งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริการแจ้งเตือน เรื่องการต่ออายุสมาชิกและ การขอคืนค่าประกันหนังสือ แก่สมาชิกบุคคลภายนอก ฝ่ายบริการจ่าย - รับ ศูนย์วิทย ทรัพยากร ( งานบริการยืม -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริการแจ้งเตือน เรื่องการต่ออายุสมาชิกและ การขอคืนค่าประกันหนังสือ แก่สมาชิกบุคคลภายนอก ฝ่ายบริการจ่าย - รับ ศูนย์วิทย ทรัพยากร ( งานบริการยืม -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริการแจ้งเตือน เรื่องการต่ออายุสมาชิกและ การขอคืนค่าประกันหนังสือ แก่สมาชิกบุคคลภายนอก ฝ่ายบริการจ่าย - รับ ศูนย์วิทย ทรัพยากร ( งานบริการยืม - คืนและบริการระหว่างห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย ในปัจจุบัน )

2 ชื่อ กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม ก้าวใหม่ใส่ใจ นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูรฯที่ปรึกษา นางสาวนงนุช กาญจนรุจี ประธาน นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณนิตย์ นายประจวบ หมากเลย์ นางศิริพร ไชยชาติ นางสุดา พร้อมเชื้อแก้ว นางอังคณา บุญเลิศ นางหรรษา พิสุทธิวงษ์เลขานุการ

3 สมาชิกบุคคลภายนอกประเภท ก ซึ่ง ต้องเสียค่าประกันความเสียหายไม่มาขอค่า ประกันคืนเมื่อหมดอายุสมาชิก ทำให้ทาง ศูนย์ฯ ต้องเก็บรักษาเงินจำนวนมากเป็น ระยะเวลายาวนาน และไม่สามารถนำเงินที่เก็บ รักษาไว้ไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้ จึงเห็นควรให้มีบริการแจ้งเตือนเรื่องการ ต่ออายุสมาชิกและการขอคืนค่าประกันหนังสือ แก่สมาชิกดังกล่าว เพื่อ - เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการ ที่สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ - ลดภาระของศูนย์ในการเก็บรักษาเงิน จำนวนมาก - ศูนย์ฯ สามารถนำเงินส่วนที่ผู้ใช้ไม่ มารับคืนหลังจากพ้นกำหนดแล้วไปใช้ ประโยชน์ในการสร้างเสริมคุณภาพ / บริการแก่ ผู้รับบริการของศูนย์ฯ ได้ ที่มาของโครงการ

4 แผนหรือขั้นตอนการ ดำเนินงาน เดือน ขั้นตอน ม. ค 54 ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส. ค. 54 ก. ย. 54 ต. ค. 54 วางแผน (Plan) X ดำเนินการ (Do) XXXXXX ตรวจสอบ (Check) X ขยายผล (Act) X

5 เป้าหมายและ ตัวชี้วัด 5.1 จำนวนที่ลดลงของสมาชิก บุคคลภายนอกที่ไม่มาขอรับคืนค่า ประกันหนังสือหลังหมดอายุสมาชิก 5.2 จำนวนเงินค่าประกันที่สมาชิกบุคล ภายนอกไม่มารับคืนที่ศูนย์ฯ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้

6 สรุปการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา  ผู้ใช้บริการลืมวันหมดอายุ  ผู้ใช้ลืมข้อมูล / ขั้นตอนการ คืนเงิน  ผู้ใช้ไม่สะดวกมาติดต่อรับเงิน คืน

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการแล้ว  แจ้งเตือนผ่านช่องทาง ไปรษณียบัตร  กำหนดระยะเวลาการติดต่อรับเงินคืน และ ประทับระบุ วันที่กำหนดในใบเสร็จ  แจ้งข้อมูลขั้นตอนของการรับเงินคืน ที่เว็บไซต์  มอบฉันทะให้ผู้อื่นติดต่อรับเงินแทน ได้  เคาน์เตอร์ขยายเวลาการขอรับเงินคืน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-18.30 น. วันเสาร์ 9.00-15.30 น.  บันทึกข้อมูลของเอกสารที่ต้องใช้ใน การขอรับเงินคืนลงในฐานข้อมูล สมาชิก \

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและ หลังการปรับปรุง ) ก่อนดำเนินการ สมาชิกที่หมดอายุ สมาชิก ไม่มารับเงินค่า ประกันคืนตั้งแต่ 22 ม. ค. 45 – 29 พ. ย. 53 จำนวน 768 ราย เป็นจำนวนเงิน 919,000 บาท ก่อนดำเนินการ สมาชิกที่หมดอายุ สมาชิก ไม่มารับเงินค่า ประกันคืนตั้งแต่ 22 ม. ค. 45 – 29 พ. ย. 53 จำนวน 768 ราย เป็นจำนวนเงิน 919,000 บาท หลังดำเนินการ สมาชิกที่หมดอายุ สมาชิกซึ่งได้รับ ไปรษณียบัตรมา ขอรับเงินค่าประกัน คืนจำนวนมาก โดย ทางศูนย์ฯ จ่ายคืนค่า ประกันไปแล้วกว่า 180,000 บาท

9 การขยาย ผล ขยายการแจ้งเตือนไปถึงสมาชิก ปัจจุบันที่ใกล้หมดอายุสมาชิก โดยแจ้ง เตือนก่อนหมดอายุสมาชิกไม่เกิน 1 เดือน ผล ได้รับการตอบรับจากจากสมาชิกตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีผู้มาขอรับเงินค่า ประกันคืนอย่างต่อเนื่อง สมาชิกมีความ พึงพอใจ ลดปัญหาการไม่มารับค่า ประกันคืนและการที่ศูนย์ฯ ต้องเก็บรักษา เงินที่ไม่สามารถนำไปทำประโยชน์ใด ๆ ได้เป็นอันมาก

10 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริการแจ้งเตือน เรื่องการต่ออายุสมาชิกและ การขอคืนค่าประกันหนังสือ แก่สมาชิกบุคคลภายนอก ฝ่ายบริการจ่าย - รับ ศูนย์วิทย ทรัพยากร ( งานบริการยืม -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google