งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2546) Third Korean-Thai Political Scientists’ Dialoque โดย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Governance and Security Issues of Concern to Korea and Thailand
เรื่อง Governance and Security Issues of Concern to Korea and Thailand

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
นำเสนอผลงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ในรูป บทความภาษาอังกฤษ วิจารณ์ผลงานวิชาการที่นำเสนอในรูปแบบ peer review จัดพิมพ์ผลงานวิชาการที่นำเสนอเป็น proceedings เผยแพร่ต่อผู้สนใจอื่น ๆ กระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานวิชาการร่วมกันต่อไป

4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะเวลา/สถานที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมสายลม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 วิธีการดำเนินงาน ประสานงานด้านกำหนดวัน เวลา สถานที่ แนวเรื่อง
และหัวข้อการประชุม นำเสนอบทความวิชาการ วิจารณ์ผลงาน อภิปรายซักถาม ทัศนศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับวิชาการ รัฐศาสตร์ จัดพิมพ์ proceedings เป็นรูปเล่มและจัดการเผยแพร่

6 ผลการดำเนินงาน ๑. นักรัฐศาสตร์ไทยและเกาหลีได้รับความรู้ทางวิชาการ
ผลการดำเนินงาน ๑ นักรัฐศาสตร์ไทยและเกาหลีได้รับความรู้ทางวิชาการ อันเกี่ยวข้องกับประเทศทั้งสอง ๒ นักรัฐศาสตร์ไทยได้มีทักษะการนำเสนอ และวิจารณ์ ผลงานในการประชุมระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ๓ นักรัฐศาสตร์ไทย และเกาหลีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มากขึ้นและมีความร่วมมือทางวิชาการในระดับสูงขึ้น ๔ คณะรัฐศาสตร์และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย มีสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเป็นรูปเล่ม เผยแพร่เป็นภาษา อังกฤษ ๕ คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ มีทักษะ การจัดประชุมระหว่างประเทศขนาดเล็กเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google