งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of New Synthetic Methods in Organic Synthesis 1.Cyclization Based on  -Sulfinyl Carbanions Reactions of Vicinal Dianions of Succinic Ester.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of New Synthetic Methods in Organic Synthesis 1.Cyclization Based on  -Sulfinyl Carbanions Reactions of Vicinal Dianions of Succinic Ester."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Development of New Synthetic Methods in Organic Synthesis 1.Cyclization Based on  -Sulfinyl Carbanions Reactions of Vicinal Dianions of Succinic Ester Derivatives 3.Fuctionalized Cyclopropanes as Three-Carbon Building Blocks 4.Synthetic Strategies to Organofluorines

3 ทำงานวิจัยทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นงานวิจัยพื้นฐาน และการค้นพบวิธีใหม่ในการสังเคราะห์โดยสรุปได้คือ 1. การค้นพบปฏิกิริยา Cyclization ของ α -Sulfinyl Carbanions และการประยุกต์ใช้ในการเตรียมสาร ประกอบ Highly Oxygenated Cyclopentenones รวมถึงสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Methylenomycin B Pentenomycin I และ Epipentenomycin I ( มี ฤทธิ์เป็นสาร Antibiotics) (-)- Pentenomyci n I Este rs, (-)-epimer and analogues ผลงานวิจัยโดยสรุป

4 นอกจากนี้ปฏิกิริยาดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้เป็นวิธีการ เตรียมสารประกอบ Indolizidine และ Quinolizidine Alkaloids ที่เป็นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้เช่น (±)-Indolizidine 167B, (±)-Indolizidine 209D, (±)-Tashiromine, (±)-Lupinine และ (±)-Epilupinine ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

5 2. ได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภท Paraconic Acid เช่น (±)-Lichesterinic Acid, (±)-Phaseolinic Acid, (±)-Rocellaric Acid, Furofuran Lignans รวมทั้ง Gmelinol ( ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ), (±)-Picropodophyllone ( ใช้เป็นสาร เริ่มต้นในการเตรียม Podophyllotoxin ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง ), (S)- Melodorinol และ (S)-Acetylmelodorinol ( แยกมาจาก Melodorum Fruticosum Lour. (Annonaceae) และมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

6 ปฏิกิริยาของ Vicinal Dianions ของ Succinic Acid Derivatives ในการเตรียม สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบางตัว

7 3. ศึกษาปฏิกิริยาของ O,S-Substituted Cyclopropanes สำหรับเป็น 3-Carbon Building Block ใช้ เป็นวิธีการเตรียมสาร α,  -Unsaturated Aldehydes, Substituted Furans และยังเป็นคนแรกที่ค้นพบปฏิกิริยา Stanna-Pummerer Rearrangement ของสารประกอบ α - Stannyl Sulfoxides Stanna-Pummerer Rearrangement

8 4. ค้นพบวิธีใหม่ในการเตรียมสาร Organofluorines ซึ่งมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาและวัสดุชนิดใหม่

9

10

11

12 5. ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงในตำราเรียนและ มีจำหน่ายทั่วโลก Smith, M. B. Organic Synthesis, McGraw-Hill, New York, 2002, p. 140, p. 692. McKillop, A. Advanced Problems in Organic Reaction Mechanisms, The Alden Press Ltd, Oxford, 1997, p. 35.

13 1. จะดำเนินการศึกษาการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติประเภท Indolizidines และ Quinol- izidines ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยใช้ปฏิกิริยา Cyclization ของ α-Sulfinyl Carbanions ที่ได้ พัฒนาขึ้น 2. ศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบ gem- Difluorinated Hirsutanes โดยใช้วิธีการที่ได้ พัฒนาขึ้น 3. พัฒนาวิธีการสังเคราะห์สาร Organofluorines และ นำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มี Fluorine Atom ในโมเลกุล 4. ศึกษาวิธีการสังเคราะห์สารประเภท  -Lactams โดย ใช้ปฏิกิริยา Organocatalysis 5. ศึกษาวิธีการสังเคราะห์ Bioactive Natural Product บางตัวที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ น่าสนใจ งานวิจัยในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt Development of New Synthetic Methods in Organic Synthesis 1.Cyclization Based on  -Sulfinyl Carbanions Reactions of Vicinal Dianions of Succinic Ester.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google