งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบรายงาน ผลทางการเงินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการจัตุรัสจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบรายงาน ผลทางการเงินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการจัตุรัสจามจุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบรายงาน ผลทางการเงินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการจัตุรัสจามจุรี

2 “The Better Vision” ชื่อกลุ่ม รายชื่อหน่วยงานที่ ร่วมในทีม 1. นางสาวอรุณศรี สัณห์วิญญู ประธาน 2. นายพงษ์รัตน์ อัมพรพูลสุขเลขานุการ 3. นายปกาสิต พรหมปิ่นชมพูสมาชิก 4. นางสาวทิพย์รัตน์ โรยนรินทร์สมาชิก 5. นางสาวสุภาวดี เชื้อลิ้นฟ้าสมาชิก 6. นางสาวนุสดี เหลืองประดิษฐ์สมาชิก 7. นางสาวธนิษฐา ธรรมพานิชวงศ์สมาชิก 8. นางสาวไพริน โอษฐ์ศิริยานนท์สมาชิก

3 กระบวนการรายงานผลทางการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ระดับ รายละเอียดเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ กระบวนการที่นำมาพัฒนา ( VSM ) ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เนื่องจากปัจจุบันระบบรายงานผลประจำเดือนยังไม่ได้มุ่งเน้น ในการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการใน เชิงธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ระบบการรายงานผลยังไม่ได้เน้น ด้านการประมาณการรายได้และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ด้านต้นทุนแยกตามส่วนธุรกิจ ตลอดจน การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการ มีระบบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลที่ได้รับการยอมรับจาก ผู้บริหาร สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนดำเนินงาน ในอนาคตได้ เป้าหมายและตัวชื้วัด โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัส จามจุรี

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) ไม่มีระบบ รายงานที่ สนับสนุน การ ตัดสินใจ รูปแบบของแต่ละ รายงาน บุคลากรงาน ล้นมือ บุคลากรขาด ความชำนาญ บุคลากรไม่เพียงพอ ( ไม่ มี analyst) คอมพิวเตอร์ Software เน้นเก็บ ข้อมูลทางบัญชี ไม่มี ในรูป Business Bud get Act ual Forec ast ขาดการ ประมวลผล และ วิเคราะห์ ข้อมูล ขาด บุคลากร ขาด อุปกรณ์ ขาดความ พร้อมของ ข้อมูลและ ความ ถูกต้อง Cash or Accrual or both จำนวน & ประเภทของรายงานที่ ต้องส่งใน 1 เดือน โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัส จามจุรี

5 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุรากวิธีแก้ปัญหาผู้รับผิดชอบระยะเวลาเริ่ม ดำเนินการ ขาดการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำรูปแบบรายงาน - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ - Review ข้อมูล ตรวจสอบ - ผู้จัดการโครงการ - บัญชี - แผนกพัฒนาธุรกิจ เดือนมีนาคม ขาดบุคลากร - หาพนักงานผู้เชี่ยวชาญ - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการโครงการ - ฝ่ายทรัพยากร N.A. ขาดอุปกรณ์ - ออกแบบระบบให้เหมาะสม - จัดอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอ - ผู้จัดการโครงการ - ส่วนระบบสารสนเทศ N.A. ขาดความพร้อมของ ข้อมูลและความ ถูกต้อง - ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้อง กับรูปแบบรายงาน - Review ข้อมูล ตรวจสอบ - ผู้จัดการโครงการ - บัญชี - แผนกพัฒนาธุรกิจ เดือนมีนาคม สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

6 การดำเนินการการพัฒนาระบบ รายงานผลการเงินให้มีประสิทธิภาพ โครงการ จัตุรัส จามจุรี Training Test & calibrate Design report Review data Implement & expand

7 สรุปภาพการดำเนินงาน (MS Excel) Profit & Loss Cash Flow Balance Sheet Residence Office& Retail Working sheet Actual Forecast Valuation Report Rolling Forecast Actual Results NPV, IRR Financial Ratios KPIs Specific KPI template Data Template

8 DASHBOARD โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัส จามจุรี

9 DASHBOARD

10 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลทางการเงิน ที่นำเสนอผลในเชิงบริหาร โดยต้อง เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของการพัฒนา ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการปรับรูปแบบของการลงบัญชี ให้อยู่ในรูปแบบของ มาตรฐานสากล เพื่อให้การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบ เดียวกัน และสามารถจัดทำเป็น KPI ได้ 2. ควรขยายผลไปยังการทำรายงานในระดับปฏิบัติการ 3. ขยายผลไปยังส่วนบริหารกิจการอื่นได้ โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัส จามจุรี

11 ตารางกิจกรรมการรายงานผล รายเดือน 1 st WD 2 ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ใกล้ถึงกำหนดส่งงาน ประกอบด้วย 1. Actual results - ตัวเลข -Comment -Business Outlook 2. Rolling forecast (6 months) - ตัวเลข -Comment WD 5 Actual results - ตัวเลข -Comment WD 8 Rolling forecast - ตัวเลข 20 th Meeting (Teleconference) ส่งเมล์แจ้งเตือน ผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ใกล้ถึง กำหนดส่ง Early bird forecast ส่ง early bird forecast (Active month) 23 th Action Plan Weekly report On Friday


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบรายงาน ผลทางการเงินเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการจัตุรัสจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google