งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (Doctor of Philosophy Program in Chinese) (Doctor of Philosophy Program in Chinese) 2. ชื่อปริญญา : อักษรศาสตรดุษฎี บัณฑิต อ. ด. 2. ชื่อปริญญา : อักษรศาสตรดุษฎี บัณฑิต อ. ด. (Doctor of Philosophy Ph.D.) (Doctor of Philosophy Ph.D.) 3. ชื่อที่ลงในใบ Transcript: Field of Study: Chinese 3. ชื่อที่ลงในใบ Transcript: Field of Study: Chinese

2 4. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ภาวะความต้องการบัณฑิต 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาจีนระดับดุษฎี บัณฑิตที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นหลักสูตรภาษาจีนระดับดุษฎี บัณฑิตที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.2.1 มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ลึกซึ้งและมีความเชี่ยวชาญทางภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมจีน พร้อมที่จะ สอนในสถาบันอุดม ศึกษาทุกระดับ

3 4.2.2 มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อกระตุ้นให้มี ผลงานวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี และ วัฒนธรรมจีนให้มากขึ้น และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล 4.2.2 มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ในสาขาวิชาภาษาจีน เพื่อกระตุ้นให้มี ผลงานวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี และ วัฒนธรรมจีนให้มากขึ้น และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล 4.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4.3.1 มีความสามารถในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยทางด้าน ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมจีนที่ เผยแพร่ในระดับสากล 4.3.2 มีความสามารถในการสร้าง ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล และเป็นองค์ความรู้ใหม่

4 4.3.3 สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน และงานที่เกี่ยวข้องได้ 5. ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตเป็น แบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่ง การศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษา ปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาค การศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ ภาค การศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลา การศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห์

5 6. ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ( สำหรับ หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1) หรือ 8 ปีการศึกษา ( สำหรับหลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2) 7. การลงทะเบียนเรียน ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาค ฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต

6 8. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา การประเมินผลรายวิชาให้ใช้ สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วน วิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และ ตก โดยผลงาน วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตจะต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือใน วารสารที่มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ

7 9. หลักสูตรแบบ 1.1 9.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร 48 หน่วยกิต 9.2 โครงสร้างหลักสูตร วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา นิสิต จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2222894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี บัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและ ประเมินผลเป็น S/U

8 10. หลักสูตรแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต ) วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต ) 2222 828* วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต * Dissertation * รายวิชาเปิดใหม่ *

9 11. แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก 2222828* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง 2222 828* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต * รวม 9 หน่วยกิต * * รายวิชาเปิดใหม่ *

10 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก 2222 828* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง 2222 828* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก 2222 828* วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรอักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google