งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 255 6 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 255 6 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 255 6

3 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงาน ซ่อมบำรุง และประเมินผลการให้บริการของ หน่วยงานซ่อมบำรุง

4 วิธีดำเนินการ แจกแบบสอบถามให้กับ ผู้ใช้บริการตามหน่วยงาน ต่างๆทั้งหมด 110 ฉบับแต่ ได้แบบสอบถามคืนจำนวน 95 ฉบับ

5 หัวข้อการวัดความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ 1. ด้านการ บริการโดยรวม 2. ด้านการซ่อมตามปกติ 3. ด้านการซ่อมฉุกเฉิน 9339 4. ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค

6 สรุปแบบสอบถามการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง

7 ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 1 ความสะดวกในการโทร ติดต่อสื่อสารหน่วยงาน 30623 40747585.68 2 วาจาในการสนทนา ทางโทรศัพท์ 29642 40747585.68 3 การสนทนาของช่าง ผู้ปฏิบัติงาน 3065 41047586.32 4 การแต่งกายของ ช่างผู้ปฎิบัติงาน 2966 40947586.11 ด้านบริการโดยรวม 84.72 81.35 80.90 2/2556 1/2556

8 ด้านการซ่อมตามปกติ ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม 25691 40447585.05 2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 21695 39647583.37 3 การแนะนำหลังการซ่อม 107015 37547578.95 4 ความสะอาดของสถานที่หลังการ ซ่อมเสร็จ 107510 38047580.00 5 คุณภาพของงานซ่อม 20696 39447582.95 82.47 80.67 75.96 77.53 84.27 2/2556 1/2556

9 ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ 1167152 37247578.32 2 การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที 1260203 36647577.05 3 การสนทนาทางโทรศัพท์กับ Call Center 156614 38147580.21 4 การให้คำแนะนำของ Call Center 156317 37847579.58 75.96 74.16 77.75 76.63 2/2556 1/2556

10 ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค 25655 40047584.21 2 ความสะอาดของน้ำอุปโภค 22694 39847583.79 3 ความเพียงพอของน้ำดื่ม 23684 39947584.00 4 กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม 20678 39247582.53 5 ความสะอาดของน้ำดื่ม 20678 39247582.53 6 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม 18689 38947587.42 ลำดับที่แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุงดีมาก / ใบดี / ใบพอใช้ / ใบปรับปรุง / ใบไม่ลงคะแนนคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม % รวม 80.22 81.35 80.22 2/2556 1/2556

11 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1 การซ่อมฉุกเฉินเร่งด่วนไม่มีช่างขึ้นมาดู บอกว่าการซ่อมฉุกเฉินไม่ให้บริการแล้ว เนื่องจากช่างมีน้อย เช่นส่งซ่อมวันศุกร์ จะมาดูให้วัน จันทร์ 2 รายการซ่อมบางรายการควรจะเตรียมอะไหล่มาเปลี่ยนได้เลยเพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน 3 เวลาโทรแจ้งซ่อม 7955,9339 ต้องการให้รับสายเร็วกว่านี้ เพราะบางครั้งโทรไปหลายรอบและหลายครั้งถึงจะมีผู้รับสาย 4 ช่างฉุกเฉิน 9339 บางครั้งตามวันนี้แต่มาอีกวัน 5 ต้องการให้มีการประเมินอุปกรณ์เช่น หัวฉีดชำระ, ฝักบัว, ก๊อก, ที่นำมเปลี่ยนให้ใหม่ โดยเฉพาะหัวฉีดชำระ ต้องการให้เปลี่ยนแบบใหม่ ที่ ใช้อยู่ปัจจุบัน กดยากและน้ำกระจาย 6 ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมช่างให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบันช่างที่มาซ่อมบางคนเหมือนไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมมาก่อน 7 ช่างแอร์บริษัท กิริยาไม่ค่อยสุภาพ อยากให้มีการตักเตือน บางครั้งมาซ่อมแอบหยิบน้ำดื่มผู้ป่วยรับใหม่ไปรับประทานโดยไม่ขออนุญาต และบางครั้งก็ใช้ห้องน้ำผู้ป่วยซึ่งทำความสะอาดไว้แล้วเพื่อรอรับผู้ป่วยใหม่ และถ้ามาหลายคนเห็นซ่อมทำอยู่คนหรือสองคนเอง ที่เหลือนอนเล่นซึ่งเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 8 การซ่อมแซมควรให้รวดเร็วกว่านี้ 9 การซ่อมฉุกเฉิน โทรแจ้งมักไม่ค่อยติดต่อกลับต้องโทรเตือน ไม่มีการส่งต่อข้อมูลของช่าง 10 ช่างควรจะมาประเมินหน้างานเพื่อจะได้เบิกอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

12 สรุปผลการประเมินจากเป้าหมายที่วางไว้ 80% หัวข้อที่ต้องปรับปรุง ด้านการซ่อมตามปกติ การแนะนำหลังการ ซ่อม ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปี 255 6 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google