งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลสำหรับนิสิต ที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่ กลุ่ม Firstaid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลสำหรับนิสิต ที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่ กลุ่ม Firstaid."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลสำหรับนิสิต ที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่ กลุ่ม Firstaid

2 ประเภทโครงการ โครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน

3 สมาชิกกลุ่ม นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูลที่ปรึกษากลุ่ม นางศุภกัญญา บินทปัญญาที่ปรึกษากลุ่ม นางปาณิสรา ราชพิบูลย์ประธาน นางสาวภคมน เครือผือเลขานุการ นางสาวประภาพร สิทธิอมรสมาชิก นายวิริยะ คงสมบูรณ์สมาชิก นางอัญญวัณย์ เพ็งเอมออมสมาชิก นางเสาวนีย์ มั่นสุขสมาชิก

4 หัวข้อปัญหา รายละเอียดและข้อมูลของการใช้กระเป๋าปฐม พยาบาลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

5 หลักการและเหตุผล เพื่อให้นิสิตที่ใช้ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล มีความ ปลอดภัย ในด้านสุขภาพและอนามัยในการประกอบ กิจกรรมดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่นิสิตต้องมีความรู้ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุการณ์ด้าน สุขภาพและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อาการบาดเจ็บด้าน ร่างกาย เป็นอุบัติการณ์หนึ่งที่พบได้บ่อย ทางกลุ่มจึง เห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล ให้เกิดความสะดวก ง่ายต่อการหยิบใช้ โดยจัดทำคู่มือ การใช้เวชภัณฑ์และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้ง มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาล เบื้องต้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชุด กระเป๋าปฐมพยาบาล รวมทั้งให้นิสิตสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ สังคมต่อไป ตามยุทธศาสตร์เกื้อกูลและเป็นสุขของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้กระเป๋าปฐมพยาบาล สามารถใช้ เวชภัณฑ์แต่ละชนิดในกระเป๋ายาได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้กระเป๋าปฐมพยาบาลสามารถปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน อัตราการรับรู้และเข้าใจในการใช้กระเป๋าปฐม พยาบาล > 80% อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้กระเป๋าปฐมพยาบาล > 80%

8 ขอบเขตของโครงการ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 ระยะเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

10 แผนภูมิก้างปลา เวชภัณฑ์ยาไม่เหมาะกับ กิจกรรมของนิสิต ไม่มีช่องทางให้กรอกหรือ แจ้งข้อมูล แบบฟอร์มการแจ้งไม่ ครบถ้วน นิสิตไม่ได้แจ้งข้อมูล ของกิจกรรม ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ของนิสิต ผู้ใช้กระเป๋าปฐมพยาบาลขาด ความรู้ในการใช้ ยังไม่มีคู่มือการใช้กระเป๋า ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน ไม่มีการให้คำแนะนำการใช้กระเป๋าปฐม พยาบาลก่อนจำหน่าย ไม่มีการจัดอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยา อย่างถูกต้องในแต่ละประเภท ปัญหาชุด กระเป๋าปฐม พยาบาลขาด ความพร้อมใช้

11 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไข ( กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข ) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ 1. เวชภัณฑ์และยาไม่ เหมาะกับกิจกรรมของนิสิต 1. จัดทำแบบฟอร์มให้ครบถ้วนโดยเพิ่มช่องทางใน การกรอกหรือแจ้งข้อมูลในการจัดกิจกรรมของนิสิต ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น สมาชิกกลุ่ม Firstaid มี. ค.- ก. ค. 2554  กิจกรรมชายทะเล  กิจกรรมเดินป่า  กิจกรรมรับน้อง เพื่อจัดเวชภัณฑ์และยาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.cuhc.chula.ac.th www.cuhc.chula.ac.th - เกี่ยวกับขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์กระเป๋า ปฐมพยาบาล - การกรอกแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ก่อนส่งฉบับ จริง สาเหตุวิธีการแก้ไข ( กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข ) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ 2. ผู้ใช้กระเป๋าปฐม พยาบาลขาดความรู้ในการ ใช้ 1. จัดทำคู่มือการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในกระเป๋าปฐม พยาบาลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 2. ให้คำแนะนำการใช้กระเป๋าปฐมพยาบาลก่อน จำหน่ายกระเป๋า 3. จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยา อย่างถูกต้อง สมาชิกกลุ่ม Firstaid มี. ค.- ก. ค. 2554

12 แบบฟอร์มขอกระเป๋าปฐมพยาบาล แบบใหม่

13 การอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น

14

15

16

17

18

19

20 รูปกระเป๋ายา เก่า / ใหม่ กระเป๋ายาแบบเก่า กระเป๋ายาแบบใหม่

21 แบบสอบถาม เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีการใช้ยา

22 แบบสอบถาม วิธีการใช้กระเป๋ายาและการ ปฐมพยาบาล

23 แบบประเมิน

24 แบบประเมินความคิดเห็น

25 สรุปผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูลการใช้กระเป๋าปฐมพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 54 ในการขออนุเคราะห์กระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวนทั้งหมด 105 ใบ และนิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจำนวน 76 คน - อัตราการรับรู้และเข้าใจในการใช้ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล 96% - อัตราความพึงพอใจในการใช้ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล 94%

26 บอร์ดนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลสำหรับนิสิต ที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่ กลุ่ม Firstaid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google