งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
โครงการจัดทำฐานข้อมูลหลัก (Master Data )กรณีศึกษา ส่วนงานที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์ไม่ถูกต้อง กลุ่ม CHANGE ME

2 รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมในทีม
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU-ERP)

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM)
ระบบ CU-HR (CU Human Resource Management) ประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ อาทิ - ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Management) - ระบบบริหารข้อมูลบุคลากร (Personal Administration) - ระบบการสรรหา (Recruitment) - ระบบการจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากร (Payroll) - ระบบการจัดการเวลา (Time Management) - ระบบสวัสดิการ (Benefit) - ระบบการฝึกอบรม (Training and Event Management) - ระบบพัฒนาบุคลากร (Personal Development)

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
1.การดึงรายงานข้อมูลวุฒิการศึกษามีกระบวนการในการดำเนินงาน หลายขั้นตอน เกิดความล่าช้า 2.วุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพทางการแพทย์มีความซับซ้อนและหลากหลาย

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด
กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์มีความถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ สามารถดึงข้อมูลจากระบบ CU-HR ไปใช้ได้ทันที (Real Time) โดยไม่ต้องตรวจสอบความผิดพลาด ตัวชี้วัด คู่มือฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์ การลงข้อมูลในระบบ CU-HR มีความผิดพลาดลดลง

6 VSM (ก่อนทำ lean)

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ดึงข้อมูลวุฒิการศึกษาในระบบ CU-HR ให้หน่วยงานตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลวุฒิการศึกษาในระบบ ศึกษาเส้นทางสายอาชีพของวุฒิการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ ทางด้านแพทยศาสตร์ แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษาให้มีความถูกต้อง ส่งข้อมูลวุฒิการศึกษาให้หน่วยงานตรวจสอบอีกครั้ง

8 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทำการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษาในระบบ CU-HR ให้มีความถูกต้อง 2. หน่วยลาศึกษาทำการติดตามวุฒิการศึกษาจากคณะเมื่ออาจารย์รายงานตัวกลับจากลาศึกษา 3. มีการปรับปรุงตัว Master Data ทุกครั้ง เมื่อมีวุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ.

9 VSM (หลังทำ lean)

10 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
1.คู่มือฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางด้าน แพทยศาสตร์ 2.การลงข้อมูลในระบบ CU-HR มีความถูกต้อง

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google