งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคนจัดส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคนจัดส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคนจัดส่ง

2 ลดจำนวนครั้งในการจัดส่งงานตัดตอน

3 ขั้นตอนการทำงานของธุรการ(งานจัดส่ง)
จัดส่งจะได้รับงานพิมพ์ที่เสร็จแล้ว จาก แผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ นำงานที่พิมพ์เสร็จมา QC นับจำนวน ให้ถูกต้อง และจัดส่งให้ผู้รับบริการ กรณีที่งานพิมพ์ได้ไม่ครบจำนวนที่ผู้รับบริการสั่ง แผนกทำสิ่งพิมพ์ฯ จะต้องออกใบตัดตอนส่งมาให้พร้อมงาน

4 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
เนื่องจากสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนพิมพ์มาก ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้งานบางส่วนไปใช้งานก่อน จึงมีการตัดตอนการผลิต ทำให้ต้องจัดส่งงานหลายครั้ง เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง งานพิมพ์อาจสูญหาย ระหว่างผลิต ทำให้หลงลืมการทำงานส่วนที่เหลือ ผู้รับบริการเกิดความกังวลใจ เกิดความไม่พึงพอใจ

5 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของโครงการ
80% ของงานตัดตอนจัดส่งไม่เกิน 2 ครั้งในหนึ่งงาน

6 สาเหตุและปัญหา

7 สรุปผลวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
สาเหตุหลัก คือ พนักงานหีบห่อไม่สนใจบันทึกรายละเอียดใน ใบตัดตอน สเปคสิ่งพิมพ์มีหลายขั้นตอน ขาดการฝึกฝนพนักงานตำแหน่งอื่นๆ ให้มีทักษะในการช่วยทำงานได้หลากหลาย

8 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
มีรายละเอียดดังนี้

9 จัดทำแบบฟอร์มใบตัดตอน ใหม่เพื่อให้พนักงานกรอกข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
แบบฟอร์มเก่า แบบฟอร์มใหม่

10 จัดทำสมุดบันทึกงานตัดตอน จะได้ตรวจเช็คงาน ได้ง่าย เพื่อสะดวกในการติดตามงาน
วางแผนเพื่อกำหนดวันเสร็จของงานส่วนที่เหลือกับแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ เป็นกำลังเสริม เมื่อแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จกำลังคนไม่เพียงพอ เพื่อให้งานเสร็จทันตามที่วางแผนไว้

11 ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
ผลลัพธ์การดำเนินการ ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง ข้อมูลก่อนปรับปรุง 3 เดือน (ธ.ค. 53 – ก.พ. 54) = % ข้อมูลหลังปรับปรุง 7 เดือน (มี.ค. 54 – ก.ย. 54) = % โรงพิมพ์สามารถส่งงานตัดตอนไม่เกิน 2 ครั้ง ในหนึ่งงานได้ตามเป้าหมาย คือ ได้มากกว่า 80%

12 ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. คุณอรทัย นันทนาดิศัย ที่ปรึกษากลุ่ม 2. คุณศิริรัตน์ สุดสัตย์ ประธานกลุ่ม 3. คุณจารุวรรณ โกมลฐิติ เลขานุการ 4. คุณกมลรัศมิ์ สิริปัญญะกุล สมาชิก 5. คุณประสาน พึ่งผล สมาชิก 6. คุณวรรณา บูรณะพิมพ์ สมาชิก 7. คุณประเสริฐ มาจิตร สมาชิก 8. คุณไพบูลย์พงษ์ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิก 9. คุณอนุชา เจริญวงษ์ สมาชิก 10. คุณเกษมสันต์ เพียรผาสุก สมาชิก 11. คุณประทีป เยาวกูล สมาชิก 12. คุณมนกานต์ จันทร์เทศ สมาชิก 13. คุณกนกวรรณ คงธนสมร สมาชิก

13 ขอขอบคุณ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคนจัดส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google