งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Transmission Control Protocol(TCP) TCP เป็นโปรโตคอลพื้นฐานในการเชื่อมต่อ ก่อนที่ ข้อมูลจะสามารถไหลนั้น TCP ต้องทำการเชื่อมต่อกับสถานี ปลายทาง ซึ่งจะต้องทำการจัดตั้งการเชื่อมต่อที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Transmission Control Protocol(TCP) TCP เป็นโปรโตคอลพื้นฐานในการเชื่อมต่อ ก่อนที่ ข้อมูลจะสามารถไหลนั้น TCP ต้องทำการเชื่อมต่อกับสถานี ปลายทาง ซึ่งจะต้องทำการจัดตั้งการเชื่อมต่อที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Transmission Control Protocol(TCP) TCP เป็นโปรโตคอลพื้นฐานในการเชื่อมต่อ ก่อนที่ ข้อมูลจะสามารถไหลนั้น TCP ต้องทำการเชื่อมต่อกับสถานี ปลายทาง ซึ่งจะต้องทำการจัดตั้งการเชื่อมต่อที่เป็น ทางการ ผ่านกระบวนการ handshake เพื่อให้สามารถหยุด หรือชะลอการไหลของข้อมูล และทำการยกเลิกการเชื่อม ต่อเมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

3 Topics The TCP Connection TCP Connection Establishment TCP Half-Open Connections TCP Connection Maintenance TCP Connection Termination TCP Connection Reset TCP Connection States Summary

4 11.1 The TCP Connection การเชื่อมต่อ TCP เป็นแบบ full-duplex จะมีการสื่อสารแบบ สองทิศทาง TCP จะเป็นโปรโตคอลที่ขั้นกลางระหว่างแอป พลิเคชันและเครือข่ายไอพี รูปที่ 11-1 แสดงเส้นทางการเชื่อมต่อ TCP ทั้ง ขาเข้าและขาออก

5 11.1 The TCP Connection( ต่อ ) TCP Connection ประกอบด้วย 3 ส่วน การจัดตั้งการเชื่อมต่อผ่านกระบวนการ handshake สถานี ทั้งสองตกลงที่จะสร้างการเชื่อมต่อ TCP บำรุงรักษา Optionally ผ่านกระบวนการ keepalive ในกรณี ที่ไม่มีข้อมูลไหล ทำให้มั่นใจว่าทั้งสองสถานี มีการใช้งาน ในการเชื่อมต่อ ยกเลิกกระบวนการ handshake ในสถานีทั้งสอง ทำการตก ลงเพื่อปิดการเชื่อมต่อ TCP

6 11.2 TCP Connection Establishment เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ TCP ให้สามารถเริ่มต้นการไหล ของแต่ละสถานี ต้องได้รับข้อมูลต่อไปนี้จาก สถานีอื่นๆ หมายเลขลำดับเริ่มต้นสำหรับการส่งข้อมูลบนเส้นทางขา เข้า จำนวนสูงสุดของข้อมูลที่สามารถส่งในเส้นทางขาออก ก่อนที่จะรอ acknowledgment ( ได้รับขนาด window ของ TCP peer อื่นๆ ) ขนาด segment สูงสุด (MSS) ที่สามารถรับได้ Option ที่ต้องการใช้

7 11.2 TCP Connection Establishment( ต่อ ) รูปที่ 11-2 กระบวนการจัดตั้งการเชื่อมต่อ TCP แสดงการแลกเปลี่ยนทั้ง สาม segments

8 11.2 TCP Connection Establishment( ต่อ ) Result Of The TCP Connection ผลของการจัดตั้งการเชื่อมต่อ TCP มีดังนี้ : - แต่ละสถานีจะรู้หมายเลขลำดับของ byte แรกของข้อมูลที่จะส่ง - แต่ละสถานีจะรู้ขนาดข้อมูล (MSS) ที่สามารถส่งในการเชื่อมต่อ - แต่ละสถานีรู้ขนาดหน้าต่างของสถานีอื่นๆ - แต่ละสถานีจะทราบว่าสถานีอื่นๆสามารถรับ acknowledgments และเลือกใช้ SACK TCP option ได้ - TCP จะส่งสัญญาณ 3 SYN segment เมื่อมีการพยายามสร้างการ เชื่อมต่อ

9 11.3 TCP Half-Open Connections รูปที่ 11-3 การเชื่อมต่อ TCP ครึ่งเปิด แสดงส่วน SYN และ retransmissions ของ ส่วน SYN-ACK

10 11.3TCP Half-Open Connections( ต่อ ) The SYN Attack SYN Attack คือ denial-of-service เป็นการหาประโยชน์จาก retransmission และการหมดเวลา โดยพฤติกรรมของ SYN-ACK SYN Attack เป็นดังต่อไปนี้ ใช้หน่วยความจำที่มีทั้งหมด ใช้รายการที่เป็นไปได้ทั้งหมดใน TCP Transmission Control Block (TCB) ใช้การเชื่อมต่อแบบ Half-Open ทั้งหมด

11 11.4 TCP Connection Maintenance การเชื่อมต่อ TCP สามารถรักษาสภาพการเชื่อมต่อ ผ่านการแลกเปลี่ยนเป็นระยะๆของ TCP ในส่วนของ keepalive ซึ่งเป็นส่วน ACK ที่ไม่มีข้อมูล พื้นที่หมายเลข ลำดับในส่วนหัวของส่วน TCP keepalive จะถูกตั้งเป็น 1 หรือให้น้อยกว่าจำนวนลำดับปัจจุบัน รูปที่ 11-4 แสดง TCP keepalive

12 11.5 TCP Connection Termination รูปที่ 11-5 แสดงการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ TCP และการแลกเปลี่ยนสี่ ส่วนของ TCP

13 11.6 TCP Connection Reset การตั้งค่าการเชื่อมต่อ TCP จะเกิดขึ้นเมื่อพบปัญหา พารามิเตอร์อยู่ในส่วนหัวของ TCP และส่วน TCP ขาเข้าที่ ไม่สามารถเข้ากันได้ รูปที่ 11-6 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ TCP แสดง SYN และ RST segments

14 11.6 TCP Connection Reset( ต่อ ) ส่วนของการตั้งค่าการเชื่อมต่อ : การตั้งค่า RST และ ACK flags หมายเลขลำดับเป็น 0 หมายเลข acknowledgment คือ 1 หรือเกินกว่าจำนวน ลำดับของส่วน SYN (ISN1 + 1) ใน SYN-ACK ส่วนของการ จัดตั้งการเชื่อมต่อ TCP ทำหน้าที่ เช่นหากมีการกำหนด SYN flag ตรงบริเวณ byte พื้นที่ลำดับและเป็นที่ยอมรับ อย่างชัดเจน ขนาดของ window size เป็น 0

15 11.7 TCP Connection States สถานะการเชื่อมต่อที่สถานีขึ้นอยู่กับสถานีแรก ของการ จัดตั้งการเชื่อมต่อ TCP หรือการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ TCP รูปที่ 11-7 แสดงสถานะของการเชื่อมต่อ TCP

16 11.7 TCP Connection States( ต่อ ) รูปที่ 11-8 แสดง สถานะการเชื่อมต่อของ สองสถานีระหว่าง กระบวนการการจัดตั้งการ เชื่อมต่อ รูปที่ 11-9 แสดงสถานะการ เชื่อมต่อของสองสถานี ระหว่างกระบวนการการสิ้นสุด การเชื่อมต่อ

17 11.8 Summary การเชื่อมต่อ TCP ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการ TCP connection establishment เมื่อใดที่สถานีแลกเปลี่ยน SYN segments ระหว่างกัน จะมีการตกลงหมายเลขลำดับ เริ่มต้น, ขนาดหน้าต่าง, มาตราส่วนของหน้าต่าง, ขนาด สูงสุดของ segment และ TCP option อื่นๆ การเชื่อมต่อ TCP จะช่วยรักษาระยะการโต้ตอบของ keepalive segment แม้ว่าระยะนี้ไม่ได้พร้อมเพรียงกันก็ตามในการยุติการ เชื่อมต่อ TCP แต่ละ สถานีต้องส่งส่วน FIN segment ของ มันให้รับทราบ เพื่อให้สถานีอื่นใช้ส่วนนี้ในการยกเลิก Segment ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือปฏิเสธความ พยายามในการเชื่อมต่อ

18 ผู้จัดทำ นางสาวพวงทอง สิทธิ ยุโณ รหัสนักศึกษา 115130462009-9 51346CPE


ดาวน์โหลด ppt Transmission Control Protocol(TCP) TCP เป็นโปรโตคอลพื้นฐานในการเชื่อมต่อ ก่อนที่ ข้อมูลจะสามารถไหลนั้น TCP ต้องทำการเชื่อมต่อกับสถานี ปลายทาง ซึ่งจะต้องทำการจัดตั้งการเชื่อมต่อที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google