งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

2 จะผลิตของขึ้นมาชนิดหนึ่งจะต้อง ใช้ความรู้ด้านใดบ้าง ?

3 สหวิทยาการของนาโน เทคโนโลยี (Interdisciplinary of Nanotechnology) สหวิทยาการ สห ( วิเศษณ์ ) หมายถึง ด้วยกัน พร้อม ร่วม ร่วมกัน ( มักใช้ประกอบหน้าคำอื่น เช่น สหประชาชาติ ) วิทยาการ ( นาม ) หมายถึง ความรู้แขนงต่างๆ ( เช่น ศิลปะวิทยาการ ) สหวิทยาการจึงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ วิธีการ มุมมอง และเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เพื่อ แสวงหาทางออกร่วมกัน

4 สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี

5

6 นาโน เทคโนโลยี ชีวภาพ วัสดุนาโน นาโน อิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยี 0 1 2 3

7 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ ( การ วิจัย )  การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสำอางโดยการ พัฒนาระบบนำส่ง เช่น ไลโปโซม (liposome)  การพัฒนาระบบนำส่งยา (drug delivery systems) ในการรักษาโรคมะเร็ง  การค้นหายาหรือสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ๆ เช่น ยา ยับยั้งโรคเอดส์  การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคแบบใหม่ เช่น DNA chip หรือ Lab-on-a-chip  การพัฒนา Nanobiosensor เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการเกษตร อาหาร และสาธารณสุข  การสร้างอวัยวะหรือเนื้อเยื่อเทียมโดยใช้ เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 0 1 2 3

8 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ ( การ วิจัย )  การพัฒนานาโนเซ็นเซอร์ (Nanosensors)  เทคโนโลยีจอภาพแบบใหม๋ เช่น organic light emitting diodes, OLEDs  การพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) และหน่วยเก็บ ความจำความจุสูง เช่น MRAM  เทคโนโลยีนาโนโฟโตนิกส์ (Nano-photonics) เพื่อการโทรคมนาคม และเซลล์สุริยะ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงโมเลกุล (molecular electronics)  นาโนคอมพิวเตอร์ เช่น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ 0 1 2 3

9 วัสดุนาโน ( การวิจัย )  การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์ จากวัสดุนาโนชนิดต่างๆ เช่น อนุภาคนาโน, นาโน คอมพอสิท, ท่อนาโนคาร์บอน, เส้นใยนาโน, ตัวเร่ง ปฏิกิริยา, รูพรุนนาโน หมุดควอนตัม บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอรีน เดนไดรเมอร์ ฯลฯ  เทคโนโลยีฟิล์มบางสำหรับอุตสาหกรรมสี ยาน ยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์อาหารและการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง (self-cleaning surface) วัสดุกันน้ำ (water-repellent) วัสดุ ซ่อมแซมตัวเอง (self-healing materials), วัสดุ กำจัดเชื้อโรค (antimicrobial)  เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) และอุปกรณ์เก็บ พลังงาน  วัสดุนาโนสำหรับการแพทย์ 0 1 2 3 Fe 3 O 4

10 วัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นา โน  วัสดุนาโน (Nanomaterial) หมายถึง วัสดุที่มีขนาด อย่างน้อย 1 มิติ เป็น ขนาดนาโน หรือมี โครงสร้างของพื้นผิว หรือโพรงภายในอยู่ใน ระดับนาโน  ผลิตภัณฑ์นาโน (Nanoproduct) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้นาโนเทคโนโลยีใน การผลิต หรือมีวัสดุนา โนเป็นองค์ประกอบอยู่ ด้วย

11 การประยุกต์ใช้อนุภาค ขนาดนาโนในผลิตภัณฑ์

12

13

14

15 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโน

16 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ( วิดีทัศน์ ) Nano4Shoe s Nano4Shoe s Repellent glass sealer Repellent glass sealer Nivea for men นาโนเทคโนโลยีเพื่อ น้ำสะอาด นาโนเทคโนโลยีเพื่อ น้ำสะอาด สื่อวิทยาศาสตร์ : ferrofluids สื่อวิทยาศาสตร์ : ferrofluids OLED OLED นวัตกรรมนาโน ( นักเรียน ) นวัตกรรมนาโน ( นักเรียน )

17

18

19

20

21

22 ข้อสังเกตการใช้ผลิตภัณฑ์ นาโน

23

24 NanoQ หรือ Nano Quality คือ ฉลากที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มี วัสดุนาโนเป็นส่วนผสม หรือเป็น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และทำให้ ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจาก ผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป เช่น เสื้อนาโน ( เคลือบด้วยอนุภาคนาโน Silver หรือ TiO 2 เพื่อให้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ) สีนาโน ( ผสมด้วยอนุภาคนา โนที่ทำให้เกิดคุณสมบัติ anti-UV, anti- bacteria, หรือ dirt repellent) ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม http://www.nanoassociatio n.or.th

25 Nokia morph

26 นาโนเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google