งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11-1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11-1/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11-1/2557
การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11-1/2557 วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา น.

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2557 ประเภทปุ๋ย มกราคม กุมภาพันธ์ ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 576 604 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 89 46 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 50 208 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 1000 kg - ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน (บาท) 22,470 21,020

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กราฟเปรียบเทียบยอดรายรับปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ระหว่างปี 2556 และปี 2557

4 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2557 รายได้ มกราคม กุมภาพันธ์ ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 21,949.87 12,321.00 ยอดจำหน่าย (บาท) 126,896.80 66,204.14 ยอดรายรับ (บาท) 16,321.71 10,638.57

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กราฟรายรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557

6 UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2013
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.3 ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2013 UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2013

7 MAHIDOL UNIVERSITY has ranked
Wisdom of the Land UI GreenMetric MAHIDOL UNIVERSITY has ranked 2012 2013 Thailand 1 World Ranking 36 31 Asia Ranking 11 4 Total Universities 215 301

8 หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ,500 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ,100 การจัดการของเสีย ,800 การจัดการน้ำ ,000 การสัญจร ,800 การศึกษา ,800 รวม ,000

9 UI GreenMetric World University Ranking 2012 & 2013
University of Connecticut 1 5 University of Nottingham 2 Mahidol University 36 31 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 38 39 Chulalongkorn University 41 50 Kasetsart University 44 56 Mahasarakham University 71 49

10 UI GreenMetric World University Ranking
MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land University Total Score 2012 2013 change University of Connecticut 7,569 7,028 - 541 University of Nottingham 7,375 7,521 + 146 Mahidol University 6,208 6,370 + 162 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 6,138 6,265 + 127 Chulalongkorn University 6,093 6,122 + 29 Kasetsart University 6,003 6,033 + 33 Mahasarakham University 5,471 6,123 + 752

11 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

12

13 1 2 3 4 4 1 2 3 Universiti Putra Malaysia 6,673 1,093 1,445 1,275 875 710 National Taipei Univ. of Tech 6,503 1,034 1,640 1,500 775 850 704 Universitas Indonesia 6,379 983 1,635 1,050 475 1,475 761 Mahidol University 6,370 706 1,455 1,350 865 1,375 619 16 23 30 31 303 133 9 3 1 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 2 3 1 4

14

15 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ความต่อเนื่องของนโยบาย ความมีส่วนร่วมของส่วนงาน ความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ ขอบพระคุณทุกท่าน

16 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ

17 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.5 รายงานปริมาณกล่อง UHT ที่รวบรวมส่งวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2556 เดือน จำนวน พฤษภาคม 1,000 กล่อง ธันวาคม รวม 2,000 กล่อง วิทยาลัยนานาชาติรวบรวมนำส่ง บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อผลิตหลังคา(ตามรูปภาพ)

18 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
2.1 รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 10-4/2556 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

19 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเก็บข้อมูลปริมาณขยะ Housing 10 จุด ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 1.ไขกุญแจด้านหลัง housing 2.นำถังขยะทั้ง 4 ประเภทออกจาก housing และนำถุงดำออกจากถังขยะ

20 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 3. ทำการชั่งปริมาณขยะ แต่ละประเภท 4.จดบันทึกปริมาณขยะแต่ละประเภท

21 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 5.เปลี่ยนถุงดำและนำถังขยะกลับเข้า housing ตามเดิม 6.เช็ดทำความสะอาด housing ในการเก็บข้อมูลปริมาณขยะ housing ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ต่อ 1จุด housing

22 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
สถานที่ตั้ง housing น้ำหนักรวม(กก.) (ไม่คัดแยก) เทียบเป็น% 1.อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 104 16.49 2.ป้ายรถรางหน้าคณะวิศวกรรมฯ(อาคารแดง) 76 12.05 3.ป้ายรถรางหน้าวิทยาลัยนานาชาติ 74 11.74 4.ป้ายรถรางหน้าลานจอดรถชั่วคราว 2 5.ทาง Cover Way ด้านข้างหอสมุดฯ 72.5 11.5 6.ป้ายรถรางหน้าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 49.5 7.85 7.ป้ายรถรางหน้าวิทยาลัยศาสนศึกษา 48.5 7.69 8.ป้ายรถรางหน้าลานจอดรถชั่วคราว 1 47.5 7.53 9.ป้ายรถรางหน้าสถาบันวิจัยภาษาฯ 46.5 7.37 10.ป้ายรถรางหน้าสถาบันประชากรฯ 38 6.02 ข้อมูลเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจากการเก็บข้อมูล housing ทั้ง10จุด ยังมีการทิ้งปะปนรวมกันอยู่

23 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ปริมาณขยะใน Housing 10 จุด ปริมาณขยะที่มีการทิ้งลง Housing มากสุด 3 อันดับ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ป้ายรถรางคณะวิศวฯ ป้ายรถรางวิทยาลัยนานาชาติ/ลานจอด 2

24 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 โปสเตอร์รณรงค์ร่วมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลง Housing สามารถ Downloads ไฟล์ต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

25 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รูปแบบ Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประกอบด้วยถังขยะ 4 ถัง กล่องเครื่องดื่ม ขยะทั่วไป กระป๋อง ขวดพลาสติก

26 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการ “No Food Waste”


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11-1/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google