งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th จักรพรรดิ คังซี วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - รำไพ พรรณี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th จักรพรรดิซุ่ นจื่อ วางรากฐาน การปกครอง ไว้เป็นอย่างดี จักรพรรดิซุ่นจื่อ

3 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th จักรพรรดิคั งซี สืบทอดราช บัลลังก์ ท่ามกลาง วิกฤตการณ์ รอบด้าน จักรพรรดิคังซี

4 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th พระชนนีเสี้ยว จวงเหวิน

5 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th ดินแดนแผ่นดินจีนยุคราชวงศ์เซ็ง

6 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th จักรพรรดิคัง ซีมีความ ขยันหมั่นเพี ยร ในการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรร ม ทั้งของ ตะวันออก และตะวันตก คังซีอ่านหนังสือ มากที่สุดของ พระมหากษัตริย์จีน

7 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th จักรพรรดิคังซีเป็น พระมหากษัตริย์ที่ ครองราชย์ได้ยาวนาน ที่สุด ในประวัติศาสตร์จีนและ ผู้นำการปฏิรูประบบ การศึกษา ตลอดจนระบบ ราชการจีน

8 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th บทบาทของ จักรพรรดิคังซี ใน ประวัติศาสตร์ จีนต่างฝ่าย ต่างมี ความเห็นที่ แตกต่างกัน พระราชโองการ จักรพรรดิคังซี

9 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th ชนเผ่า แมนจู ใช้กำลัง เพียง 120,000 คน ล้ม ราชวงศ์ห มิง ได้ อย่างไร? ลัทธิหรู เป็นเพียง เครื่องมือ

10 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th จักรพรรดิ คังซีต้อง เลือกย่ง เจิง เพราะ เป็น ผู้เข้มแข้ง จักรพรรดิย่ง เจิง

11 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th ชนชั้น ปกครอง ราชวงศ์ชิง เป็นผู้ ทำลาย หรือผู้ ส่งเสริม อารยะธรรม จีน ? เงินตรายุคคังซี

12 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th เป็น ความ เจริญก้ าวหน้า หรือ ถอย หลัง เข้า คลอง ทาง ประวัติ ศาสตร์ ? ภาพเขียนจักรพรรดิคัง ซีกับม้ารบ

13 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร 0-2255-1760 E-mail: ias@chula.ac.th Website: http://www.csc.ias.chula.ac.th ภายใต้ การ ปกครอง ของชน เผ่า แมนจู 300 ปี นับเป็น เคราะห์ ร้าย ของ ประเทศ จีน ภาพเขียนคังซี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-7416 โทรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google