งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11- 1/2557 วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11- 1/2557 วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11- 1/2557 วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา น.

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ประเภทปุ๋ยมกราคม กุมภาพัน ธ์ ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง เล็ก ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุง ใหญ่ ) 8946 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ เม็ด ) ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบ ผง ) 1000 kg- ยอดจำหน่ายสะสมทั้ง เดือน ( บาท ) 22,47021, ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2557

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ กราฟเปรียบเทียบยอดรายรับปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ระหว่างปี 2556 และปี 2557

4 รายได้มกราคมกุมภาพันธ์ ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 21, , ยอดจำหน่าย ( บาท ) 126, , ยอดรายรับ ( บาท ) 16, , ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2557

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ กราฟรายรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557

6 UI GREENMETR IC WORLD UNIVERSIT Y RANKING 2013 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.3 ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2013

7 UI GreenMetric MAHIDOL UNIVERSITY has ranked MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land Thailand11 World Ranking3631 Asia Ranking114 Total Universities

8 UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1,500  การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ 2,100  การจัดการของเสีย 1,800  การจัดการน้ำ 1,000  การสัญจร 1,800  การศึกษา 1,800 รวม 10,000 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

9 University University of Connecticut 15 University of Nottingham 21 Mahidol University 3631 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 3839 Chulalongkorn University 4150 Kasetsart University 4456 Mahasarakham University 7149 UI GreenMetric World University Ranking 2012 & 2013

10 University Total Score change University of Connecticut 7,5697, University of Nottingham 7,3757, Mahidol University 6,2086, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 6,1386, Chulalongkorn University 6,0936, Kasetsart University 6,0036, Mahasarakham University 5,4716, UI GreenMetric World University Ranking MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

11 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

12

13 Universiti Putra Malaysia 6,6731,093 1,4451, , National Taipei Univ. of Tech 6,5031,0341,6401, Universitas Indonesia 6, ,6351, , Mahidol University 6, ,4551, ,

14

15 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ 1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 2. ความมีส่วนร่วมของส่วนงาน 3. ความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการ ขอบพระคุณ ทุกท่าน

16 1.4 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง โรงคัดแยกขยะ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

17 1.5 รายงานปริมาณกล่อง UHT ที่รวบรวมส่ง วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2556 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เดือนจำนวน พฤษภาคม 1,000 กล่อง ธันวาคม 1,000 กล่อง รวม 2,000 กล่อง วิทยาลัยนานาชาติ รวบรวมนำส่ง บริษัท ไฟ เบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อผลิตหลังคา ( ตาม รูปภาพ )

18 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอ เพื่อรับรอง 2.1 รับรองการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 10-4/2556 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

19 3.1 การเก็บข้อมูลปริมาณขยะ Housing 10 จุด ขั้นตอนในการเก็บ ข้อมูล ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 2. นำถังขยะทั้ง 4 ประเภท ออกจาก housing และนำ ถุงดำออกจากถังขยะ 1. ไขกุญแจ ด้านหลัง housing

20 3. ทำการชั่งปริมาณ ขยะ แต่ละประเภท 4. จดบันทึกปริมาณ ขยะแต่ละประเภท ขั้นตอนในการเก็บ ข้อมูล ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

21 5. เปลี่ยนถุงดำและนำถัง ขยะกลับเข้า housing ตามเดิม 6. เช็ดทำความสะอาด housing ในการเก็บข้อมูล ปริมาณขยะ housing ใช้เวลา ประมาณ 10 นาที ต่อ 1 จุด housing ขั้นตอนในการเก็บ ข้อมูล ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

22 สถานที่ตั้ง housing น้ำหนัก รวม ( กก.) ( ไม่คัด แยก ) เทียบ เป็น % 1. อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ป้ายรถรางหน้าคณะวิศวกรรมฯ ( อาคารแดง ) ป้ายรถรางหน้าวิทยาลัยนานาชาติ ป้ายรถรางหน้าลานจอดรถชั่วคราว ทาง Cover Way ด้านข้างหอสมุดฯ ป้ายรถรางหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน ป้ายรถรางหน้าวิทยาลัยศาสนศึกษา ป้ายรถรางหน้าลานจอดรถชั่วคราว ป้ายรถรางหน้าสถาบันวิจัยภาษาฯ ป้ายรถรางหน้าสถาบันประชากรฯ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง ข้อมูลเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจากการเก็บ ข้อมูล housing ทั้ง 10 จุด ยังมีการทิ้งปะปน รวมกันอยู่

23 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง ปริมาณขยะใน Housing 10 จุด ปริมาณขยะที่มีการทิ้ง ลง Housing มากสุด 3 อันดับ 1. อาคารศูนย์การ เรียนรู้ 2. ป้ายรถรางคณะวิศว ฯ 3. ป้ายรถรางวิทยาลัย นานาชาติ / ลานจอด 2

24 3.2 โปสเตอร์รณรงค์ร่วมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลง Housing ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง สามารถ Downloads ไฟล์ต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์กอง กายภาพและสิ่งแวดล้อม

25 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 4.1 รูปแบบ Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับ คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย ประกอบด้วยถังขยะ 4 ถัง 1. กล่องเครื่องดื่ม 2. ขยะทั่วไป 3. กระป๋อง 4. ขวดพลาสติก ประกอบด้วยถังขยะ 4 ถัง 1. กล่องเครื่องดื่ม 2. ขยะทั่วไป 3. กระป๋อง 4. ขวดพลาสติก

26 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 5.1 โครงการ “No Food Waste”


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11- 1/2557 วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google