งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย M a h i d o l U n i v e r s i t y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย M a h i d o l U n i v e r s i t y."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย M a h i d o l U n i v e r s i t y

2 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ ไทยในช่วง พ. ศ. ๒๓๖ หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในอินเดีย พระเจ้าอโศก มหาราชส่งสมณทูตไปประกาศพุทธศาสนาใน ประเทศต่าง ๆ ๙ สาย คณะพระมัชฌันติกเถระ ไปแคว้นแคชเมียร์และ แคว้นคันธาระ คณะพระมหาเทวะ ไป มหิสกมณฑล ซึ่งคือ แคว้นไม ซอร์และดินแดนลุ่มแม่น้ำโคธาวารี ในอินเดียใต้ ปัจจุบัน คณะพระรักขิตะ ไปวนวาสีประเทศ ได้แก่ แคว้นบอม เบย์ในปัจจุบัน คณะพระธรรมรักขิต ไป อปรันตกชนบท แถบทะเล อาหรับทางเหนือของบอมเบย์ คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปแคว้นมหาราษฎร์ คณะพระมหารักขิต ไปโยนกประเทศ ได้แก่แคว้น กรีกในเอเชียกลาง อิหร่าน และเตอร์กิสถาน คณะพระมัชฌิมเถระ ไปแถบเทือกเขาหิมาลัย คือ เนปาลปัจจุบัน คณะพระโสณะ และพระอุตตระ ไปสุวรรณภูมิ ได้แก่ ไทย พม่า มอญ คณะพระมหินทระ ไปลังกา

3 ภาพจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชผู้นำ พุทธศาสนาสู่ประเทศไทย จารึกพระเจ้าอโศกมหาราช http://mahamakuta.inet.co.th/buddhism/bud~311.html

4 พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่ ประเทศไทยในอดีต

5 การเข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรก พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย เมื่อ ประมาณ พ. ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศ ลังกา สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในขณะนั้น ประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย เมื่อ ประมาณ พ. ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศ ลังกา สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในขณะนั้น ประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ ไม่น้อยกว่า ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สุวรรณภูมิ มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ ไม่น้อยกว่า ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สุวรรณภูมิมีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นพระปฐม เจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐาน สำคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมือง สะเทิม ภาคใต้ของพม่า สุวรรณภูมิมีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นพระปฐม เจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐาน สำคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมือง สะเทิม ภาคใต้ของพม่า

6 แผนที่อุษาทวีป หมายถึงแผ่นดินทอง วาดโดยชาวเยอรมัน ปี ๒๐๗๘

7

8 พระปฐมเจดีย์

9 สถูปสาญจี สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แม่แบบพระปฐมเจดีในนครปฐม

10 ด้านหน้าสถูปสาญจี ในอินเดีย

11 สาญจิเจดีย์ โบราณวัตถุที่ขุด พบรอบ โบราณสถาน จ. นครปฐม

12 http://www.snr.ac.th/sakyaputto/tavaravadee.htm http://www.snr.ac.th/sakyaputto/tavaravadee.htm


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนาใน ประเทศไทย M a h i d o l U n i v e r s i t y.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google