งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี การประชุมทางวิชาการ ระหว่างประเทศ นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี ครั้งที่ 3 ( พ. ศ. 2546) Third Korean-Thai Political Scientists’ Dialoque.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี การประชุมทางวิชาการ ระหว่างประเทศ นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี ครั้งที่ 3 ( พ. ศ. 2546) Third Korean-Thai Political Scientists’ Dialoque."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี การประชุมทางวิชาการ ระหว่างประเทศ นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี ครั้งที่ 3 ( พ. ศ. 2546) Third Korean-Thai Political Scientists’ Dialoque โดย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิ เกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เรื่อง Governance and Security Issues of Concern to Korea and Thailand

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑นำเสนอผลงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ ในรูป บทความภาษาอังกฤษ ๒วิจารณ์ผลงานวิชาการที่นำเสนอใน รูปแบบ peer review ๓จัดพิมพ์ผลงานวิชาการที่นำเสนอเป็น proceedings เผยแพร่ต่อผู้สนใจอื่น ๆ ๔กระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการ ระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสที่จะได้ทำงาน วิชาการร่วมกันต่อไป

4 ระยะเวลา / สถานที่ 25 - 28 กรกฎาคม พ. ศ. 2546 ณ โรงแรมสายลม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 วิธีการดำเนินงาน ประสานงานด้านกำหนดวัน เวลา สถานที่ แนวเรื่อง และหัวข้อการประชุม นำเสนอบทความวิชาการ วิจารณ์ ผลงาน อภิปรายซักถาม ทัศนศึกษาด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับวิชาการ รัฐศาสตร์ จัดพิมพ์ proceedings เป็นรูปเล่ม และจัดการเผยแพร่

6 ผลการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน ๑ นักรัฐศาสตร์ไทยและเกาหลีได้รับ ความรู้ทางวิชาการ อันเกี่ยวข้องกับประเทศทั้งสอง ๒ นักรัฐศาสตร์ไทยได้มีทักษะการ นำเสนอ และวิจารณ์ ผลงานในการประชุมระหว่าง ประเทศเพิ่มขึ้น ๓ นักรัฐศาสตร์ไทย และเกาหลีมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิด มากขึ้นและมีความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับสูงขึ้น ๔ คณะรัฐศาสตร์และสมาคม รัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย มีสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเป็นรูปเล่ม เผยแพร่เป็นภาษา อังกฤษ ๕ คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่คณะ รัฐศาสตร์ มีทักษะ การจัดประชุมระหว่างประเทศ ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี การประชุมทางวิชาการ ระหว่างประเทศ นักรัฐศาสตร์ไทย - เกาหลี ครั้งที่ 3 ( พ. ศ. 2546) Third Korean-Thai Political Scientists’ Dialoque.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google