งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 • ฐานข้อมูลสหสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 164 สาขา ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำ 5,300 รายการ มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1974 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย – บทความมากกว่า 14 ล้านเรื่อง – บทความใหม่ประมาณ 17,000 บทความต่อ สัปดาห์ – สาระสังเขปโดยผู้เขียนบทความ 70 % – รายการอ้างอิงใหม่ 300,000 รายการต่อสัปดาห์

4 เมนูหลักประกอบด้วย 3 ทางเลือก 1. EASY SEARCH 2. FULL SEARCH 3. LOGOFF

5 EASY SEARCH : ประกอบด้วย ทางเลือก 3 ทาง •TOPIC •PERSON •PLACE

6 การสืบค้นจากหัวเรื่อง : TOPIC SEARCH 1. พิมพ์คำ หรือ วลี - ใช้คำเชื่อมระหว่างคำ เช่น AND, OR 2. เลือกลำดับการแสดงผล ข้อมูล - เรียงตามบทความที่ ปรากฏคำค้นมากที่สุด - เรียงตามเวลาที่บันทึกใน ฐานข้อมูล 3. คลิก SEARCH

7 การสืบค้นจากชื่อบุคคล : PERSON SEARCH สามารถสืบค้นได้ 3 ลักษณะ คือ 1. ชื่อผู้เขียนงานวิจัย 2. ชื่อผู้เขียนที่ถูกอ้างถึง 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่ต้องการ

8 ตัวอย่างการสืบค้น จาก ชื่อผู้แต่ง • พิมพ์ชื่อสกุล เว้นวรรค แล้วตามด้วย ชื่อต้นไม่เกิน 3 ตัวอักษร เช่น EVANS D • เมื่อไม่ทราบชื่อต้น ให้พิมพ์เฉพาะชื่อ สกุล เช่น EVANS • ไม่ทราบชื่อต้นทั้งหมดให้ใช้ เครื่องหมาย * ต่อท้ายตัวอักษรตัวต้น เช่น EVANS D* • ชื่อสกุลที่มีการเว้นวรรค ให้พิมพ์ได้ ทั้งเว้นวรรคและไม่เว้นวรรค ใช ้ OR เชื่อม เช่น DEVILLE OR DE VILLE • ชื่อสกุลมีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น O’BRIAN ใช้ OBRIAN

9 การสืบค้นจากชื่อสถานที่ : PLACE SEARCH 1. สถานที่ทางภูมิศาสตร์ ( ประเทศ ชื่อย่อรัฐ / จังหวัด ) หรือรหัสไปรษณีย์ 2. สถาบัน / นิติบุคคล หรือ มหาวิทยาลัย 3. สถาบันโดยเจาะจง สถานที่ทางภูมิศาสตร์ 4. ภาควิชา หรือหน่วยงาน ย่อยของสถาบัน

10 ตัวอย่าง การสืบค้น จาก ชื่อสถานที่ • ค้นโดยใช้ชื่อย่อของรัฐ หรือจังหวัด ใช้ชื่อย่อ 2 ตัวอักษร เช่น NY (NEW YORK) • ชื่อย่อสถาบันหรือบริษัท เช่น ACS - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY • คำค้น หรือวลีอยู่สถานที่เดียวกันให้ ใช้ SAME เป็นคำเชื่อม เช่น CHULALONGKORN UNIV SAME FAC SCI

11 การสืบค้นเต็มรูปแบบ : FULL SEARCH 1. เลือกฐานข้อมูลได้ มากกว่า 1 ฐานข้อมูล 2. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ สืบค้น 3. เลือกประเภทของการ สืบค้น - การสืบค้นทั่วไป - การสืบค้นว่ามีบทความ ใดบ้างที่อ้างอิงถึงผู้เขียน หรือบทความที่ต้องการ 4. ระบุคำค้นโดยเรียกชุด คำค้นที่เคยจัดเก็บไว้เพื่อ นำมาสืบค้นใหม่

12 ตัวอย่างการสืบค้น Full Search โดยกำหนด บทความฉบับล่าสุด • เลือกฐานข้อมูล SCI • เลือกบทความที่มี การบันทึกล่าสุด ของฐานข้อมูล SCI ในสัปดาห์นี้

13 • ปรากฏว่า รายการผล การสืบค้น มีบทความ ที่จัดพิมพ์ ในปี ย้อนหลัง 1999 ด้วย 1998 ผลการสืบค้นโดยต้องการ บทความฉบับล่าสุด

14 ขั้นตอนการสืบค้น : General Search SEAR CH TOP IC AUTH OR SOURCE TITLE ADDRE SS Set limits and Sort option

15 การจำกัดขอบเขตในการสืบค้น แบบ GENERAL SEARCH Set limits and Sort option ภาษา / รูปแบบของเอกสาร / ผลการจัดเรียง

16 ลักษณะพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นใน ผล การสืบค้น : Full Record • รายการที่ อ้างถึง (Cited Reference) • จำนวนครั้งที่ มีการ อ้างถึง (Time Cited)

17 การสืบค้นโดยใช้ : Cited Reference Search •C•CITED AUTHOR •C•CITED WORK •C•CITED YEAR BASELT DR BIOPH YS J 198 9

18 ผลการสืบค้นโดยใช้ Cited Reference Search •CITED AUTHOR •CITED WORK •VOLUME •PAGE •YEAR

19 ตัวอย่างการสืบค้น จาก CITED REFERENCE •Cited Author ชื่อสกุลผู้แต่งความ ยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษรใช้ * ท้าย ตัวอักษรตัวที่ 15 ตามด้วยอักษรย่อชื่อ ต้นไม่เกิน 3 ตัวอักษร •Cited Work – สืบค้นจากชื่อวารสาร ให้ใช้ชื่อย่อ คลิก ดูชื่อย่อวารสารจากบัญชีรายชื่อ (Journal abbreviation list) ที่มีใน ฐานข้อมูล – สืบค้นจากชื่อหนังสือ พิมพ์ชื่อย่อคำ แรกของหนังสือ 2-3 ตัวอักษร ตามด้วย * – สิทธิบัตร - พิมพ์ชื่อเจ้าของสิทธิบัตรคน แรก / พิมพ์หมายเลขสิทธิบัตรที่ Cited Work / พิมพ์ปีพิมพ์ของงานที่ Cited Year

20 การสืบค้นโดยใช้ : Related Records • จะปรากฏบทความที่ เกี่ยวข้องกับบทความที่ ต้องการ และสามารถ คลิกไปดู Full Record ได้ • เมื่อคลิกดูบทความที่ ทำ Hypertext จะได้ บทความที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google