งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการกอง กรมปศุสัตว์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการกอง กรมปศุสัตว์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการกอง กรมปศุสัตว์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ทาง Video Conference วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

2 2 ขั้นตอนที่ 1

3 3 จ ัดสถานที่ / ศูนย์ ข้อมูลขาวสาร ม อบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ป ้ายแสดงสถาน ที่ตั้ง เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 1

4 4 ส ถานที่ / สะดวก / สะอาด เ จ้าหน้าที่ / คำสั่ง มอบหมายชัดเจน ป ้าย / มองเห็น ชัดเจน / มองเห็นง่าย เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 1

5 5 ตัวอย่างการจัดสถานที่ / ศูนย์ ข้อมูลขาวสาร

6 6

7 7 ตัวอย่างป้ายสถานที่ / ศูนย์ ข้อมูลขาวสาร

8 8

9 9 ขั้นตอนที่ 2

10 10 ข ้อมูลตาม มาตรา 9 ด ัชนีข้อมูล ข่าวสาร จ ัดทำรายงาน สรุป เกณฑ์ชี้วัดขั้นตอนที่ 2

11 11 ข ้อมูล / ครบถ้วน / ส่งศูนย์ ฯ ด ัชนี / ค้นหาได้ สะดวก ร ายงาน / สม่ำเสมอ เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 2 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 2

12 12 ตัวอย่างการจัดสถานที่ / ศูนย์ ข้อมูลขาวสาร

13 13 ตัวอย่างการจัดสถานที่ / ศูนย์ ข้อมูลขาวสาร

14 14 ตัวอย่างการจัดสถานที่ / ศูนย์ ข้อมูลขาวสาร

15 15 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร

16 16 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร

17 17 ขั้นตอนที่ 3

18 18 ม ีการควบคุมดูแล จ ัดเก็บสถิติการมาใช้ บริการ ร ายงานสรุป ประจำเดือน เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 3

19 19 ค วบคุม / ประชุมซักซ้อม, บันทึกการประชุมติดตามผล เ ก็บสถิติ / รายงานสรุปผล ร ายงาน / หนังสือรายงานผล ต่อกรม ฯ เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 3

20 20 ตัวอย่าง การประชุมซักซ้อม, บันทึก การประชุมติดตามผล

21 21 ขั้นตอนที่ 4

22 22 เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 4 เ ผยแพร่ความรู้ฯผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ป ระชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน ทราบ

23 23 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 เ ผยแพร่ / แผนงาน, โครงการ ป ระชาสัมพันธ์หลาย ช่องทาง 1 ใ นช่องทางต้องผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท ำป้ายขั้นตอนการขอรับ ข้อมูล

24 24 ขั้นตอนที่ 5

25 25 เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 ก รณีจัดซื้อจัดจ้าง –ป–ป ระกาศประกวดราคา –ป–ป ระกาศสอบราคา –ส–ส รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เ ผยแพร่ผ่าน web site ส รุปข้อมูลให้ประชาชนเข้า ตรวจดู

26 26 เกณฑ์ประเมินผล ขั้นตอนที่ 5 ภ าพพิมพ์หน้า web site ห รือ หลักฐาน ท ี่มีข้อมูลเกี่ยวกับ –ป–ป ระกาศประกวดราคา –ป–ป ระกาศสอบราคา –ส–ส รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบเดือน

27 27 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดย สอบราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา ประกวดราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานฯ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง ประมูลจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ฯ ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 5 รายการ ด้วยระบบอิเลคทรอนิค ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกวดราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ ประจำปี งบประมาณ 2553 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวอย่าง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา

28 28 กองนิติการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0 2653 4444 ต่อ.1414,1415 0 2653 4423 www.did.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการกอง กรมปศุสัตว์ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google