งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา บุญ หล้า หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง ( แต่งตั้ง ภายในหน่วยงาน ) นายก้าน โคตรชมภู หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1713 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 99 รวม 3228 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน =1, นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การ =1, วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ =1, เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 42 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง 55 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 43 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 7,200 รายก าร 6001,20 0 1,80 0 2,40 0 3,00 0 3,60 0 4,20 0 4,80 0 5,40 0 6,00 0 6,60 0 7,200 9742,10 4 2,86 8 3,91 0 4,60 5 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2395587671,07 7 1,40 8 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 220430573754897 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 220430573754897 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2395587671,07 7 1,40 8 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) --47- 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 185079110127 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 2846617689 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 135710 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 617222836 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 210121419 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 12345

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 ผังเมืองรวม จังหวัดอุดรธานี แผน ผล 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน กุมภวาปี แผน ผล 3.2 ผังเมืองรวมชุมชน หนองวัวซอ แผน ผล 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 เทศบาลตำบล บ้านเชียง แผน ผล 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข.16 ข.17 ข.18 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.3 ข.2 ข.4 ข.5 ข.6 ข.16 ข.2 ข.3 ข. 1 ข.2

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,80 0 รายก าร 150300450 600 7509001,05 0 1,20 0 1,35 0 1,50 0 1,65 0 1,80 0 8001,37 7 1,85 8 2,37 5 2,81 7 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 1126415762 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 18425590106 6.3 สำรวจ ( งาน ) 920243135 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 819273751 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 818242939 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 7351,22 3 1,64 5 2,06 8 2,44 7 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 1016223036 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 713203341 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) ----- 7 งานบริการด้านผังเมือง 84 รายก าร 71421283542495663707784 22477199126 7.1 กรรมการ ( คณะ ) - ---- 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1227435974 7.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 102020284052

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูป เพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 60%-10% 20% 30% 40% 50%60% 10% 15% 20% 1010 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคา ร ---153555 6575 --- - 79 1 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 14 แห่ง ----7777714 ----- 1212 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 6 ครั้ง -11223344556 --1--

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม...... ล้านบาท 1.1100% ( งาน ) ลบ. 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 1 โครงการ ( งานก่อสร้างศาลากลาง สูง 5 ชั้น จังหวัดอุดรธานี ) งบประมาณรวม 147 ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ( โปรดระบุ ) 1.1... ครั้ง 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 8 หลัง 3 ตรวจสอบสถานบริการ 45 แห่ง 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 20 ครั้ง 1 235 6 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 20 ครั้ง 12356 Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.4167 ลบ. 6.30 % 12.80 % 21.08 % 28.01 % 37.69 % 47.73 % 57.34 % 68.07 % 77.72 % 86.42 % 93.92 % 100% 12.53 % 21.10 % 31%37.00 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.4167 ลบ. 6.30 % 12.80 % 21.08 % 28.01 % 37.69 % 47.73 % 57.34 % 68.07 % 77.72 % 86.42 % 93.92 % 100% 4.57 % 12.53 % 21.10 % 31%37.00 % 1.2 งบลงทุน - 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด อุดรธานี ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี 8 ก. ค. 58 ประเมินผลผัง ผังเมืองรวมชุมชนกุมภวา ปี ผังเมืองรวมชุมชนหนอง วัวซอ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านเชียง 46 56


ดาวน์โหลด ppt นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google