งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี

2 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี
ชื่อกลุ่ม “The Better Vision” รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมในทีม 1. นางสาวอรุณศรี สัณห์วิญญู ประธาน 2. นายพงษ์รัตน์ อัมพรพูลสุข เลขานุการ 3. นายปกาสิต พรหมปิ่นชมพู สมาชิก 4. นางสาวทิพย์รัตน์ โรยนรินทร์ สมาชิก 5. นางสาวสุภาวดี เชื้อลิ้นฟ้า สมาชิก 6. นางสาวนุสดี เหลืองประดิษฐ์ สมาชิก 7. นางสาวธนิษฐา ธรรมพานิชวงศ์ สมาชิก 8. นางสาวไพริน โอษฐ์ศิริยานนท์ สมาชิก

3 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี
กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) กระบวนการรายงานผลทางการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันระบบรายงานผลประจำเดือนยังไม่ได้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ระบบการรายงานผลยังไม่ได้เน้นด้านการประมาณการรายได้และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ด้านต้นทุนแยกตามส่วนธุรกิจ ตลอดจนการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการ เป้าหมายและตัวชื้วัด มีระบบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนดำเนินงานในอนาคตได้

4 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา) จำนวน & ประเภทของรายงานที่ต้องส่งใน 1 เดือน ขาดการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบของแต่ละรายงาน Cash or Accrual or both บุคลากรงานล้นมือ ขาดบุคลากร บุคลากรขาดความชำนาญ ไม่มีระบบรายงานที่สนับสนุนการตัดสินใจ บุคลากรไม่เพียงพอ (ไม่มี analyst) คอมพิวเตอร์ ขาดอุปกรณ์ Software เน้นเก็บข้อมูลทางบัญชี ไม่มีในรูป Business ขาดความพร้อมของข้อมูลและความถูกต้อง Budget Actual Forecast

5 ระยะเวลาเริ่มดำเนินการ
การวิเคราะห์ปัญหา สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ สาเหตุราก วิธีแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มดำเนินการ ขาดการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรูปแบบรายงาน จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Review ข้อมูล ตรวจสอบ - ผู้จัดการโครงการ - บัญชี - แผนกพัฒนาธุรกิจ เดือนมีนาคม ขาดบุคลากร - หาพนักงานผู้เชี่ยวชาญ - ฝ่ายทรัพยากร N.A. ขาดอุปกรณ์ ออกแบบระบบให้เหมาะสม - จัดอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอ - ส่วนระบบสารสนเทศ ขาดความพร้อมของข้อมูลและความถูกต้อง ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับรูปแบบรายงาน

6 การดำเนินการการพัฒนาระบบรายงานผลการเงินให้มีประสิทธิภาพ
Review data Design report Test & calibrate โครงการจัตุรัสจามจุรี Implement & expand Training

7 สรุปภาพการดำเนินงาน (MS Excel)
NPV, IRR Valuation Report Data Template Profit & Loss Residence Actual Financial Ratios Working sheet Rolling Forecast Balance Sheet Office& Retail Financial Ratios Forecast Cash Flow Actual Results Specific KPI template KPIs

8 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี
DashBOARD

9 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี
DashBOARD

10 โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี
ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลทางการเงิน ที่นำเสนอผลในเชิงบริหาร โดยต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการปรับรูปแบบของการลงบัญชี ให้อยู่ในรูปแบบของมาตรฐานสากล เพื่อให้การวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน และสามารถจัดทำเป็น KPI ได้ 2. ควรขยายผลไปยังการทำรายงานในระดับปฏิบัติการ 3. ขยายผลไปยังส่วนบริหารกิจการอื่นได้

11 ตารางกิจกรรมการรายงานผลรายเดือน
1st 20th 23th WD 2 WD 5 WD 8 Meeting (Teleconference) ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ใกล้ถึงกำหนดส่งEarly bird forecast Actual results ตัวเลข Comment ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง ใกล้ถึงกำหนดส่งงานประกอบด้วย 1. Actual results ตัวเลข Comment Business Outlook 2. Rolling forecast (6 months) Rolling forecast - ตัวเลข ส่ง early bird forecast (Active month) On Friday Weekly report Action Plan


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบรายงานผลทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการจัตุรัสจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google