งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็น ทหารเรือ. ทหารเป็นผู้สร้าง แผ่นดิน มิใช่เสพสุขจาก แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็น ทหารเรือ. ทหารเป็นผู้สร้าง แผ่นดิน มิใช่เสพสุขจาก แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็น ทหารเรือ

2 ทหารเป็นผู้สร้าง แผ่นดิน มิใช่เสพสุขจาก แผ่นดิน

3 ผู้นำหน่วยจะต้อง ยอมรับความจิรง กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมเสียสละตนเองเพื่อ ส่วนรวม

4

5 กรอบ ความคิด วัฒนธรรม เพศศึกษา การเลี้ยงดู ศาสนา ประสบการ ณ์ สภาวะ แวดล้อม

6 นิสัยคน ไทย รัก สงบ รัก สงบ เชื่อโชค ลาง เชื่อโชค ลาง ยอมตามผู้มี อำนาจ ยอมตามผู้มี อำนาจ ชอบ เบ่ง ชอบ เบ่ง ชอบรื่น เริง ชอบรื่น เริง ไม่ กระตือรือ ร้น ไม่ กระตือรือ ร้น สุกเอาเผา กิน สุกเอาเผา กิน กลัวเสีย หน้า กลัวเสีย หน้า มี เมตต า มี เมตต า กตัญ ญู กตัญ ญู อดท น อดท น เกรงใจ เกรงใจ เลือกงาน ทำ เลือกงาน ทำ

7

8 การเข้าใจบุคลิกภาพ เพื่อ เข้าใจผู้คน การเข้าใจบุคลิกภาพ เพื่อ เข้าใจผู้คน

9 หลักการพื้นฐานของ ผู้นำ  ก ารควบคุม ตนเอง ารเข้าใจ ผู้อื่น

10 หลักการทั่วไปของผู้นำ สร้างคุณลักษณะที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้น ในตนเอง เพื่อการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์

11 เสาหลักตั้งไม่ตรง แล้วขื่อแป จะตรงได้อย่างไร

12 จิตสำนึก การได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใด นำมาคิดไตร่ตรองจน เห็นชอบ แล้วปฏิบัติตามนั้น

13

14 ผู้นำ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น การ ตัดสินใจ หลักก าร ความเคย ชิน

15 การบริหารเวลา / ฝึก ตัดสินใจ เรื่องสำคัญ – เร่งด่วน ทำเอง ทันที เรื่องสำคัญ – ไม่ด่วนกำหนดเวลา ทำให้เสร็จ เรื่องไม่สำคัญ – เร่งด่วนให้คนที่ ไว้ใจได้ทำ เรื่องไม่สำคัญ – ไม่ด่วนทำหาก มีเวลาว่าง / ไม่ทำ

16 การใช้ความเป็นคนทั้ง 4 ด้าน อย่างฉลาด  ด้านร่างกาย : ควบคุมตนเอง ฝึกฝนจนเก่ง  ด้านสมอง : หาความรู้ เกิดความต้องการ เห็น โอกาส  ด้านจิตใจ : ควบคุมอารมณ์ เข้าใจผู้อื่น  ด้านจิตวิญญาณ : พลังด้านดี ยึดถือคุณค่า วินัย วิสัยทั ศน์ ความรู้สึก แรงกล้า คุณธร รม

17 คุณลักษณะผู้นำทาง ทหาร

18 สิ่งที่ทหารต้องการจาก ผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ มีความรู้ ความสามารถ สนใจความเป็นอยู่ ของพวกเขา สนใจความเป็นอยู่ ของพวกเขา มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีเหตุผล มีเหตุผล ชมเชยหากพวกเขา ทำดี ชมเชยหากพวกเขา ทำดี กร้าวแกร่ง แต่ ยุติธรรม กร้าวแกร่ง แต่ ยุติธรรม

19 ประสิทธิภาพของผู้นำ 1. ความสำเร็จ ของงาน 2. ความพอใจของ เพื่อนร่วมงาน

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็น ทหารเรือ. ทหารเป็นผู้สร้าง แผ่นดิน มิใช่เสพสุขจาก แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google