งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการธรรมชาติ เกื้อกูล. จัดทำโดยกลุ่ม “ ก้าวใหม่ รีไซเคิล “ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผศ. พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค ที่ปรึกษาโครงการ นางเยาวดี ฟ้าสว่าง ที่ปรึกษากลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการธรรมชาติ เกื้อกูล. จัดทำโดยกลุ่ม “ ก้าวใหม่ รีไซเคิล “ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผศ. พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค ที่ปรึกษาโครงการ นางเยาวดี ฟ้าสว่าง ที่ปรึกษากลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการธรรมชาติ เกื้อกูล

2 จัดทำโดยกลุ่ม “ ก้าวใหม่ รีไซเคิล “ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผศ. พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค ที่ปรึกษาโครงการ นางเยาวดี ฟ้าสว่าง ที่ปรึกษากลุ่ม นางพรรณี สระสม ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายอนันต์มากน้อยแถม 8. นายสุเทพ วังวารี 2. นายน้อยดิษวงค์ 9. นายวิชัย แก้วกัลยา 3. นายสมภพเสวกพันธ์ 10. นายพรศักดิ์เย็น อ่อน 4. นายโปรยตามสอน 11. นายทักษิณธาน สุวรรณ 5. นายวิชาเพียรทรัพย์ 12. นายธงชัยโพธิ์ ชะออน 6. นายยุทธพงศ์อุปถัมภ์ 13. นายชัยภัทร จันทินมาธร 7. นายยงยุทธ์นาคเกตุ 14. น. ส. ดวงนภา เล็กลาด 15. นายหลอมคลังเพ็ชร

3 ในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้ สนามหญ้าและขยะ จำนวนมาก ซึ่งต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า อีกทั้งขยะตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดเวลาในการทำงานและประหยัด ในเรื่องการขนทิ้ง จึงนำสิ่งของเหล่านี้มาทำให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ส่วนขยะให้มีการคัด แยก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือขยะรี ไซเคิล และขยะทั่วไป มีสถานที่ซื้อขาย แน่นอน เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้เหลือไว้ เฉพาะส่วนที่มีประโยชน์น้อยที่สุด ที่ต้องนำทิ้ง จึงจำเป็นจะต้องนำเสนอจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเดิม เพื่อให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการและ เหตุผล

4 วัตถุประสงค์ของโครงการธรรมชาติ เกื้อกูล 1. เพื่อเป็นการลดการสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติ และนำกลับมาใช้ใหม่ 2. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ที่จะต้องนำ ทิ้งในแต่ละวัน 3. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด มีวินัย นำมา ซึ่งชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัย

5 1. อาคารเรียนส่วนกลาง 2. อาคารเปรมบุรฉัตร ฯ 3. อาคารจุฬาพัฒน์ฯ 4. อาคารประชาธิปก – รำไพ พรรณี 5. อาคารจามจุรี 9 6. อาคารสถาบัน 3 7. อาคารมหิตลาธิเบ ศร ขอบเขตของโครงการ

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *** พื้นที่ในมหาวิทยาลัยมีความสะอาดเรียบร้อย *** มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ ความรู้ เผยแพร่และ นำมาใช้ประโยชน์ได้ *** พื้นที่ในมหาวิทยาลัยมีความสะอาดเรียบร้อย *** มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ ความรู้ เผยแพร่และ นำมาใช้ประโยชน์ได้

7 ขยายพื้นที่จัดทำโครงการ อาคารจามจุรี 9 อาคารพินิต ประชานาถ

8 ขยายพื้นที่จัดทำโครงการ อาคาร จุฬาพัฒน์ ฯ อาคาร สถาบัน 3

9 ขยายพื้นที่จัดทำโครงการ อาคารประชาธิปก - รำไพ พรรณี อาคารมหิต ลาธิเบศร

10 สถานที่ในการซื้อขายขยะฝั่ง ตะวันตก บริเวณหลังอาคาร จามจุรี 9 หลังโรงยิมในร่ม

11 สถานที่ในการซื้อขายขยะฝั่ง ตะวันตก ใต้อาคาร จามจุรี 5 เรือนเพาะ ชำ

12 สถานที่ซื้อขายขยะฝั่งตะวันออก หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย โรงอาหารรวม อักษรศาสตร์

13 สถานที่ซื้อขายขยะฝั่งตะวันออก โรงอาหารรวมคณะ วิศวกรรมศาสตร์ อาคารมหิตลาธิ เบศร

14 สถานที่ซื้อขายขยะฝั่งตะวันออก ลานจอดรถตลาดนัด ศาลาพระเกี้ยว สถาบัน 3

15 การคัดแยกประเภทขยะในแต่ละ วัน 1. ขยะทั่วไป 1.1 ขยะประเภทใบจามจุรี โดยการคัดแยก นำไปทำใบไม้หมัก 1.2 ขยะประเภทเน่าเสีย เช่น ผัก ผลไม้ คัดแยกนำไปทำปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ 1.3 ขยะประเภทเศษอาหาร และอื่นๆ นำทิ้ง ถังคอนเทนเนอร์ 2. ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ อลูมิเนียม สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ หรือเปลี่ยน มูลค่าเป็นเงินได้

16 ขยะที่ยังไม่มีการคัดแยกในแต่ละวัน วันละ 8 คิว ต่อวัน

17 การคัดแยกขยะแต่ละประเภท

18 ขยะเน่าเสียนำมาดัดแปลงทำน้ำ หมักชีวภาพ

19 แปรสภาพเป็นน้ำหมัก ใช้เวลา 15 วัน

20 การทำใบไม้หมัก ใบไม้แห้งส่งเข้า โรงหมัก กิ่งไม้สดบดย่อย ก่อนหมัก

21 การทำปุ๋ยใบไม้หมัก ใบไม้ที่หมักแล้ว เตรียมผสม กับขุยมะพร้าว

22 เตรียมบรรจุใส่ถุงไว้ใช้งาน

23 ใบไม้หมักนำไปใช้ปลูกต้นไม้ใน มหาวิทยาลัย

24 ปัญหาและอุปสรรค • ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ • ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานต่างๆ

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการธรรมชาติ เกื้อกูล. จัดทำโดยกลุ่ม “ ก้าวใหม่ รีไซเคิล “ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ผศ. พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค ที่ปรึกษาโครงการ นางเยาวดี ฟ้าสว่าง ที่ปรึกษากลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google