งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลหลัก (Master Data ) กรณีศึกษา ส่วน งานที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ เฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์ไม่ ถูกต้อง กลุ่ม CHANGE ME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลหลัก (Master Data ) กรณีศึกษา ส่วน งานที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ เฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์ไม่ ถูกต้อง กลุ่ม CHANGE ME."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลหลัก (Master Data ) กรณีศึกษา ส่วน งานที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ เฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์ไม่ ถูกต้อง กลุ่ม CHANGE ME

2 รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมใน ทีม คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU- ERP)

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) ระบบ CU-HR (CU Human Resource Management) ประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ อาทิ - ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Management) - ระบบบริหารข้อมูลบุคลากร (Personal Administration) - ระบบการสรรหา (Recruitment) - ระบบการจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากร (Payroll) - ระบบการจัดการเวลา (Time Management) - ระบบสวัสดิการ (Benefit) - ระบบการฝึกอบรม (Training and Event Management) - ระบบพัฒนาบุคลากร (Personal Development)

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ 1. การดึงรายงานข้อมูลวุฒิการศึกษามี กระบวนการในการดำเนินงาน หลายขั้นตอน เกิดความล่าช้า 2. วุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพทางการแพทย์มี ความซับซ้อนและหลากหลาย

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมาย กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะ ทางด้านแพทยศาสตร์มีความถูกต้องตาม เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ สามารถดึงข้อมูลจากระบบ CU-HR ไปใช้ได้ ทันที (Real Time) โดยไม่ต้องตรวจสอบความ ผิดพลาด ตัวชี้วัด คู่มือฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะ ทางด้านแพทยศาสตร์ การลงข้อมูลในระบบ CU-HR มีความผิดพลาด ลดลง

6 VSM ( ก่อนทำ lean)

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ ดึงข้อมูลวุฒิการศึกษาในระบบ CU-HR ให้ หน่วยงานตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลวุฒิการศึกษาในระบบ ศึกษาเส้นทางสายอาชีพของวุฒิการศึกษา วิชาชีพเฉพาะ ทางด้านแพทยศาสตร์ แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษาให้มีความถูกต้อง ส่งข้อมูลวุฒิการศึกษาให้หน่วยงาน ตรวจสอบอีกครั้ง

8 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง 1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทำการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลวุฒิการศึกษาในระบบ CU-HR ให้มีความถูกต้อง 2. หน่วยลาศึกษาทำการติดตามวุฒิ การศึกษาจากคณะเมื่ออาจารย์รายงานตัว กลับจากลาศึกษา 3. มีการปรับปรุงตัว Master Data ทุกครั้ง เมื่อมีวุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจาก สำนักงาน กพ.

9 VSM ( หลังทำ lean)

10 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 1. คู่มือฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ เฉพาะทางด้าน แพทยศาสตร์ 2. การลงข้อมูลในระบบ CU-HR มีความถูก ต้อง

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลหลัก (Master Data ) กรณีศึกษา ส่วน งานที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ เฉพาะทางด้านแพทยศาสตร์ไม่ ถูกต้อง กลุ่ม CHANGE ME.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google