งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททาง กายภาพ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททาง กายภาพ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททาง กายภาพ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

2 อาณาเขต พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี โดยประมาณ 950 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลหลวง ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวะนออก ติดต่อกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก ติดต่อโรงเรียนรูสะมิแล ข้อมูลรายละเอียด พื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี ข

3 ผังแม่บทการแบ่งเขตพื้นที่เดิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา เขตปัตตานี เขตการศึกษา / สำนักงาน 26% เขตที่พักอาศัยและบุคลากร 17% เขตที่พักนักศึกษา 6% เขตศูนย์กีฬาและสันทนาการ 10% เขตแปลงทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตร 3% ส่วนบริการสาธารณูปโภค 13% เขตพื้นที่เชิงอนุรักษ์ 5% พื้นที่ว่าง 16% เขตพื้นที่พื้นที่พักผ่อน 4%

4 ผังแม่บทการใช้พื้นที่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

5 แผนการรื้อถอนและพื้นที่ในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

6 แผนผังแม่บทตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

7 การพัฒนาเส้นทางจราจร ถนนภายในมหาวิทยาลัย ถนนเชื่อมระว่างด้านหลังอาคารศูนย์ทักษะทางภาษาถึงด้านข้าง อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ถนนเชื่อมด้านหลังอาคารสโมสรอาจารย์หลังใหม่ถึงที่ พักอาจารย์และบุคลากรใหม่ ถนนเชื่อมระหว่างด้านหลังระบบประปาถึงด้านข้างศูนย์ ทักษะทางภาษา ถนนเชื่อมระหว่างข้างหอวัฒนธรรมถึงข้างคณะ วิทยาการสื่อสาร ถนนเชื่อมด้านหลังคณะวิทยาการสื่อสาร ถนนเชื่อมหน้าอาคาร 51 คณะวิทยาศาสตร์ ถึงหน้า ภาควิชาประมง

8 ทางเท้าหลังคาคลุมเดิม ณ ปัจจุบัน การพัฒนาเส้นทางจราจร ทางเท้าและทางเท้าหลังคาคลุม ทางเท้าหลังคาคลุม แผนก่อสร้างใน อนาคต ทางเท้าไม่มีหลังคา ทางเท้าหลังคลุมจากประตู 1- ประตู 2 กำลังดำเนินการก่อสร้าง

9 เส้นทางจราจรที่มีการปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ถนนเดิมภายในมหาวิทยาลัย ถนนที่ต้องปรับปรุงในอนาคต

10 ที่จอดรถจักรยานยนต์ การพัฒนาพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ - อาคารเรียน 19 พื้นที่เพิ่มเติม 1. หลังอาคาร 19 จากบริเวณที่จอดรถเดิมไปทางหลัง อาคารคณะศิลปกรรม - อาคารเรียนหลังใหม่ 2. บริเวณด้านข้างโรงเรียนอนุบาลกับโรงอาหารลานเล 3. บริเวณด้านข้างสำนักวิทยบริการตรงกันข้ามกับ โรงเรียนอนุบาลสาธิต 4. บริเวณด้านหลังห้องเรียน 500 ( อาคาร 19) ที่จอดรถยนต์ - บริเวณอาคารสำนักงานอธิการหลังใหม่ - บริเวณหน้าโรงอาหารลานเล - บริเวณหน้าสนามฟุตบอล - บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุด

11 THE END Thank you


ดาวน์โหลด ppt ประชุมแสดงความคิดเห็น การจัดทำผังแม่บททาง กายภาพ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขต ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google