งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ทางVideo Conference วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการกอง กรมปศุสัตว์

2 ขั้นตอนที่ 1

3 เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 1
จัดสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ป้ายแสดงสถานที่ตั้ง

4 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 1
สถานที่/สะดวก/สะอาด เจ้าหน้าที่/คำสั่งมอบหมายชัดเจน ป้าย/มองเห็นชัดเจน/มองเห็นง่าย

5 ตัวอย่างการจัดสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

6 ตัวอย่างการจัดสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

7 ตัวอย่างป้ายสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

8 ตัวอย่างป้ายสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

9 ขั้นตอนที่ 2

10 เกณฑ์ชี้วัดขั้นตอนที่ 2
ข้อมูลตามมาตรา 9 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร จัดทำรายงานสรุป

11 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 2
ข้อมูล/ครบถ้วน/ส่งศูนย์ ฯ ดัชนี/ค้นหาได้สะดวก รายงาน/สม่ำเสมอ

12 ตัวอย่างการจัดสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

13 ตัวอย่างการจัดสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

14 ตัวอย่างการจัดสถานที่/ศูนย์ข้อมูลขาวสาร

15 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร

16 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร

17 ขั้นตอนที่ 3

18 เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 3
มีการควบคุมดูแล จัดเก็บสถิติการมาใช้บริการ รายงานสรุปประจำเดือน

19 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 3
ควบคุม/ประชุมซักซ้อม,บันทึกการประชุมติดตามผล เก็บสถิติ/รายงานสรุปผล รายงาน/หนังสือรายงานผลต่อกรม ฯ

20 ตัวอย่าง การประชุมซักซ้อม,บันทึกการประชุมติดตามผล

21 ขั้นตอนที่ 4

22 เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 4
เผยแพร่ความรู้ฯผ่านช่องทางต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ

23 เกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนที่ 4
เผยแพร่/แผนงาน,โครงการ ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 1 ในช่องทางต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำป้ายขั้นตอนการขอรับข้อมูล

24 ขั้นตอนที่ 5

25 เกณฑ์ชี้วัด ขั้นตอนที่ 5
กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผ่าน web site สรุปข้อมูลให้ประชาชนเข้าตรวจดู

26 เกณฑ์ประเมินผล ขั้นตอนที่ 5
ภาพพิมพ์หน้า web site หรือหลักฐาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

27 ตัวอย่าง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา ประกวดราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานฯ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประมูลจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงาน ฯ ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 5 รายการ ด้วยระบบอิเลคทรอนิค ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกวดราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2553 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ หน้า : [ 1 ]

28 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองนิติการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร ต่อ.1414,


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google