งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 ภาพรวมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ATC etc.. Pay Family Address Organization Assignment Position ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร การสรรหาและคัดเลือก ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร พนักงานใหม่ บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ - การสร้างหน่วยงาน - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง - การยุบหน่วยงาน - การสร้างตำแหน่งงาน (Job) การสร้างตำแหน่ง (Position) การยุบตำแหน่งงาน / ตำแหน่ง มีผลต่อโครงสร้างองค์กร

3 ประเภทออบเจคในระบบ SAP สัญลักษณ์ในระบบ SAP
ออบเจค (Object) ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงาน (Organizational Unit) ตำแหน่งงาน (Job) และตำแหน่ง (Position) ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของออบเจค (Object) โดยที่ออบเจคที่สำคัญของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กรมีดังนี้ ออบเจค ประเภทออบเจคในระบบ SAP สัญลักษณ์ในระบบ SAP หน่วยงาน (Organizational Unit) O ตำแหน่งงาน (Job) C ตำแหน่ง (Position) S หรือ

4 ความสัมพันธ์ (Relationship)
ออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) ผูกความสัมพันธ์กับออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) เพื่อแสดงให้เห็นเป็นผังโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ออบเจคตำแหน่ง (Position) ผูกความสัมพันธ์กับออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) เพื่อให้ทราบว่าเป็นตำแหน่งภายใต้สังกัดหน่วยงานใด นอกจากนี้ออบเจคตำแหน่ง (Position) ยังผูกความสัมพันธ์กับออบเจคตำแหน่งงาน (Job) อีกด้วย

5 ความสัมพันธ์ (Relationship)
นอกจากความสัมพันธ์ภายในระบบการจัดการโครงสร้างองค์กรแล้ว ออบเจคยังมีความสัมพันธ์ กับข้อมูลในระบบอื่นๆ ด้วย ดังนี้ ออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) มีความสัมพันธ์กับข้อมูลศูนย์ต้นทุน (Cost Center) ของระบบบัญชีต้นทุน (Controlling : CO) ซึ่งข้อมูลศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานจะถูกสืบทอด (Inherit) ต่อไปยังข้อมูลหน่วยงานภายใต้ รวมถึงข้อมูลตำแหน่ง (Position) ทุกๆตำแหน่งภายใต้สังกัดหน่วยงานนั้นๆ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ออบเจคตำแหน่ง (Position) มีความสัมพันธ์กับข้อมูลบุคลากร (Employee) ในระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : HR-PA) เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรถือครองตำแหน่งใด และอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานใด ซึ่งสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ในข้อ 1 จะทำให้ทราบว่าบุคลากรนั้นๆ จะถูกบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรไปยังศูนย์ต้นทุนใด

6 ตัวอย่างความสัมพันธ์และการสืบทอด (Inherit)
ผูกความสัมพันธ์ศูนย์ต้นทุน กองทรัพยากรบุคคล C สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน งานบริหารทรัพยากรบุคคล C ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน C สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน นส. ดวงดาว สวยเสมอ C ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน C ผูกความสัมพันธ์ศูนย์ต้นทุน งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล C สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล C สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน งานลูกค้าสัมพันธ์ C

7 การยุบเลิก (Delimit) ข้อมูล
การยุบเลิก (Delimit) ข้อมูล หมายถึงการยุบเลิกข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ในระบบอีก ทำได้โดยการกำหนดวันที่สิ้นสุด (Delimit Date) ให้กับข้อมูลนั้นๆ โดยที่ข้อมูลนั้นๆ ไม่ได้ถูกลบออกจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูล ในอดีตได้ เช่น การยุบเลิกหน่วยงาน การยุบเลิกตำแหน่ง เป็นต้น การยุบเลิกความสัมพันธ์ (Delimit Relationship) การยุบเลิกความสัมพันธ์ (Delimit Relationship) หมายถึง การกำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจค 2 ออบเจคสิ้นสุดลง โดยกำหนดวันที่ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ เช่น การย้ายสังกัดของหน่วยงาน คือการกำหนดวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ย้ายกับหน่วยงานเดิม และกำหนดวันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ย้ายกับหน่วยงานใหม่ เป็นต้น

8 1 2 การจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา 01.01.2009 31.12.9999 01.01.2009
ข้อมูลในระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร มีการจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูล จะต้องระบุวันที่เริ่มต้นมีผลของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก กองทรัพยากรบุคคล เป็น กองทรัพยากรมนุษย์ โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ กองทรัพยากรบุคคล 1 กองทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรมนุษย์ 2 กองทรัพยากรมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google