2974209 พระสมเกียรติ กตปัญโญ 089-2358486 วิชัย ภู่สีม่วง 082-0185049 Fax 0-2 441-4512 081-8281374 e-kot98@hotmail.com raauk@mahidol.ac.th

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt แผนการสื่อสารใน ภาวะภัยพิบัติ. สรุปแผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำ แผนการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google