งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคน จัดส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคน จัดส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคน จัดส่ง

2 ลดจำนวนครั้งในการ จัดส่งงานตัดตอน

3  จัดส่งจะได้รับงานพิมพ์ที่เสร็จแล้ว จาก แผนก ทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ  นำงานที่พิมพ์เสร็จมา QC นับจำนวน ให้ ถูกต้อง และจัดส่งให้ผู้รับบริการ  กรณีที่งานพิมพ์ได้ไม่ครบจำนวนที่ผู้รับบริการ สั่ง แผนกทำสิ่งพิมพ์ฯ จะต้องออกใบตัดตอน ส่งมาให้พร้อมงาน

4  เนื่องจากสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนพิมพ์มาก ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้งานบางส่วน ไปใช้งานก่อน จึงมีการตัดตอนการ ผลิต  ทำให้ต้องจัดส่งงานหลายครั้ง เกิด ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  งานพิมพ์อาจสูญหาย ระหว่างผลิต  ทำให้หลงลืมการทำงานส่วนที่เหลือ  ผู้รับบริการเกิดความกังวลใจ เกิด ความไม่พึงพอใจ

5 80% ของงานตัดตอนจัดส่ง ไม่เกิน 2 ครั้งในหนึ่งงาน

6

7 สาเหตุหลัก คือ  พนักงานหีบห่อไม่สนใจ บันทึกรายละเอียดใน ใบตัดตอน  สเปคสิ่งพิมพ์มีหลาย ขั้นตอน  ขาดการฝึกฝนพนักงาน ตำแหน่งอื่นๆ ให้มีทักษะ ในการช่วยทำงานได้ หลากหลาย

8 มีรายละเอียดดังนี้

9  จัดทำแบบฟอร์มใบตัดตอน ใหม่เพื่อให้พนักงานกรอก ข้อมูลได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว แบบฟอ ร์มเก่า แบบฟอ ร์มใหม่

10  จัดทำสมุดบันทึกงานตัด ตอน จะได้ตรวจเช็คงาน ได้ง่าย เพื่อสะดวกในการ ติดตามงาน  วางแผนเพื่อกำหนดวันเสร็จ ของงานส่วนที่เหลือกับ แผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ  เป็นกำลังเสริม เมื่อแผนกทำ สิ่งพิมพ์สำเร็จกำลังคนไม่ เพียงพอ เพื่อให้งานเสร็จ ทันตามที่วางแผนไว้

11 ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อน และหลังการปรับปรุง ข้อมูลก่อนปรับปรุง 3 เดือน ( ธ. ค. 53 – ก. พ. 54) = 72.92 % ข้อมูลหลังปรับปรุง 7 เดือน ( มี. ค. 54 – ก. ย. 54) = 81.82 % โรงพิมพ์สามารถส่งงานตัดตอนไม่เกิน 2 ครั้ง ในหนึ่งงานได้ตามเป้าหมาย คือ ได้มากกว่า 80% ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อน และหลังการปรับปรุง ข้อมูลก่อนปรับปรุง 3 เดือน ( ธ. ค. 53 – ก. พ. 54) = 72.92 % ข้อมูลหลังปรับปรุง 7 เดือน ( มี. ค. 54 – ก. ย. 54) = 81.82 % โรงพิมพ์สามารถส่งงานตัดตอนไม่เกิน 2 ครั้ง ในหนึ่งงานได้ตามเป้าหมาย คือ ได้มากกว่า 80%

12 1. คุณอรทัย นันทนาดิศัย ที่ปรึกษากลุ่ม 2. คุณศิริรัตน์ สุดสัตย์ ประธานกลุ่ม 3. คุณจารุวรรณ โกมลฐิติ เลขานุการ 4. คุณกมลรัศมิ์ สิริปัญญะ กุล สมาชิก 5. คุณประสาน พึ่งผล สมาชิก 6. คุณวรรณา บูรณะพิมพ์ สมาชิก 7. คุณประเสริฐ มาจิตร สมาชิก 8. คุณไพบูลย์พงษ์ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิก 9. คุณอนุชา เจริญวงษ์ สมาชิก 10. คุณเกษมสันต์ เพียร ผาสุก สมาชิก 11. คุณประทีป เยาวกูล สมาชิก 12. คุณมนกานต์ จันทร์เทศ สมาชิก 13. คุณกนกวรรณ คงธนสมร สมาชิก

13


ดาวน์โหลด ppt โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กลุ่ม รวมพลคน จัดส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google