งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) 2.การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) 3.การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) 4.ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) 5.ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) 6.ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) 7.รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 - 2 - Deloitte Consulting Southeast Asia ภาพรวมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) ATC etc.. Pay Family Address Pay Organization Assignment Position ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร การสรรหาและคัดเลือก ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร พนักงานใหม่ บันทึกข้อมูล พนักงานใหม่ - การสร้างหน่วยงาน - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง - การยุบหน่วยงาน - การสร้างตำแหน่งงาน (Job) - การสร้างตำแหน่ง (Position) - การยุบตำแหน่งงาน / ตำแหน่ง มีผลต่อโครงสร้าง องค์กร

3 - 3 - Deloitte Consulting Southeast Asia ออบเจค (Object) ออบเจคประเภทออบเจคในระบบ SAPสัญลักษณ์ในระบบ SAP หน่วยงาน (Organizational Unit)O ตำแหน่งงาน (Job)C ตำแหน่ง (Position)S หรือ ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ หน่วยงาน (Organizational Unit) ตำแหน่งงาน (Job) และตำแหน่ง (Position) ซึ่งจะอยู่ใน รูปแบบของออบเจค (Object) โดยที่ออบเจคที่สำคัญของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กรมี ดังนี้

4 - 4 - Deloitte Consulting Southeast Asia ความสัมพันธ์ (Relationship) แต่ละออบเจคในระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร จะผูกความสัมพันธ์ (Relationship) กัน เช่น ออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) ผูกความสัมพันธ์กับออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) เพื่อแสดงให้เห็นเป็นผังโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) ออบเจคตำแหน่ง (Position) ผูกความสัมพันธ์กับออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) เพื่อให้ทราบว่าเป็นตำแหน่งภายใต้สังกัดหน่วยงานใด นอกจากนี้ออบเจคตำแหน่ง (Position) ยังผูกความสัมพันธ์กับออบเจคตำแหน่งงาน (Job) อีกด้วย

5 - 5 - Deloitte Consulting Southeast Asia ความสัมพันธ์ (Relationship) นอกจากความสัมพันธ์ภายในระบบการจัดการโครงสร้างองค์กรแล้ว ออบเจคยังมีความสัมพันธ์ กับข้อมูลในระบบอื่นๆ ด้วย ดังนี้ 1.ออบเจคหน่วยงาน (Organizational Unit) มีความสัมพันธ์กับข้อมูลศูนย์ต้นทุน (Cost Center) ของระบบบัญชีต้นทุน (Controlling : CO) ซึ่งข้อมูลศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานจะถูกสืบทอด (Inherit) ต่อไปยังข้อมูลหน่วยงานภายใต้ รวมถึงข้อมูลตำแหน่ง (Position) ทุกๆตำแหน่ง ภายใต้สังกัดหน่วยงานนั้นๆ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรของแต่ละ หน่วยงาน 2.ออบเจคตำแหน่ง (Position) มีความสัมพันธ์กับข้อมูลบุคลากร (Employee) ในระบบทะเบียน ประวัติบุคลากร (Personnel Administration : HR-PA) เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรถือครอง ตำแหน่งใด และอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานใด ซึ่งสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ในข้อ 1 จะทำให้ ทราบว่าบุคลากรนั้นๆ จะถูกบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรไปยังศูนย์ต้นทุนใด

6 - 6 - Deloitte Consulting Southeast Asia ตัวอย่างความสัมพันธ์และการสืบทอด (Inherit) กองทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานลูกค้าสัมพันธ์ C0107000 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นส. ดวงดาว สวยเสมอ C0107000 C0107010 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล C0107010 C0107000 ผูกความสัมพันธ์ศูนย์ต้นทุน สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน ผูกความสัมพันธ์ศูนย์ต้นทุน สืบทอดข้อมูลศูนย์ต้นทุน

7 - 7 - Deloitte Consulting Southeast Asia การยุบเลิก (Delimit) การยุบเลิก (Delimit) ข้อมูล หมายถึงการยุบเลิกข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ในระบบอีก ทำได้โดยการกำหนดวันที่สิ้นสุด (Delimit Date) ให้กับข้อมูลนั้นๆ โดยที่ข้อมูลนั้นๆ ไม่ได้ถูกลบออกจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูล ในอดีตได้ เช่น การยุบเลิกหน่วยงาน การยุบเลิกตำแหน่ง เป็นต้น การยุบเลิกความสัมพันธ์ (Delimit Relationship) หมายถึง การกำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างออบเจค 2 ออบเจคสิ้นสุดลง โดยกำหนดวันที่ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ เช่น การย้ายสังกัดของหน่วยงาน คือการกำหนดวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานที่ย้ายกับหน่วยงานเดิม และกำหนดวันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ย้ายกับหน่วยงานใหม่ เป็นต้น การยุบเลิกความสัมพันธ์ (Delimit Relationship) การยุบเลิก (Delimit) ข้อมูล

8 - 8 - Deloitte Consulting Southeast Asia การจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา ข้อมูลในระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร มีการจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูล จะต้องระบุวันที่เริ่มต้นมีผลของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก กองทรัพยากรบุคคล เป็น กองทรัพยากรมนุษย์ โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 01.01.2010 01.01.200931.12.9999 กองทรัพยากรบุคคล 01.01.200931.12.200931.12.999901.01.2010 กองทรัพยากรบุคคลกองทรัพยากรมนุษย์ 1 01.01.200931.12.9999 กองทรัพยากรมนุษย์ 2


ดาวน์โหลด ppt - 1 - Deloitte Consulting Southeast Asia หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management) 1.ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google