งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้นครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จากฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน ประกอบด้วย Library Catalog (OPAC) CU Reference Databases Image Databases

2 การสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore www.car.chula.ac.th
antiaging

3 ตัวอย่าง : Library Catalog
1 3 2 4

4 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog
บรรณานุกรม ที่มีการจัดเรียง (Results sorted)

5 บรรณานุกรมแบบย่อ ดูสถานที่และเลขหมู่ หรือ คลิกดูบรรณานุกรมแบบเต็ม

6 บรรณานุกรมแบบสมบูรณ์ : More info (Encore)
คลิกดูบรรณานุกรมแบบเต็มจาก Library Catalog ดูสถานที่และเลขหมู่

7 บรรณานุกรมแบบสมบูรณ์ : Classic catalog (OPAC)

8 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog
2. Faceted browsing

9 Faceted browsing : Refine by
จำแนกบรรณานุกรมจาก Library Catalog ดังนี้ search found in จำแนกข้อมูลตามเมนูการค้น : ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ผู้แต่ง format จำแนกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารการประชุม จุลสาร วิดีโอ ฯลฯ location จำแนกสถานที่ของห้องสมุดคณะ/สถาบัน ต่างๆ ในจุฬาฯ language จำแนกภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ publish date จำแนกปีพิมพ์ของทรัพยากรสารสนเทศ

10 Faceted browsing : Refine by

11 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog
3. Tag Clouds

12 Tag Clouds : Refine by Tag
แสดงหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำที่นำมาสืบค้น เช่น พิมพ์คำว่า Healthy จะพบคำที่เกี่ยวข้องคือ

13 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog
4. Recently Added

14 Recently added การแสดงรายชื่อบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องและเข้าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน 3 รายการล่าสุด (Recently catalogued)

15 เมนูที่น่าสนใจ

16 เมนูที่น่าสนใจ : 1. Request its : การจองหนังสือ
2. Community Tags : การกำหนดคำสำคัญหรือคำที่นิยมด้วยตนเอง 3. Add to cart : การนำส่งข้อมูล >>> >>>Create new list (My Millennium Login) เมนูที่ 1 และ 2 ต้องเข้าสู่ระบบตรวจสอบการเป็นสมาชิกห้องสมุดในจุฬาฯ โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และบาร์โค้ด

17 เมนูที่น่าสนใจ Request it : การจองหนังสือ

18 เมนูที่น่าสนใจ Community Tags : การกำหนดคำสำคัญหรือคำที่นิยม

19 Community Tags

20 เมนูที่น่าสนใจ Add to cart : การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ Email

21 เมนูที่น่าสนใจ Add to cart : การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ Email (ต่อ)

22 เมนูที่น่าสนใจ Add to cart : การนำส่งข้อมูลเข้าระเบียนประวัติผู้ใช้

23 My Millennium Login

24 My Millennium Login

25 My Millennium Login : My List

26 โปรดสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นที่จำแนกรายชื่อแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้ 2 แบบ คือ สืบค้นตามการจัดกลุ่มของแหล่งข้อมูล (Search by category) สืบค้นตามรายชื่อแหล่งข้อมูลที่สนใจทีละฐานข้อมูล (Search by resource)

27 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริการตอบคำถาม - Telephone : -


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google