งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9 วัน ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9 วัน ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9 วัน ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา น.

2 1.1 ผลการดำเนินงาน โครงการปุ๋ยหมัก 2556 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ประเภทปุ๋ยเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง เล็ก ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง ใหญ่ ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ เม็ด ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ ผง ) 1,0003,8861,000 ยอดจำหน่ายสะสมทั้ง เดือน ( บาท ) 27,75015,17018,320

3 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการ ปุ๋ยหมัก 2556 ( ต่อ ) วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ประเภทปุ๋ยกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง เล็ก ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง ใหญ่ ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ เม็ด ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ ผง ) 1,000 ยอดจำหน่ายสะสมทั้ง เดือน ( บาท ) 19,67019,86020,710

4 กราฟเปรียบเทียบยอดจำหน่ายปุ๋ย หมักศาลายา ปี

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 2556 รายได้เมษายน พฤษภาค มมิถุนายนกรกฎาคม ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 16, , , , ยอดจำหน่าย ( บาท ) 89, , , , ยอดรายรับ ( บาท ) 11, , , ,

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 2556 ( ต่อ ) รายได้สิงหาคมกันยายน สรุปรวม ทั้งหมด ตั่งแต่เริ่มถึง ปัจจุบัน ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 26, , , ยอดจำหน่าย ( บาท ) 128, , ,257, ยอดรายรับ ( บาท ) 18, , ,193.64

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ นักศึกษา 1,512 บุคลากร 524 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 26 คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,341 สรุปจำนวนสมาชิก ธนาคารขยะรีไซเคิล

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ กราฟเปรียบเทียบปริมาณขยะรี ไซเคิล ปี

9 วาระที่ 2 รับรอง รายงานการประชุม เอกสารประกอบรายงานการ ประชุมครั้งที่ 8-2/2556 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

10 วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 3.1 Housing ที่เก็บถังคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ แบ่ง ออกเป็น 4 ชนิดคือ กล่องเครื่องดื่ม ขยะทั่วไป แก้ว กระป๋องและขวดพลาสติกจำนวน 10 จุดภายใน มหาวิทยาลัยเช่น ป้ายรถราง ด้านหน้าอาคารศูนย์การ เรียนรู้มหิดล ทางเดินด้านข้างสำนักหอสมุด

11 วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

12 3.2 ผลการจัดเก็บขยะอันตราย ( หลอดนีออน ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ ) ของศูนย์ บริหารความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

13 วาระที่ 4 เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา 4.1 การเก็บข้อมูล UI Green 2013 ด้านการจัดการของเสีย ในส่วนงาน ( โปรดพลิก แบบสอบถามอีก ด้าน )

14 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9 วัน ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google