งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของ ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของ ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจพอเพียง 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของ ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการ ดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหาร ประเทศ ให้ดำเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก

3 เศรษฐกิจพอเพียง 2. เศรษฐกิจพอเพียงเป็น อย่างไร เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง ได้ ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ สร้าง ความเดือดร้อนให้ตนเอง และ ผู้อื่น ซึ่งต้องสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี เสียก่อนมีความพอกินพอใช้ สามารถ พึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ สร้างความเจริญก้าวหน้าและ ฐานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศได้

4 3. ใครที่สามารถนำเศรษฐกิจ พอเพียงไปปฏิบัติได้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว ปรัชญาที่ทุกๆ คน สามารถ นำไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะ เป็นตัวท่านเอง นักเรียน เกษตรกร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน บริษัท ห้างร้าน สถาบันต่างๆ ทั้งนอกภาค การเกษตรและในภาค การเกษตร สามารถนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อ ดำรงชีวิตและพัฒนาธุรกิจ การค้าได้จริง

5 4. หลักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงต้องคำนึง ถึงอะไรบ้าง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดย คำนึงถึงหลักการ 3 ประการ ดังนี้ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของ ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google