งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการ ด้วยระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ หน่วย เลขานุการ ผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการ ด้วยระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ หน่วย เลขานุการ ผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการ ด้วยระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ หน่วย เลขานุการ ผู้บริหาร

2 โครงการ “ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วย การระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ ” กลุ่ม smart Delivery 1. ธันย์ชนก สุนทราวรรณ 2. วิภา นาโค 3. กิตติญา แก้วศรีจันทร์ 4. จรัญญา สว่างกิจ 5. สุภาณี ฤกษ์สมโภช 6. วัลลีย์ อักษรโกวิท 7. อัจฉรา ประสานศรี หน่วยเลขานุการ ผู้บริหาร

3 หลักการและเหตุผล ภารกิจหลักงานเลขานุการบริหาร วางแผนตารางนัด หมายผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารประสานงาน การติดต่อสื่อสารประสานงานนัดหมายกับผู้บริหาร จะพบว่ามีหลายช่องทาง ได้แก่ แจ้งด้วยวาจา โทรศัพท์ ข้อความอิเล็คทรอนิคส์ จากการทำงานมักพบปัญหาการ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับเลขานุการบริหาร เช่น กรณีแจ้งกำหนดการนัดหมายเร่งด่วน และไม่สามารถ ติดต่อผู้บริหารได้ หรือเลขานุการบริหาร ไม่รับทราบ กำหนดการงานกิจกรรมของผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถ เตรียมการหรือประสานงานได้ทันเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

4 หลักการและเหตุผล ดังนั้น เพื่อลดความผิดพลาดในการ ประสานงานนัดหมาย จึงเพิ่มช่อง ทางการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งข้อมูล กำหนดการนัดหมาย ผ่านระบบ SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยให้การรับข่าวสารรวดเร็ว ถูกต้อง ทันใจ รวดเร็ว

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 2. เพื่อลดความผิดพลาดในการประสานงาน นัดหมาย

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ นำระบบ SMS จากโปรแกรม Google มาใช้ แจ้งข้อมูล นัดหมายเร่งด่วนให้ผู้บริหาร และเลขานุการ บริหาร นำระบบปฏิทินตารางนัดหมายออนไลน์ จาก โปรแกรม Google ลงนัดหมายให้กับ ผู้บริหาร

7 ผลลัพธ์การดำเนินการ การสื่อสารประสานงานนัดหมายมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำระบบ SMS มาใช้แจ้งกำหนดการนัดหมายที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และ เลขานุการบริหารทราบกำหนดการ สามารถวางแผนประสานงานได้ ทันเวลา

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วย การระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ กลุ่ม smart Delivery หน่วยเลขานุการบริหาร 2 นา ที 22 นาที ( 11 คน x 2 นาที ) เดิม แจ้งนัด หมายใช้เวลา 2 ชั่วโมง 51 นาที

9 2 ชั่วโมง 25 นาที (29 ท่าน x 5 นาที ) 2 นาที

10 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วย การระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ ส่ง SMS ใช้เวลา ไม่เกิน 5 นาที รับนัดหมาย / ประชุม เร่งด่วน ของผู้บริหาร กลุ่ม : smart Delivery หน่วยเลขานุการบริหาร ลงนัดหมายบนปฏิทินออนไลน์ แจ้งข้อมูล / ประชุมเร่งด่วนผ่าน ระบบ SMS แก่ ผู้บริหาร เลขานุการบริหาร ธุรการ 2 นาที

11 ผู้บริหารตอบรับ / รับทราบ งานนัดหมาย เลขานุการบริหาร / รับทราบ งานนัดหมาย โดยแจ้งผ่าน โทรศัพท์มือถือ งานนัดหมาย / ประชุม สำเร็จด้วยดี 1 นา ที โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วย การระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ กลุ่ม : smart Delivery หน่วยเลขานุการบริหาร


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการ ด้วยระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ หน่วย เลขานุการ ผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google