งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE Electronic Voting System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE Electronic Voting System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-33 Electronic Voting System
โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ รหัสนักศึกษา อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.ดร.ดารณี หอมดี อ.จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

2 Agenda วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ภาพรวมของโครงการ บทสรุป
Demo โปรแกรม

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆในประเทศไทย ออกแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนาซอฟแวร์ควบคุมการทำงานของระบบ

4 ขอบเขตของโครงการ ระบบสามารถบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ ในการยืนยันตัวบุคคลก่อนการลงคะแนนได้ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆในประเทศไทยได้

5 ภาพรวมของโครงการ ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ( 4 โปรแกรม )
ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ( 4 โปรแกรม ) โปรแกรมการจัดการเลือกตั้ง โปรแกรมลงทะเบียน โปรแกรมยืนยันตนก่อนลงคะแนน โปรแกรมลงคะแนน

6 โปรแกรมลงทะเบียน การทำงานของโปรแกรม
โปรแกรมของระบบนี้จะใช้ทำหน้าที่ลงทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียนโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้ง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าจะกำหนดให้ทำการลงทะเบียนวันไหนและใช้ระยะเวลากี่วัน การทำงานของโปรแกรม - เจ้าหน้าที่ login - อ่านหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากบาร์โค้ดของบัตรประ จำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - นำหมายเลขที่ได้จากการอ่านบาร์โค้ดไปสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล - เมื่อได้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา เจ้าหน้าที่สามารถ แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้ - กดยืนยันการลงทะเบียน ข้อมูลที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล

7 โปรแกรมยืนยันตนก่อน โปรแกรมนี้จะใช้ตรวจสอบตัวตนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่จะทำการลงคะแนนในวันที่ทำการเลือกตั้ง การทำงานของโปรแกรม - เจ้าหน้าที่ login - อ่านค่าหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากบาร์โค้ดของบัตรประ จำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - นำหมายเลขที่ได้จากการอ่านบาร์โค้ดไปสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล - เมื่อได้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา เจ้าหน้าที่จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสแกนลาย นิ้วมือ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่มีในฐานข้อมูล - เจ้าหน้าที่กดปุ่ม อนุญาตให้ลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งได้

8 โปรแกรมลงคะแนนเลือกตั้ง โปรแกรมนี้จะรันที่คอมพิวเตอร์จอสัมผัสที่คูหาเลือกตั้ง ซึ่งโปรแกรมนี้จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง การทำงานของโปรแกรม - รับ input จากการสัมผัสหน้าจอ โดยการเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการ - เมื่อเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการแล้ว ก็กดปุ่มยืนยันการเลือกตั้ง - ระบบจะบันทึกคะแนนไปยังฐานข้อมูลในตารางคะแนนของผู้สมัคร พร้อมกันนั้นโปรแกรมก็จะสั่งให้ปริ้นต์กระดาษลงคะแนน

9 โปรแกรมจัดการการเลือกตั้ง
โปรแกรมในระบบนี้ใช้ในการบริหารการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด เริ่มตั้งแต่สร้างการเลือกตั้งขึ้นมา กำหนดวันเลือกตั้ง วันลงทะเบียน กำหนดสิทธิและหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึงการดูผลเลือกตั้งจากการเลือกตั้งที่ทำการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ฯลฯ

10 สรุปผลการดำเนินโครงการ
โครงการนี้ประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย สิ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วตอนนี้ได้โปรแกรมที่ทำงานได้บางส่วนเกือบสมบูรณ์จะเหลือแค่ในส่วนที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือ และนำฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมต่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สิ่งที่จะพัฒนาต่อในอนาคตก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือ และทำให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt COE Electronic Voting System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google