งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 8 วัน ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 8 วัน ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 8 วัน ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.

2 1.1 ผลการดำเนินงาน โครงการปุ๋ยหมัก วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ประเภทปุ๋ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง เล็ก ) 457349542 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง ใหญ่ ) 83184124 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ เม็ด ) 15058129 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ ผง ) 4,3341,000 ยอดจำหน่ายสะสมทั้ง เดือน ( บาท ) 22,79022,92024,760

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายได้มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม สรุปรวม ทั้งหมด ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 27,157.9 0 16,352.0 6 33,501.1 0 786,669.0 2 ยอดจำหน่าย ( บาท ) 161,809. 63 104,565. 97 196,230. 14 5,575,696. 90 ยอดรายรับ ( บาท ) 22,349.1 9 14,319.9 3 23,737.5 4 743,489.6 4

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ นักศึกษา 1,372 บุคลากร 519 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,191 สรุปจำนวนสมาชิกธนาคาร ขยะรีไซเคิล

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.3 การประดิษฐ์สิ่งของจาก เศษวัสดุ เหลือ ใช้

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ

7 1.4 การจัดต้นไม้สวนหย่อมอาคาร สำนักงานอธิการบดี

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ

9 1.5 สรุปผล Eco Index ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

10 วาระที่ 2 รับรอง รายงานการประชุม เอกสารประกอบรายงานการ ประชุมครั้งที่ 7 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

11 3.1 การเก็บข้อมูล Eco Index ( เอกสารแนบ 7) ไตรมาส 1 ของ ปีงบประมาณ 2556 วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

12 3.2 การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ Green ของส่วนงาน วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

13 3.2 การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ Green ของส่วนงาน วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

14 วาระที่ 4 เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา 4.1 ร่างประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบาย การงดใช้กล่องโฟมและพลาสติก ในร้านค้าและโรงอาหารภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

15 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 8 วัน ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google