งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายรัฐประศาสน ศาสตร์ เสนอ อ. วีระศักดิ์ เครือ เทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายรัฐประศาสน ศาสตร์ เสนอ อ. วีระศักดิ์ เครือ เทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบข่ายรัฐประศาสน ศาสตร์ เสนอ อ. วีระศักดิ์ เครือ เทพ

3 นำเสนอโดย นายวศิน มณี รัตน์ (A bs) เลขทะเบียน 4741639624 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 ประโยชน์ที่คาดว่าผู้อ่านจะ ได้รับจากงานชิ้นนี้  มองเห็นภาพคร่าวๆของรัฐประศาสน ศาสตร์  ได้รับทราบถึงคำนิยามของรัฐ ประศาสนศาสตร์ในมุมมองต่างๆ  ได้รับรู้ว่านิยามใดที่ผู้เขียนต้องการ นำเสนอ  สามารถเห็นตัวอย่างในการนำ ทฤษฎีของรัฐประศาสนศาสตร์ไป ประยุกต์ใช้ในโลกปฏิบัติ

5 รัฐประศาสนศาสตร์คือ อะไร ? ความหมา ยเดิมๆ การศึกษาการบริหารราชการ ความหมายแคบไปรึ ป่าวนะ ??

6 ความหมายใหม่ๆ การศึกษาในทุกเรื่องที่จำเป็นต้อง ใช้ในการบริหารงานราชการ เพื่อ ผลประโยชน์สาธารณะ ความหมายใหม่นี้ เจ๋งจริงๆ !!

7 การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์  ศึกษาทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ทำให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็นลักษณะของสห สาขาวิชา  ศึกษาหาวิถีทางที่ทำให้การบริหารภาครัฐ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด  มองปัญหาของระบบราชการ แล้วนำมา ศึกษาหาทางแก้ไข นำไปสู่ รัฐประศาสน ศาสตร์ในโลกปฏิบัติ

8 การปฏิรูประบบราชการในทศวรรษ นี้ แนวคิดทาง เศรษฐศาสตร์ ลดงบประมาณ, บุคลากร ดึงเอกชนเข้ามา ทำงานแทนภาครัฐ แนวคิดการ บริหาร ลดการควบคุมจาก ส่วนกลาง, เน้นที่ผลงาน แบ่งหน่วยงานออกเป็น ส่วนย่อย แนวคิดประชารัฐ และกฎหมาย มหาชน บริหารระบบด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้ มีกฎหมายควบคุม

9 จากการใช้องค์ความรู้ในหลายๆ สาขาวิชานี้เอง อาจจะทำให้เกิด ความขัดแย้งในตัวของมันเอง แต่ก็สามารถเชื่อมโยงหลาก ความคิดเหล่านี้ได้ด้วยคำว่า

10 ด้วยจุดมุ่งหมายอันเดียวกันของ นักรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคน ที่ มุ่งคำว่า ผลประโยชน์ ของสังคม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า การหาขอบข่าย ของรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ค่อยมี ความจำเป็นมากนัก

11 The End


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายรัฐประศาสน ศาสตร์ เสนอ อ. วีระศักดิ์ เครือ เทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google