งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

403221-alkyne1 403221 เคมีอินทรีย์ แอลไคน์ และแอลคาไดอีน ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "403221-alkyne1 403221 เคมีอินทรีย์ แอลไคน์ และแอลคาไดอีน ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 403221-alkyne1 403221 เคมีอินทรีย์ แอลไคน์ และแอลคาไดอีน ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 403221-alkyne2 โครงสร้างของแอลไคน์ สูตรทั่วไป C n H 2n- 2

3 403221-alkyne3 สมบัติทางกายภาพ ของแอลไคน์คล้ายกับแอ ลเคน จุดเดือด – แอลไคน์มีจุดเดือดใกล้เคียงกับแอลเคนที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียง กัน การละลาย – แอลไคน์ละลายน้ำได้น้อยมาก แต่ละลายในตัวทำละลายไม่มีขั้ว ความหนาแน่น – แอลไคน์มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำ

4 403221-alkyne4 ความเป็นกรดของ terminal alkyne (1-alkyne)

5 403221-alkyne5 การเตรียมแอลไคน์ ในอุตสาหกรรม acetylene

6 403221-alkyne6 การเตรียมแอลไคน์ 1. Elimination ของ vicinal dihalide จำนวนโมลเบส NaNH 2 เป็น 2 เท่าของสารตั้งต้น ถ้าผลิตภัณฑ์เป็น terminal alkyne ต้องใช้ NaNH 2 เป็น 3 เท่า เบส- KOH ในแอลกอฮอล์ (alcoholic KOH), heat -NaNH 2 หรือ LiNH 2 ใน NH 3

7 403221-alkyne7

8 8 2. Dehalogenation ของ tetrahalide

9 403221-alkyne9 3. Alkylation ของ acetylide ions เตรียม 2-pentyne จาก 2-pentene เตรียม 3-octyne จาก 1-butene

10 403221-alkyne10 ปฏิกิริยาของแอลไคน์ Addition

11 403221-alkyne11 1. Hydrogenation Lindlar’s catalyst=Pd/CaCO 3 หรืออาจใช้ Pd/BaSO 4 หรือ Ni 2 B (P-2) ก็ได้

12 403221-alkyne12 2. Electrophilic addition 2.1 addition of HX Markovnikov addition ถ้ามี peroxide เป็น radical addition =>anti-Markovnikov

13 403221-alkyne13 2.2 addition of X 2

14 403221-alkyne14 2.3 addition of H 2 O

15 403221-alkyne15 3. Oxidative cleavage

16 403221-alkyne16 4. Polymerization

17 403221-alkyne17 แบบฝึกหัด เขียนสูตรโครงสร้างของ (Z)-3-methyl-2-hexen-5-yne 4-methyl-2-hexyne เรียกชื่อสารต่อไปนี้ แสดงวิธีการสังเคราะห์สารต่อไปนี้ 2-hexyne จาก ethyne จาก ethyne

18 403221-alkyne18 โครงสร้างของแอลคาไดอีน ไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่ 2 คู่ สูตรทั่วไป C n H 2n-2 แบ่งเป็นชนิด cumulative diene isolated diene conjugated diene มี p-orbital ซ้อนทับกันได้ตลอดทั้ง 4 orbitals พันธะเดี่ยวที่อยู่ระหว่างพันธะคู่สั้นกว่าพันธะเดี่ยวทั่วไป ทำให้ conjugated diene เสถียรมากกว่า diene ชนิดอื่น

19 403221-alkyne19 การเตรียม conjugated diene 1. Dehydration 2. Dehydrohalogenation

20 403221-alkyne20 ปฏิกิริยาของ conjugated diene 1. Electrophilic addition 1,2- และ 1,4-addition

21 403221-alkyne21 กลไกปฏิกิริยา

22 403221-alkyne22 Allylic carbocation

23 403221-alkyne23 2. Diels-Alder reaction 1,4-cycloaddition

24 403221-alkyne24 3. Polymerization 1,4-addition

25 403221-alkyne25

26 403221-alkyne26 การวิเคราะห์ alkynes และ alkadienes สารประกอบ A, B, C มีสูตรโมเลกุล C 6 H 10 และฟอกจางสี Br 2 ใน CCl 4 สารประกอบ A เท่านั้นที่ทำปฏิกิริยากับ Ag(NH 3 ) 2 + ได้ตะกอนขาว สาร A และ B ทำปฏิกิริยากับ H 2 โดยมี Pt เป็นตัวเร่ง ได้ผลิตภัณฑ์เป็น n-hexane ส่วนสาร C ทำปฏิกิริยากับ H 2 1 โมล ได้สารที่มีสูตรโมเลกุล C 6 H 12 ในการทำปฏิกิริยา ozonolysis สาร A ได้ผลิตภัณฑ์เป็น CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 COOH และ HCOOH สาร B ได้ผลิตภัณฑ์เป็น CH 3 CH 2 COOH เพียงชนิดเดียว ส่วนสาร C ได้ ผลิตภัณฑ์เป็น เพียงชนิดเดียว จงหาสูตรโครงสร้างของ A, B, C


ดาวน์โหลด ppt 403221-alkyne1 403221 เคมีอินทรีย์ แอลไคน์ และแอลคาไดอีน ผศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google