งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท
Virtual Whiteboard With Wiimote ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท

2 With Wiimote Virtual Whiteboard ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท
แก้เอาชื่อนักศึกษาขึ้นก่อน อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล รหัส นางสาวพีรดา ปรีชากุล รหัส นักศึกษา อ.ดร.วสุ เชาว์พานนท์

3 Agenda With Wiimote Virtual Whiteboard หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
การพัฒนาโครงการ การทดสอบโปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

4 หลักการและเหตุผล With Wiimote Virtual Whiteboard
การสอนหรือการนำเสนองานต่างๆอาจมีการใช้ - ชอล์กเขียนกระดาน - ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด - เครื่องฉายภาพ - อื่นๆ ข้อเสีย - ต้องมีการควบคุมอยู่กับตัวเครื่องตลอดเวลา - จำกัดรูปแบบของการสอน หรือนำเสนอ ปัจจุบันการสอนหรือการนำเสนองานต่างๆอาจมีการใช้ ชอล์กเขียนกระดาน, ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด, เครื่องฉายภาพ และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการสอนหรือนำเสนอ แต่ยังคงต้องมีการควบคุมอยู่กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นการจำกัดรูปแบบของการสอนหรือนำเสนอ เพราะไม่ได้มีการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้รับฟังมากเท่าที่ควร และในการเขียนกระดานไวท์บอร์ดต้องใช้ทั้งปากกาไวท์บอร์ดและกระดานไวท์บอร์ด และกระดานไวท์บอร์ดจะมีพื้นที่ในการติดตั้งอยู่มาก

5 หลักการและเหตุผล With Wiimote Virtual Whiteboard
โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อ พัฒนาไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท จำลองไวท์บอร์ดโดยใช้วีโมทเป็นตัวจับการเคลื่อนไหวของ ใ...หลอดอินฟราเรด และใช้โปรเจคเตอร์เป็นตัวฉายภาพจาก .…คอมพิวเตอร์ ทำให้การสอนหรือการนำเสนอมีการพัฒนาที่ต่างไปจากเดิม ช่วยเพิ่มความสนใจในการรับฟังให้มากขึ้น

6 1 2 3 With Wiimote วัตถุประสงค์ Virtual Whiteboard
เพื่อสร้างไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมทที่สามารถ ใช้งานกับโปรเจคเตอร์ได้ 2 เพื่อสร้างโปรแกรมอ่าน และวิเคราะห์ตำแหน่งที่อ่านได้จากวีโมท 3 เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับใช้งานวีโมทในงานนำเสนอ

7 1 2 การพัฒนาโครงการ With Wiimote Virtual Whiteboard การพัฒนาฮาร์ดแวร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การพัฒนาฮาร์ดแวร์ 2. การพัฒนาซอฟต์แวร์

8 1 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ With Wiimote Virtual Whiteboard
การพัฒนาปากกาอินฟราเรด การพัฒนาฮาร์ดแวร์ตัวแรกคือ ปากกาอินฟราเรด ปากกาอินฟราเรดจะประกอบไปด้วยหลอดอินฟราเรดฝั่งส่ง 1 หลอดและสวิตซ์กดติดปล่อยดับ 1 อันส่วนแบตเตอรี่ 1.5 volts 1 ก้อน ซึ่งปากกาอินฟราเรดจะทำหน้าที่เป็นพ้อยเตอร์แทนเมาส์

9 2 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ With Wiimote Virtual Whiteboard
การพัฒนาเซนเซอร์บาร์ ฮาร์ดแวร์ตัวที่ 2 คือ เซนเซอร์บาร์ โดยเซนเซอร์บาร์จะใช้หลอดอินฟราเรดประมาณ 4-5 หลอด และใช้แรงดันไฟฟ้าจาก port USB ซึ่งก็คือ 5 volts จะใช้ติดอยู่ที่ล่างฉากรับภาพ ตรงบริเวณกึ่งกลางโดยจะทำหน้าที่เปล่งแสงอินฟราเรดให้วีโมทตรวจจับ

10 การพัฒนาซอฟต์แวร์ With Wiimote Virtual Whiteboard
พัฒนาจากโปรแกรมทดสอบไลบราลี่ ส่วนต่อไปเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่คือหน้าตาของโปรแกรมทดสอบไลบรารี่ก่อนการพัฒนา และนี่คือหน้าตาของโปรแกรมหลังจากพัฒนาแล้ว

11 1 การพัฒนาซอฟต์แวร์ With Wiimote Virtual Whiteboard
การพัฒนาการใช้งานในการสอน การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานในการสอน โดยการออกแบบเป็นดังรูปคือ ใช้ปากกาอินฟราเรดเพื่อเขียนสิ่งต่างๆ ลงบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือน

12 การพัฒนาการ Calibration
Virtual Whiteboard With Wiimote การพัฒนาการ Calibration สิ่งแรกที่พัฒนาคือ การ calibration โดยการ calibration มีวิธีการดังนี้ …. ซึ่งการ calibration จะเป็นการปรับตำแหน่งของเมาส์บนฉากรับภาพให้ตรงกับตำแหน่งของปากกาอินฟราเรด

13 With Wiimote Virtual Whiteboard
การพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรด ต่อไปการพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรด หลังจากการทำ calibrationแล้ว เมื่อกดปุ่มที่ปากกาอินฟราเรดและวีโมทตรวจจับได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเมาส์คลิกซ้าย

14 2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ With Wiimote Virtual Whiteboard
การพัฒนาส่วนของการใช้งานในการนำเสนอ การพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของการใช้งานในการนำเสนอ ผู้นำเสนอจะต้องถือวีโมทไว้กับตัว ส่วนเซนเซอร์บาร์จะถูกติดอยู่ที่ใต้ฉากรับภาพ บริเวณกึ่งกลางโดยที่ผู้สอนสามารถกดปุ่มบนวีโมทเพื่อเปลี่ยนหน้าสไลด์หรืออื่นๆ ได้ตามแต่ตั้งค่าไว้

15 With Wiimote Virtual Whiteboard
การพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรดจากเซนเซอร์บาร์ การตรวจจับแสงอินฟราเรดจากเซนเซอร์บาร์ ในการพัฒนาผู้นำเสนอไม่ต้องทำการ calibration เหมือนการใช้งานปากกาอินฟราเรด เพียงแต่หัน CMOS Image sensor ของวีโมทเข้าหาเซนเซอร์บาร์เท่านั้น ซอฟต์แวร์ก็จะทำการตรวจจับแสงอินฟราเรดและแมพกับตำแหน่งของเมาส์ให้

16 With Wiimote Virtual Whiteboard การพัฒนาการตรวจจับการกดปุ่มบนวีโมท
การพัฒนาการตรวจจับการกดปุ่มบนวีโมท การพัฒนาจะใช้ไลบรารี่ช่วยตรวจจับ ว่าวีโมทถูกกดปุ่มใดอยู่ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังภาพเพื่อตั้งค่าปุ่มต่างๆ ของวีโมทให้จับคู่กับเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้ จากนั้นสามารถกดปุ่ม save เพื่อบันทึกค่า และสามารถกดปุ่ม Default เพื่อเรียกคืนค่าเริ่มต้นได้

17 With Wiimote Virtual Whiteboard การพัฒนาการตรวจจับการกดปุ่มบนวีโมท
สมมติตั้งค่าปุ่ม Left Button ของวีโมทให้จับคู่กับปุ่ม z บนคีย์บอร์ด จากนั้นเมื่อทดสอบกดปุ่ม Left buttonดู ปรากฏว่ามีตัว z ขึ้นที่ notepad

18 With Wiimote Virtual Whiteboard การพัฒนาการใช้งาน acceleration sensor
การพัฒนาการใช้งาน acceleration sensor สามารถเปิดใช้งานได้โดยกดที่ปุ่มลบบนวีโมท จากนั้นสามารถเคลื่อนที่วีโมทเพื่อให้ความเร่งของวีโมทเพิ่มจะทำให้เมาส์ขยับได้ จากนั้นทดสอบเขียนบนโปรแกรมpaint

19 With Wiimote Virtual Whiteboard การพัฒนาการใช้งาน gesture
การพัฒนา gesture สามารถเปิดใช้งานได้ โดยติ๊กที่ check box Gesture จากนั้นฟังก์ชันจะรอตรวจจับการกดปุ่ม B ที่วีโมทและตรวจจับความเร่งให้ถึงจุดที่กำหนด

20 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ
Virtual Whiteboard With Wiimote พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 1

21 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ
Virtual Whiteboard With Wiimote พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 2

22 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ
Virtual Whiteboard With Wiimote พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 3

23 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ
Virtual Whiteboard With Wiimote พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 4

24 Virtual Whiteboard การทดสอบโปรแกรม With Wiimote

25 1 2 3 ปัญหาและอุปสรรค With Wiimote Virtual Whiteboard
โปรแกรมทดสอบไลบรารี่ที่ให้มากับตัวไลบรารี่ของวีโมท ไม่สามารถนำไฟล์นามสกุล (.exe) ไปรันเองได้ 2 การออกแบบ User Interface ต้องมีการแก้ไขอยู่หลายครั้ง 3 ปัญหา Cross-thread operation not valid 1. การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ไลบรารี่ของวีโมท เมื่อใช้โปรแกรมทดสอบไลบรารี่ที่ให้มากับตัวไลบรารี่ของวีโมท ไม่สามารถนำไฟล์นามสกุล (.exe) ไปรันเองได้ ต้องใช้ visual studio ในการรัน จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าถ้าจะใช้งานโปรแกรมต้องใช้ visual studio มารัน ดังนั้นจึงต้องสร้างโปรเจคขึ้นใหม่ ไม่สามารถใช้โปรแกรมทดสอบไลบรารี่มาพัฒนาต่อได้ และใช้การเพิ่ม reference ที่เป็นไฟล์นามสกุล (.dll) แทน 2. การออกแบบ User Interface ต้องมีการแก้ไขอยู่หลายครั้งเนื่องจากการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเข้าไปทำให้ต้องปรับเปลี่ยน User Interface อยู่ตลอดเวลาและอีกเหตุผลหนึ่งคือตัว User Interfaceเองไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้เต็มที่ ซึ่งได้ให้ผู้ใช้ลองทดสอบดูและจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม 3. ในการเขียนโปรแกรมจะพบปัญหา Cross-thread operation not valid คือปัญหาที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนค่า properties ของ UI Control เช่น label , check box หรือ button เป็นต้น ในการแก้ปัญหาก็ใช้การสร้าง delegate แล้วเรียกใช้ตรงที่เกิดปัญหา

26 สรุปผลโครงการ With Wiimote Virtual Whiteboard
ได้ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท ที่สามารถใช้งานกับโปรเจคเตอร์ได้

27 สรุปผลโครงการ With Wiimote Virtual Whiteboard
ได้โปรแกรมอ่านวิเคราะห์ตำแหน่งของปากกา

28 สรุปผลโครงการ With Wiimote Virtual Whiteboard
ได้โปรแกรมสำหรับใช้งานวีโมทในงานนำเสนอ

29 1 2 ข้อเสนอแนะ With Wiimote Virtual Whiteboard
ควรศึกษาการออกแบบอินเตอร์เฟสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 2 ควรศึกษาการนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับวีโมทได้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในโครงการต่อไป

30 Q&A With Wiimote Virtual Whiteboard
คับอาจารย์หรือเพื่อนๆ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามอะไรไหมคับ


ดาวน์โหลด ppt ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของวีโมท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google