งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chulalongkorn University 11 ระบบประกันคุณภาพและ ระบบเอกสารของ คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนณุภา สุภเวชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chulalongkorn University 11 ระบบประกันคุณภาพและ ระบบเอกสารของ คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนณุภา สุภเวชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chulalongkorn University 11 ระบบประกันคุณภาพและ ระบบเอกสารของ คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนณุภา สุภเวชย์

2 Chulalongkorn University จากอดีต... สู่ปัจจุบัน 2

3 Chulalongkorn University จากอดีต... สู่ปัจจุบัน สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพทาง วิชาการในการประชุมครั้งที่ 576 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะอักษรศาสตร์ก็ได้ดำเนินการตามระบบที่กำหนดขึ้นในขณะนั้นใน ด้านต่าง ๆ หลายด้าน และได้ใช้มาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับ หน่วยงานด้านการเรียนการสอน: CU-QA 84.1 เป็นมาตรฐานสำหรับ ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์ตามมติ คณะกรรมการอำนวยการการประกันคุณภาพคณะอักษรศาสตร์ในการ ประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา 3

4 Chulalongkorn University 4

5 5

6 6

7 7

8 วิธีการตรวจ ตรวจแฟ้มและเอกสาร ถ้าพบจุดบกพร่องแต่ไม่มาก ให้ Finding Sheet ถ้าพบข้อควรปรับปรุง ให้ ใบ CAR เป็นยุคที่คณะฯ เริ่มมีระบบแฟ้ม 8

9 Chulalongkorn University 9

10 จากอดีต... สู่ปัจจุบัน ต่อมาในปี 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพดังกล่าวโดยผนวกรวม มาตรฐาน CU-QA 84.1 84.2 84.3 และ 84.4 เข้าด้วยกันจนเหลือระบบเพียงหนึ่งเดียวในชื่อระบบ ประกันคุณภาพ มาตรฐาน CU-QA 84 10

11 Chulalongkorn University 11 Continuous Improvement แนวคิดการประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA CU-RQA CU-SsQA CU-SaQA มาตรฐาน CU-QA 84 CU-QA 84.1 CU-QA 84.2 CU-QA 84.3 CU-QA 84.4 QMR Organization Chart Classify Clarify Communication Consistency Requirement QA System Documentation KPI Int. & Ext. Auditing-Assessment Auditor /IQAPM-Assessor CAR จากอดีต Quality Policy Quality Objective / Target Form Record & Others WI PMPM QM Quality Manual : Why Procedure Manual : What Who When Where Work Instructions : How QA System Documentation CU-QA

12 Chulalongkorn University 12 CU Quality Model & QA System มาตรฐาน CU-QA 84 CU-CQA CU-RQA CU-SsQA CU-SaQA มองย้อน จากอดีต เดินทางสู่ปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต Activity/Function Viewpoint

13 Chulalongkorn University 13 ประเภท ขอบเขต หน้าที่ของแต่ ละระบบ และผู้รับผิดชอบแต่ละระบบในระดับหน่วยงาน

14 Chulalongkorn University 14 CU Quality Model : KQI & KRI 15KQI & 8KRI 20KQI & 4KRI 18KQI 10KRI Key Quality Indicator Key Risk Indicator ตัวชี้วัดคุณภาพ (Key Quality Indicator) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)

15 Chulalongkorn University วิธีการตรวจ ตรวจแฟ้มและเอกสาร ถ้าพบจุดบกพร่องแต่ไม่มาก ให้ Finding Sheet ถ้าพบข้อควรปรับปรุง ให้ ใบ CAD ตรวจทุกหน่วยงาน (ถึงระดับภาควิชา) 15

16 Chulalongkorn University 16

17 Chulalongkorn University จากอดีต... สู่ปัจจุบัน ในปี 2551 สกอ. กำหนดชุดตัวชี้วัด สกอ. และให้เริ่ม ตรวจกับข้อมูลรอบปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84 โดยลด-รวม ตัวชี้วัด โดยบางตัว มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ จากตัวชี้วัด KQI+KRI 6 ฐาน 29 ตัวชี้วัด  เอาออก 8  มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ 4  ตัวชี้วัดที่เหลือ มหาวิทยาลัยเทียบเคียงกับตัวชี้วัด สกอ. ให้อีก 9 ตัว (เก็บข้อมูลทีเดียว ตรวจได้ 2 ระบบ) 17

18 Chulalongkorn University 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ.ร.ก.พ.ร. สมศ. สกอ. CU-QA คณะอักษร คณะ xxx

19 Chulalongkorn University ระบบประกันคุณภาพในปัจจุบัน และ จำนวนตัวชี้วัด CU-QA (4 เสา 6 ฐาน)  4 เสา  การเรียนการสอน  การวิจัย  บริการวิชาการ (23)  บริการและสนับสนุน (24)  6 ฐาน  ก.บริหารจัดการหน่วยงาน (6)  (4)  ก.บริหารสารสนเทศและความรู้(4)  (3)  ก.บริหารสินทรัพย์และกายภาพ (2)  ก.บริหารทรัพยากรบุคคล (6)  (5)  ก.บริหารงบประมาณและการเงิน (3)  (2)  ก.ตรวจติดตามการป้องกันและการรับมือ (8)->(5) ฐาน 29  21 ตัว + 2 เสา สกอ. (9 องค์ประกอบ )  ปรัชญา ปณิธาน ฯ (2)  การเรียนการสอน (13)  กิจกรรมพัฒนานิสิตฯ (2)  การวิจัย (5)  การบริการวิชาการแก่สังคม (5)  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3)  การบริหารและการจัดการ (9)  การเงินและงบประมาณ (2)  ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ (3) รวม 44 41 ตัวชี้วัด (++) ข้อมูลสถิติพื้นฐาน CDS (Common Dataset) 174 ตัว 19

20 Chulalongkorn University จำนวนตัวชี้วัด CU-QA (4 เสา 6 ฐาน)  4 เสา  การเรียนการสอน  การวิจัย  บริการวิชาการ (23)  บริการและสนับสนุน (24)  6 ฐาน  ก.บริหารจัดการหน่วยงาน (6)  (4)  ก.บริหารสารสนเทศและความรู้(4)  (3)  ก.บริหารสินทรัพย์และกายภาพ (2)  ก.บริหารทรัพยากรบุคคล (6)  (5)  ก.บริหารงบประมาณและการเงิน (3)  (2)  ก.ตรวจติดตามการป้องกันและการรับมือ (8)->(5) ฐาน 29  21 ตัว + 2 เสา 20 ภาควิชา/หน่วยงานที่มีหลักสูตร ผู้รับตรวจ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์การแปล หอพระไตรปิฎก หน่วยงานในส่วนกลางคณะ วางแผน, ประกัน (รวบรวมจากทุก นง.), มหาวิทยาลัย การเงิน ประกัน ( รวบรวมจากทุก นง.), ศูนย์คอมฯ มหาวิทยาลัย, การเงิน การเงิน บุคคล ประกันฯ มหาวิทยาลัย การเงิน วางแผน ประกันฯ มหาวิทยาลัย ทุกเสา - ฐาน ต้องรายงานข้อมูลในรายงานประจำปีทุกปี แต่ในแต่ละปี จะตรวจ 2 เสา / ฐาน

21 Chulalongkorn University 21

22 Chulalongkorn University 22

23 Chulalongkorn University จำนวนตัวชี้วัด สกอ. (9 องค์ประกอบ )  ปรัชญา ปณิธาน ฯ (2)  การเรียนการสอน (13)  กิจกรรมพัฒนานิสิตฯ (2)  การวิจัย (5)  การบริการวิชาการแก่สังคม (5)  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3)  การบริหารและการจัดการ (9)  การเงินและงบประมาณ (2)  ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ (3) รวม 44 41 ตัวชี้วัด (++) ข้อมูลสถิติพื้นฐาน CDS (Common Dataset) 174 ตัว 23 วางแผน ผู้รับตรวจ วิชาการ กิจการนิสิต วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ กิจการนิสิต บริหาร บริหาร/วางแผน ประกันคุณภาพ

24 Chulalongkorn University ข้อมูลที่ตรวจ ข้อมูลสถิติพื้นฐาน (CDS) จำนวนตัวชี้วัด SDA จำนวนหลักสูตร จำนวนนิสิต จำนวนอาจารย์ จำนวนเงินวิจัย / publication จำนวน citation จำนวนโครงการบริการวิชาการ จำนวนกิจกรรมสำหรับนิสิต จำนวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งบประมาณและการใช้จ่าย ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) คะแนนส่วนหนึ่ง มาจากข้อมูลพื้นฐาน อีกส่วนหนึ่งมา จากเอกสารหลักฐาน ปรัชญา ปณิธาน ฯ (2) [cds 1 ตัว] การเรียนการสอน (13) [cds 8 ตัว] กิจกรรมพัฒนานิสิตฯ (2) [cds 1 ตัว ใช้ประกอบ ] การวิจัย (5) [cds 3 ตัว] การบริการวิชาการแก่สังคม (4) [cds 3 ตัว] การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (1) การบริหารและการจัดการ (9) [cds 1 ตัว] การเงินและงบประมาณ (2) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3) 24 174 ตัว 41 ตัวชี้วัด (++)

25 Chulalongkorn University 25 ข้อมูลที่ตรวจที่มาจากภาควิชา / หน่วยงาน

26 Chulalongkorn University 26 ข้อมูลที่ตรวจที่มาจากภาควิชา / หน่วยงาน

27 Chulalongkorn University 27

28 Chulalongkorn University 28

29 Chulalongkorn University 29 เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2552

30 Chulalongkorn University 30

31 Chulalongkorn University 31 ภาควิชา / หน่วยงานอื่นๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์คณะฯ

32 Chulalongkorn University 32

33 Chulalongkorn University 33

34 Chulalongkorn University ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ รวบรวม 34

35 Chulalongkorn University ข้อมูลระบบ Daily KPI เริ่ม 1 มิ. ย. 53 กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ 400 รายการ  เป็นข้อมูลจากที่ภาควิชารายงานใน Daily KPI  เป็นข้อมูลจากเทวาลัย 149/400 = 37.25%  ภาควิชาตรวจสอบในต้นเดือน มิ.ย. แล้วส่งข้อมูลเพิ่มมา 9.25% ประชุมวิชาการ 170 รายการ  เป็นข้อมูลจากที่ภาควิชารายงานใน Daily KPI  เป็นข้อมูลจาก เทวาลัย 56/170 = 32.94% 35

36 Chulalongkorn University ข้อมูลระบบ Daily KPI เริ่ม 1 มิ. ย. 53 กิจกรรม 214 รายการ  เป็นข้อมูลจากที่ภาควิชารายงานใน Daily KPI  เป็นข้อมูลจากเทวาลัย 16/214 = 7.47%  เป็นข้อมูลจากเว็บฝ่ายโสต 40/214 = 18.69% การจัดบรรยาย/ประชุมวิชาการ 100 รายการ  เป็นข้อมูลจากที่ภาควิชารายงานใน Daily KPI  เป็นข้อมูลจากเทวาลัย 17/100 = 17%  เป็นข้อมูลจากเว็บฝ่ายโสต 34/100 = 34% 36

37 Chulalongkorn University ปัญหา ข้อมูลไม่ครบ จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม อาจจะทำ Template ใบเซ็นต์ชื่อ เนื่องจากต้องแยก จำนวนนิสิต ป.ตรี – บัณฑิตศึกษา จำนวนอาจารย์ กรณีมีบุคคลภายนอก ต้องระบุด้วยว่าเป็นศิษย์เก่า หรือบุคคลภายนอกทั่วไป กรณีเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ ต้องนับแยกเป็น นักวิชาการไทย-จุฬา ไทย-อื่นๆ นักวิชาการต่างชาติที่เข้าร่วม ด้วย 37 ข้อมูลระบบ Daily KPI เริ่ม 1 มิ. ย. 53

38 Chulalongkorn University 38 วิธีการตรวจประกันคุณภาพ

39 Chulalongkorn University 39 หน่วยงานเจ้าภาพของมหาวิทยาลัย บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพ ให้ก่อน ส่วนที่มีข้อมูล เมื่อบันทึกแล้ว จะให้คณะยืนยันข้อมูล หรือ ขอแก้ไขข้อมูลได้โดยแสดงหลักฐาน ส่วนที่ไม่มีข้อมูล จะให้คณะป้อนข้อมูล คณะ คณะตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล และป้อนข้อมูลส่วนที่เจ้าภาพไม่มี ระหว่างปิดเทอม รวบรวมข้อมูล CDS เปิดเทอม สัปดาห์ที่ 1-2

40 Chulalongkorn University 40

41 Chulalongkorn University 41 เมื่อคณะตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพจะตรวจสอบข้อมูล CDS ทุกตัวอีกครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยสั่ง RUN รายงานการประเมินตนเอง โดย นำ CDS มาคำนวณคะแนน KPI ให้คะแนน 1, 2, 3 เป็น KPI ของมหาวิทยาลัย คณะสั่ง RUN รายงานการประเมินตนเอง โดยนำ CDS มาคำนวณคะแนน KPI ให้คะแนน 1, 2, 3 เป็น KPI ของคณะ KPI ตัวที่ไม่ได้เกิดจากผลของ CDS คณะจะต้องรวบรวมเอกสารมาแนบในระบบ และประเมินตนเองว่าได้กี่ข้อ โดยระบบจะคำนวณให้ว่าได้กี่คะแนน Export ข้อมูลออกมาเป็น Microsoft Word จัดทำเป็นรายงานประเมินตนเองให้ผู้ตรวจ Export CDS ออกมาแนบท้าย สั่ง run รายงาน ส.1-4

42 Chulalongkorn University 42

43 Chulalongkorn University 43

44 Chulalongkorn University 44

45 Chulalongkorn University 45

46 Chulalongkorn University 46

47 Chulalongkorn University 47

48 Chulalongkorn University 48 ไฟล์ข้อมูล CDS และหลักฐาน KPI ถูกแนบหรือ Scan ไว้ ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ข้อมูลหลักฐานที่มีไฟล์แนบ ฝ่ายประกันคุณภาพคณะ ได้นำมาแนบใน ไฟล์รายงานประเมินสำหรับผู้ตรวจด้วย ดังนั้น ผู้ตรวจจึงได้ไฟล์รายงานประเมินตนเอง และไฟล์หลักฐานประกอบ เว้นแต่บางรายการที่ผู้ตรวจต้องมาขอดูเอกสารในวันตรวจ ไฟล์เหล่านี้ ฝ่ายประกันคุณภาพ มอบให้แก่ผู้ตรวจใน Thumb drive การเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับ การตรวจ ข้อมูลบางส่วนที่มีรายละเอียดมาก จะไม่ Scan แนบในระบบ แต่จะระบุเป็นชื่อแฟ้ม โดยจะเตรียมแฟ้มที่ระบุไว้ในวันตรวจ

49 Chulalongkorn University 49

50 Chulalongkorn University 50

51 Chulalongkorn University 51

52 Chulalongkorn University 52 ต้องจัดแฟ้มหรือไม่ ?

53 Chulalongkorn University 53 จัดแฟ้ม เก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามปกติ เอกสาร อาจารย์ได้รับเชิญ ไปเสนอผลงาน อบรม การปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนานิสิต ข้อมูลความเป็นนานาชาติ ฯลฯ เอกสารที่ต้องมีตามตัวชี้วัดใน CU-CQA*** ภาควิชา/หน่วยงาน สำเนาเอกสารเข้า-เอกสารส่งออก ที่เป็นหลักฐาน และเก็บเข้าแฟ้ม ซึ่งกำหนดรหัสเป็นมาตรฐาน กรอกแบบฟอร์มรายงาน daily log ซึ่งจะรายงาน การให้บริการวิชาการ อาจารย์ได้รับรางวัล เป็นกรรมการ ได้รับเชิญ ฝึกอบรม ฯลฯ ส่งคณะฯ คณะฯ รับรายงานมาบันทึกไว้ สำหรับจำแนกกิจกรรม ตามดัชนีชี้วัดตัวต่างๆ และ จำแนกตามปีการศึกษาและ ปีงบประมาณเอง ข้อมูลบางส่วนจะรวบรวม จากส่วนกลาง คณะฯ จะส่งข้อมูลที่รวบรวม ไว้ให้ตรวจสอบ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา/ ใกล้ตรวจประกัน

54 Chulalongkorn University 54 การตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรแบบใหม่ 54

55 Chulalongkorn University 55 การตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร CU-CQA เสาวิชาการ AUN Asian University Network

56 Chulalongkorn University 56

57 Chulalongkorn University 57

58 Chulalongkorn University 58

59 Chulalongkorn University 59 ตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตร

60 Chulalongkorn University 60

61 Chulalongkorn University 61 ตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตร แบบใหม่

62 Chulalongkorn University 62

63 Chulalongkorn University 63

64 Chulalongkorn University 64

65 Chulalongkorn University 65 ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพหลักสูตร (1) ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (2) ตรวจประเมินคุณภาพ ณ พื้นที่หลักสูตร (3) รายงานผลการตรวจประเมิน คุณภาพหลักสูตร - เอกสารประเมินตนเอง - เอกสารที่เกี่ยวข้อง -CU-CQA-SD-01 -CU-CQA-FM-008 - เอกสารประเมินตนเอง - เอกสารที่เกี่ยวข้อง -CU-CQA-SD-01,02,03,04 -CU-CQA-FM-006,007 -CU-CQA-FM-008,009,010 -CU-CQA-FM-008,009,010,011

66 Chulalongkorn University การตรวจหลักสูตรแบบใหม่ เตรียมเอกสารตาม CU-CQA เวลาผู้ตรวจมา จะตรวจโดยตั้งคำถามตามลำดับใน AUN (แบบใหม่) ตรวจแฟ้ม ตรวจเอกสารหลักฐาน เช่นเดิม ผลการตรวจเป็นคะแนน ระดับ 1-7 ปีนี้ เริ่มให้ตรวจกับหลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุง 10 ปี ปีหน้า เริ่มตรวจกับหลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุง 5 ปี 66

67 Chulalongkorn University 67 ระดับคะแนน 7 ระดับ ScoreValue InterpretationQuality & Improvement Interpretation 1Nothing (no document, no plans, no evidence) present Absolutely inadequate, immediate improvements must be made 2This subject is in the planning stage Inadequate, improvements necessary 3Documents available, but no clear evidence that they are used Inadequate, but minor improvements will make it adequate 4Documents available and evidence that they are used Adequate as expected 5Clear evidence on the efficiency of the aspect Better than adequate 6Example of good practice 7Excellent


ดาวน์โหลด ppt Chulalongkorn University 11 ระบบประกันคุณภาพและ ระบบเอกสารของ คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนณุภา สุภเวชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google