งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ เนื้อ หา  มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย หลากหลาย และที่ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ วรรณคดีศึกษาเข้ากับการศึกษาวัฒนธรรมทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ เนื้อ หา  มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย หลากหลาย และที่ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ วรรณคดีศึกษาเข้ากับการศึกษาวัฒนธรรมทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ เนื้อ หา  มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย หลากหลาย และที่ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ วรรณคดีศึกษาเข้ากับการศึกษาวัฒนธรรมทั้ง ในระดับสากลและพื้นถิ่น  เป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา นิเทศ ศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา สตรีศึกษา จิตวิทยา ฯ  เนื้อหารายวิชาคลอบคลุมหลายบริบท วัฒนธรรม เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างบริบทวัฒนธรรมต่างๆ  การศึกษาเน้นการทำวิทยานิพนธ์ ส่งเสริมให้ นิสิตทำงานตามความสนใจอย่างเต็มที่ด้วยการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์และวิจัย และมีโอกาส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

2 ตัวอย่างรายวิชาตัวอย่างรายวิชา 2210624 สัมมนาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน ความสำคัญของวรรณคดีในฐานะสื่อที่นำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก บทบาทของ นักเขียนในการสร้างจิตสำนึกและ รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนผ่านวรรณกรรม การวิเคราะห์วิจารณ์งานวรรณกรรม คัดสรร 2210710 วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม ความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดินิยมกับวรรณคดีแนวหลังอาณานิคม บทบาทของ วรรณกรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชาติและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแนวหลัง อาณานิคมและการวิจารณ์วรรณคดี 2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรม ตะวันตก แนวคิดสตรีนิยมและอิทธิพลที่มีต่อ วรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันออก วรรณกรรมสตรีคัดสรรและผู้เขียน 2210720 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี ทฤษฎีวรรณคดีที่สำคัญ วิเคราะห์ทฤษฎีวรรณคดีที่น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้ ในการวิจารณ์วรรณกรรม 2210724 สัมมนานวนิยาย พัฒนาการเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีของนวนิยายทั้งตะวันออกและตะวันตก 2210762 สัมมนาวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัมมนาวรรณกรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้ ความสำคัญกับแนวคิด เนื้อหา รูปแบบและอิทธิพล วิเคราะห์วรรณกรรมเอกเฉพาะเรื่อง

3 นิสิตนิสิต   นิสิตมาจากสาขาวิชาที่หลากหลายเช่น วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ฯ กระตุ้นให้เกิดความหลากหลาย ในการแลกเปลี่ยนความคิด   รายวิชาที่ทันสมัยเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างประเทศที่มีความสนใจที่ สอดคล้องกัน นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ ทางวิชาการและประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า   นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ใช้ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้จาก ประสบการณ์การค้นคว้าวิจัยเพื่อประกอบ อาชีพได้หลากหลาย   มีความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคม มีความ รับผิดชอบและคุณธรรมต่อวัฒนธรรมและ สังคม

4 ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ตัวอย่างวิทยานิพนธ์   ไพโรจน์ นุชพะเนียด. พัฒนาการของผู้หญิงในบริบทของความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม (2549)   นารีมา แสงวิมาน. นวนิยายของนะญีบ มะห์ฟูซ : ผลกระทบของจักรวรรดินิยม ที่มีต่อการเมืองและสังคมอียิปต์ (2548)   วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล. เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก (2548)   นิพนธ์ ศศิภานุเดช. ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของ ผู้ประพันธ์ (2546)   อุมารินทร์ ตุลารักษ์. บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้ : การสร้างสรรค์และการถ่ายทอด (2544, ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ประจำปี 2545)   ศิริพร ศรีวรกานต์. การศึกษาเปรียบเทียบทิลล์ ออยเลนชะปีเกลกับศรีธนญชัย ในฐานะนิทานมุขตลก (2542, ตีพิมพ์ 2544, 2548 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ เนื้อ หา  มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย หลากหลาย และที่ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ วรรณคดีศึกษาเข้ากับการศึกษาวัฒนธรรมทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google