งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่น อากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ • ภาพรวมของโครงการ • แผนงานที่ได้ ดำเนินการแล้ว • แผนงานที่จะ ดำเนินการต่อไป • สรุป 2

3 ภาพรวมของโครงการ 3 • ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการ ตารางสอนของภาควิชา • จัดทำตารางสอนในช่วงก่อนเปิดภาค การศึกษา • แก้ไขตารางสอนในช่วงการลงทะเบียน • จัดพิมพ์รายงานต่างๆ •Web Application •PHP •MySQL

4 แผนงานที่ได้ดำเนินการแล้ว 4 • ออกแบบ Data Flow Diagram • ออกแบบฐานข้อมูล • สร้าง Flow Chart • ออกแบบ User Interface

5 Data Flow Diagram 5

6 6 สำนักทะเบียน สำนักทะเบียน คณะ ภาควิชา

7 7

8 8 คณะ ภาควิชา

9 9 สำนักทะเบียน ภาควิชา

10 10 สำนักทะเบียน ภาควิชา

11 User Interface 11

12 แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป 12 • ศึกษาและพัฒนา Algorithm ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดการ ตารางสอน • พัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ตามความ ต้องการ • ปรับปรุง User Interface • ทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของ ภาควิชา • แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ เหมาะสม

13 สรุป 13 ส่วนที่ได้ดำเนินการ แล้ว ส่วนที่จะทำการ ดำเนินการต่อไป

14 สรุป 14

15 Q&A Thank You 15


ดาวน์โหลด ppt COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google