งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 255 6 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 255 6 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 255 6

3 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงาน ซ่อมบำรุง และประเมินผลการให้บริการของ หน่วยงานซ่อมบำรุง

4 วิธีดำเนินการ แจกแบบสอบถามให้กับ ผู้ใช้บริการตามหน่วยงาน ต่างๆทั้งหมด 110 ฉบับแต่ ได้แบบสอบถามคืนจำนวน 95 ฉบับ

5 หัวข้อการวัดความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 1. ด้านการ บริการโดยรวม 2. ด้านการซ่อมตามปกติ 3. ด้านการซ่อมฉุกเฉิน ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค

6 สรุปแบบสอบถามการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง

7 ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 1 ความสะดวกในการโทร ติดต่อสื่อสารหน่วยงาน วาจาในการสนทนา ทางโทรศัพท์ การสนทนาของช่าง ผู้ปฏิบัติงาน การแต่งกายของ ช่างผู้ปฎิบัติงาน ด้านบริการโดยรวม /2556 1/2556

8 ด้านการซ่อมตามปกติ ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแนะนำหลังการซ่อม ความสะอาดของสถานที่หลังการ ซ่อมเสร็จ คุณภาพของงานซ่อม /2556 1/2556

9 ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที การสนทนาทางโทรศัพท์กับ Call Center การให้คำแนะนำของ Call Center /2556 1/2556

10 ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค ความสะอาดของน้ำอุปโภค ความเพียงพอของน้ำดื่ม กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม ความสะอาดของน้ำดื่ม ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม /2556 1/2556

11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1 การซ่อมฉุกเฉินเร่งด่วนไม่มีช่างขึ้นมาดู บอกว่าการซ่อมฉุกเฉินไม่ให้บริการแล้ว เนื่องจากช่างมีน้อย เช่นส่งซ่อมวันศุกร์ จะมาดูให้วัน จันทร์ 2 รายการซ่อมบางรายการควรจะเตรียมอะไหล่มาเปลี่ยนได้เลยเพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน 3 เวลาโทรแจ้งซ่อม 7955,9339 ต้องการให้รับสายเร็วกว่านี้ เพราะบางครั้งโทรไปหลายรอบและหลายครั้งถึงจะมีผู้รับสาย 4 ช่างฉุกเฉิน 9339 บางครั้งตามวันนี้แต่มาอีกวัน 5 ต้องการให้มีการประเมินอุปกรณ์เช่น หัวฉีดชำระ, ฝักบัว, ก๊อก, ที่นำมเปลี่ยนให้ใหม่ โดยเฉพาะหัวฉีดชำระ ต้องการให้เปลี่ยนแบบใหม่ ที่ ใช้อยู่ปัจจุบัน กดยากและน้ำกระจาย 6 ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมช่างให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบันช่างที่มาซ่อมบางคนเหมือนไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมมาก่อน 7 ช่างแอร์บริษัท กิริยาไม่ค่อยสุภาพ อยากให้มีการตักเตือน บางครั้งมาซ่อมแอบหยิบน้ำดื่มผู้ป่วยรับใหม่ไปรับประทานโดยไม่ขออนุญาต และบางครั้งก็ใช้ห้องน้ำผู้ป่วยซึ่งทำความสะอาดไว้แล้วเพื่อรอรับผู้ป่วยใหม่ และถ้ามาหลายคนเห็นซ่อมทำอยู่คนหรือสองคนเอง ที่เหลือนอนเล่นซึ่งเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 8 การซ่อมแซมควรให้รวดเร็วกว่านี้ 9 การซ่อมฉุกเฉิน โทรแจ้งมักไม่ค่อยติดต่อกลับต้องโทรเตือน ไม่มีการส่งต่อข้อมูลของช่าง 10 ช่างควรจะมาประเมินหน้างานเพื่อจะได้เบิกอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

12 สรุปผลการประเมินจากเป้าหมายที่วางไว้ 80% หัวข้อที่ต้องปรับปรุง ด้านการซ่อมตามปกติ การแนะนำหลังการ ซ่อม ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปี 255 6 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google