งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5 นายกิตติพงษ์ ลุนวงค์ รหัสนักศึกษา 503040760-6 1

2 Agenda  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ภาพรวมของโครงการ  บทสรุป  Demo โปรแกรม 2

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งต่างๆใน ประเทศไทย ออกแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนา ซอฟแวร์ควบคุมการทำงานของระบบ 3

4 ขอบเขตของโครงการ ระบบสามารถบันทึกข้อมูลและลายนิ้วมือของ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อใช้ ในการยืนยันตัว บุคคลก่อนการลงคะแนนได้ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง แบบออนไลน์ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้ง ต่างๆในประเทศไทยได้ 4

5 ภาพรวมของโครงการ ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ( 4 โปรแกรม ) โปรแกรมการจัดการเลือกตั้ง โปรแกรมลงทะเบียน โปรแกรมยืนยันตนก่อนลงคะแนน โปรแกรมลงคะแนน 5

6 โปรแกรมลงทะเบียน โปรแกรมของระบบนี้จะใช้ทำหน้าที่ลงทะเบียน ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียน โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้ง ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับว่าจะกำหนดให้ทำการลงทะเบียนวันไหนและ ใช้ระยะเวลากี่วัน การทำงานของโปรแกรม - เจ้าหน้าที่ login - อ่านหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากบาร์โค้ดของบัตรประ จำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - นำหมายเลขที่ได้จากการอ่านบาร์โค้ดไปสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล - เมื่อได้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา เจ้าหน้าที่สามารถ แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้ - กดยืนยันการลงทะเบียน ข้อมูลที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล 6

7 โปรแกรมยืนยันตนก่อน โปรแกรมนี้จะใช้ตรวจสอบตัวตนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่จะทำการลงคะแนนในวันที่ทำการเลือกตั้ง การทำงานของโปรแกรม - เจ้าหน้าที่ login - อ่านค่าหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากบาร์โค้ดของบัตรประ จำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - นำหมายเลขที่ได้จากการอ่านบาร์โค้ดไปสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล - เมื่อได้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา เจ้าหน้าที่จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสแกนลาย นิ้วมือ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่มีในฐานข้อมูล - เจ้าหน้าที่กดปุ่ม อนุญาตให้ลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งได้ 7

8 โปรแกรมลงคะแนนเลือกตั้ง โปรแกรมนี้จะรันที่คอมพิวเตอร์จอสัมผัสที่คูหา เลือกตั้ง ซึ่งโปรแกรมนี้จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง การทำงานของโปรแกรม - รับ input จากการสัมผัสหน้าจอ โดยการเลือก หมายเลขผู้สมัครที่ต้องการ - เมื่อเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการแล้ว ก็กด ปุ่มยืนยันการเลือกตั้ง - ระบบจะบันทึกคะแนนไปยังฐานข้อมูลในตาราง คะแนนของผู้สมัคร พร้อมกันนั้นโปรแกรมก็จะสั่งให้ป ริ้นต์กระดาษลงคะแนน 8

9 โปรแกรมจัดการการเลือกตั้ง โปรแกรมในระบบนี้ใช้ในการบริหารการจัดการ เลือกตั้งทั้งหมด เริ่มตั้งแต่สร้างการเลือกตั้งขึ้นมา กำหนดวันเลือกตั้ง วันลงทะเบียน กำหนดสิทธิและหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึง การดูผลเลือกตั้งจากการเลือกตั้งที่ทำการเลือกเสร็จสิ้น แล้ว ฯลฯ 9

10 โครงการนี้ประกอบด้วย 4 โปรแกรมย่อย สิ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วตอนนี้ได้โปรแกรมที่ทำงาน ได้บางส่วนเกือบสมบูรณ์จะเหลือแค่ในส่วนที่เกี่ยวกับ ลายนิ้วมือ และนำฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมต่อให้ เป็นระบบที่สมบูรณ์ สิ่งที่จะพัฒนาต่อในอนาคตก็จะดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวกับลายนิ้วมือ และทำให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด สรุปผลการดำเนินโครงการ 10


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ โดย นางสาวรัชนี แสงกระจาย รหัสนักศึกษา 503040252-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google