งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented reality object manipulation system ผู้จัดทำ นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented reality object manipulation system ผู้จัดทำ นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented reality object manipulation system ผู้จัดทำ นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง อาจารย์ ดร. นัทที นิภานันท์

2 System in brief

3 ภาพรวมงานใน ปัจจุบัน Hand feature extraction Stereo vision 3D Position Filter Physic engine Integration Structure planning Hand feature extraction Stereo vision 3D Position Filter Physic engine

4 Title สรุปความก้าวหน้า

5 งานที่ทำไป แล้ว Stereo vision Epipolar geometry

6 งานที่ทำไป แล้ว Stereo vision Correspondence problem

7 งานที่ทำไป แล้ว Stereo vision Reconstruction Triangulation

8 งานที่ทำไป แล้ว Camera calibration Intrinsic matrix Distortion matrix

9 งานที่ทำไปแล้ว Hand Segmentation – Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform

10

11 วิธีใหม่ที่จะใช้ ใช้ Marker ติดที่ปลายนิ้วทั้งห้า แล้ว detect หา marker แทนการหามือ เพื่อลด Noise ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฉากหลัง จึง กำหนดให้สีของ Marker แตกต่างจากสีของฉาก หลัง

12 วิธีใหม่ที่จะใช้ Smooth ภาพ เพื่อให้สามารถ detect ส่วนที่ ต้องการของภาพได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนระบบการเก็บข้อมูลภาพ จากระบบสี RGB เป็นระบบสี HSV

13 วิธีใหม่ที่จะใช้ ตรวจสอบค่าในแต่ละ pixel ว่ามีค่าอยู่ในช่วงที่ ต้องการหรือไม่ บันทึกค่าลงใน frame ที่สร้างขึ้นใหม่ – โดยถ้า pixel นั้นอยู่ในช่วงที่ต้องการบันทึกสีขาว – ถ้าอยู่นอกช่วงที่ต้องการ บันทึกสีดำ

14

15 งานที่กำลังทำอยู่ หา Connected Component – เพื่อให้รู้ว่าส่วนใดเป็น Noise หรือส่วนใดเป็น Marker ที่ต้องการ Algorithms – Two-pass

16 การหาจุดแทน Connected Component โดยสามารถทำได้ 2 วิธี – สร้างสี่เหลี่ยมล้อมรอบ Marker และเลือกจุด ศูนย์กลางของสี่เหลี่ยม – หาจุด Centroid ของ Connected Component

17 งานที่กำลัง ทำอยู่ Stereo function In OpenCV

18 งานที่จะทำใน อนาคต Integrated Program structure planning Calibrate with Matlab Find preferred camera property 3D Position Physic engine User interface

19 Title ปัญหา และ แผนงาน

20 ปัญหาในการทำงาน การใช้งาน C++ ความคุ้นเคยในการใช้งาน OpenCV Complex Algorithm

21 Gantt chart


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented reality object manipulation system ผู้จัดทำ นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google