งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารเรือ

2 ทหารเป็นผู้สร้างแผ่นดิน
มิใช่เสพสุขจากแผ่นดิน

3 ผู้นำหน่วยจะต้อง ยอมรับความจิรง กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม

4

5 กรอบความคิด เพศศึกษา วัฒนธรรม การเลี้ยงดู สภาวะแวดล้อม ศาสนา
ประสบการณ์ ความเหมาะสม หลักการ ทัศนคติ ความถูกต้อง ความดี ค่านิยม ความเชื่อ

6 นิสัยคนไทย รักสงบ ชอบรื่นเริง เชื่อโชคลาง ไม่กระตือรือร้น
ยอมตามผู้มีอำนาจ สุกเอาเผากิน ชอบเบ่ง กลัวเสียหน้า มีเมตตา กตัญญู อดทน เกรงใจ เลือกงานทำ

7

8 การเข้าใจบุคลิกภาพ เพื่อเข้าใจผู้คน

9 หลักการพื้นฐานของผู้นำ
การควบคุมตนเอง การเข้าใจผู้อื่น

10 หลักการทั่วไปของผู้นำ
สร้างคุณลักษณะที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์

11 เสาหลักตั้งไม่ตรง แล้วขื่อแปจะตรงได้อย่างไร

12 จิตสำนึก การได้เรียนรู้พบเห็นสิ่งใด นำมาคิดไตร่ตรองจนเห็นชอบ แล้วปฏิบัติตามนั้น

13

14 ผู้นำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ หลักการ ความเคยชิน

15 การบริหารเวลา/ฝึกตัดสินใจ
เรื่องสำคัญ – เร่งด่วน ทำเองทันที เรื่องสำคัญ – ไม่ด่วน กำหนดเวลาทำให้เสร็จ เรื่องไม่สำคัญ – เร่งด่วน ให้คนที่ไว้ใจได้ทำ เรื่องไม่สำคัญ – ไม่ด่วน ทำหากมีเวลาว่าง / ไม่ทำ

16 การใช้ความเป็นคนทั้ง 4 ด้านอย่างฉลาด
วินัย ด้านร่างกาย : ควบคุมตนเอง ฝึกฝนจนเก่ง ด้านสมอง : หาความรู้ เกิดความต้องการ เห็นโอกาส ด้านจิตใจ : ควบคุมอารมณ์ เข้าใจผู้อื่น ด้านจิตวิญญาณ : พลังด้านดี ยึดถือคุณค่า วิสัยทัศน์ ความรู้สึกแรงกล้า คุณธรรม

17 คุณลักษณะผู้นำทางทหาร
1.ความซื่อสัตย์ 2.ความรู้ 3.ความกล้าหาญ 4.ความเด็ดขาด 5.ความไว้วางใจ 6.ความริเริ่ม 7.กาลเทศะ 8.ความยุติธรรม 9.ความกระตือรือร้น 10.ลักษณะท่าทาง 11.ความอดทน 12.ความไม่เห็นแก่ตัว 13.ความภักดี 14.วิจารณญาณ

18 สิ่งที่ทหารต้องการจากผู้นำ
มีความรู้ความสามารถ สนใจความเป็นอยู่ของพวกเขา มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีเหตุผล ชมเชยหากพวกเขาทำดี กร้าวแกร่ง แต่ยุติธรรม

19 ประสิทธิภาพของผู้นำ ความสำเร็จของงาน ความพอใจของเพื่อนร่วมงาน

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt เรารับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google