งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asynchronous Transfer Mode เทคโนโลยีเครือข่าย ATM ATM ย่อมาจาก Asynchronous Transfer Mode ซึ่งไม่ใช่ตู้ ATM ที่เรารู้จัก โดยที่ ATM ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานที่มีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asynchronous Transfer Mode เทคโนโลยีเครือข่าย ATM ATM ย่อมาจาก Asynchronous Transfer Mode ซึ่งไม่ใช่ตู้ ATM ที่เรารู้จัก โดยที่ ATM ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานที่มีลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Asynchronous Transfer Mode

3 เทคโนโลยีเครือข่าย ATM ATM ย่อมาจาก Asynchronous Transfer Mode ซึ่งไม่ใช่ตู้ ATM ที่เรารู้จัก โดยที่ ATM ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานที่มีลักษณะ ข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ และต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลสูง มาก โดยที่ ATM ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานที่มีลักษณะ ข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ภาพ เสียง ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ และต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลสูง มาก ATM ถูกพัฒนามาจากเครือข่าย Packet- Switching ซึ่งจะแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นหน่วยย่อยๆ เรียกว่า Packet ที่มีขนาดเล็กและคงที่แล้วจะส่งแต่ละ Packet ออกไป แล้วนำมาประกอบกันเป็นข้อมูลเดิมอีกครั้ง ที่ปลายทาง ATM ถูกพัฒนามาจากเครือข่าย Packet- Switching ซึ่งจะแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นหน่วยย่อยๆ เรียกว่า Packet ที่มีขนาดเล็กและคงที่แล้วจะส่งแต่ละ Packet ออกไป แล้วนำมาประกอบกันเป็นข้อมูลเดิมอีกครั้ง ที่ปลายทาง

4 ลักษณะการทำงานของ ATM ATM ถูกพัฒนามาสำหรับงานที่ต้องการความเร็ว ในการส่งข้อมูลสูงมาก ๆ ตั้งแต่ 2Mbps ไปจนถึง 622Mbps เครือข่าย ATM ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็ก ๆ เรียกว่า ”cell” มีขนาด 53 byte ประกอบด้วย ส่วนข้อมูลขนาด 48 byte และส่วนหัวขนาด 5 byte Swith ATM จะทำหน้าที่ในการมัลติเพล็กซ์ และ จัดการส่งข้อมูลนั้นตามที่กำหนดไว้ในส่วนหัวไปสู่ ปลายทางเมื่อข้อมูลของผู้ใช้เข้ามา ข้อมูลจะถูก แบ่งย่อยเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 48 byte และเติมส่วนหัว เข้าไปอีก 5 byte แล้วจึงส่งไปตามเส้นทางต่าง ๆของ เครือข่าย ATM ซึ่งระบุไว้โดยส่วนหัวเมื่อถึงปลายทาง แล้วจะเอาส่วนหัวออก แล้วประกอบกันเป็นข้อมูลชิ้น ใหญ่

5 ข้อเสียของ ATM 1.ATM จัดเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง การนำเอา เครือข่าย ATM ไปใช้งานจำเป็นต้องมี การวางโครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง โพรโตคอล ที่พึ่งพาการใช้งาน Software ที่ใช้งานเป็นอย่างมาก 2.เสียค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินงาน เพราะ ATM จัดเป็นระบบที่แพงมาก ถ้า หากผู้ใช้ไม่มีความจำเป็นมาก การใช้ ระบบอื่นๆที่มีราคาถูกกว่าน่าจะเป็นวิธีที่ เหมาะสมกว่า ข้อดีของ ATM 1. ATM ถูกพัฒนาให้ เป็นมาตรฐานกลางของ การสื่อสารทั่วโลก 2. ATM ถูกพัฒนาเพื่อ การส่งข้อมูล สำหรับทั้ง เครือข่ายภายใน ระยะใกล้ (LAN) และ ระยะไกล (WAN) 3. ATM ถูกพัฒนาให้ใช้ กับข้อมูลทุกรูปแบบทั้ง เสียง ข้อมูลและ VDO 4. ATM สามารถส่งข้อมูลโดยมีการ รับประกันคุณภาพการส่งทำให้ สามารถเลือกคุณภาพตามระดับที่ เหมาะสมกับความสำคัญและรูปแบบ ข้อมูล

6 การประยุกต์ใช้งาน เครือข่าย ATM 1. VOD ( ระบบวีดีโอตามสั่ง ) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ เลือกดูรายการที่ตน สนใจเวลาใดก็ได้ ไม่ขึ้นกับ ผู้อื่นและไม่ต้องรอตารางเวลา 2.VDO Teleconference ( การประชุมทางไกล ) ออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนที่อยู่ต่างสถานที่ สามารถ ติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียงโดยผ่านทางจอภาพ 3.Tele-Education ( การศึกษาทางไกล ) เป็นการ เรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่คนละสถานที่มี การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวช่วยในการสื่อสาร ทางไกลนักเรียนได้ยินเสียงเท่านั้น แต่ไม่สามารถ เห็นอากัปกิริยาของผู้สอน

7 การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การทำข้อสอบทางไกล เช่น การทำข้อสอบ O-NET A-NET โดยสามารถทำข้อสอบได้ที่โรงเรียนของตน และไม่จำเป็นต้องมีกรรมการคุมภายในห้องสอบ เพียงแต่มีมีการติดตั้งวงจรปิดผ่านระบบ WAN ไว้ที่ห้องสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบที่อยู่นย์ สอบมองเห็นการทุจริตได้ ATM ส่วนตัวแทนกระเป๋าสตางค์


ดาวน์โหลด ppt Asynchronous Transfer Mode เทคโนโลยีเครือข่าย ATM ATM ย่อมาจาก Asynchronous Transfer Mode ซึ่งไม่ใช่ตู้ ATM ที่เรารู้จัก โดยที่ ATM ถูกพัฒนามาเพื่อให้ใช้งานที่มีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google