งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development) : การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ อสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development) : การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ อสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development) : การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ อสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เน้นความเชี่ยวชาญ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่มีการบูรณาการเรื่องที่อยู่อาศัย กับ การวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าด้วยกัน

3 เปิดสอน 2 ช่วงเวลา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนทั้งภาคเวลาราชการ และ ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลาที่ เหมาะสม

4 มีการเรียนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต มีนิสิตที่ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ ประเทศ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development) : การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและ อสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google