งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development)
: การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เน้นความเชี่ยวชาญ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่มีการบูรณาการเรื่องที่อยู่อาศัย กับ การวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าด้วยกัน

3 หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนทั้งภาคเวลาราชการ และ
เปิดสอน 2 ช่วงเวลา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนทั้งภาคเวลาราชการ และ ภาคนอกเวลาราชการ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

4 มีการเรียนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
มีนิสิตที่ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Housing Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google